ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Τομέας Δικτύωσης Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων αποτελεί βασικό άξονα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, συνεργάζεται με τον Τομέα Ανθρωπίνων Πόρων για την προώθηση και ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων Φορέων Απασχόλησης υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης καθώς και σύναψης πρωτοκόλλων συνεργασίας.
Επίσης περιλαμβάνει ενέργειες που απευθύνονται όχι μόνο στους άμεσα ωφελούμενους, αλλά γενικότερα στους τοπικούς φορείς και το κοινωνικό σύνολο της περιοχής παρέμβασης, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου της πράξης στο ευρύ κοινό, και τη προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι Δράσεις του άνωθεν Τομέα αναμένεται να έχουν προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς στοχεύουν εκτός των άλλων και στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των νέων επιστημόνων του Ιδρύματος τόσο στον Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και των ατόμων που απειλούνται από εργασιακό αποκλεισμό.

Ενδεικτικά μεριμνά για:

Ε-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.