ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στόχος του Τομέα είναι η διεργασία μέσω της οποίας ελέγχονται οι κίνδυνοι που εντοπίσθηκαν κατά τις Φάσεις Έναρξης και Προγραμματισμού, παρακολουθούνται οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και εντοπίζονται τύχον νέοι.

Εξασφαλίζεται η εκτέλεση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων (προληπτικές ενέργειες και ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων) και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό των κινδύνων.

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.