ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο Τομέας των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί τον βασικό άξονα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, συνεργάζεται με τον Τομέα Δικτύωσης Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων για την προώθηση και ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων Φορέων Απασχόλησης υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης αναλαμβάνει το καθήκον της παρακολούθησης γενικών υποθέσεων, γενικής διοίκησης, διαχείρισης, αποζημίωσης του ασκουμένων και επιχειρησιακών επικοινωνιών ώστε να ανταποκρίνεται με συνέπεια στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Πράξη.

Ενδεικτικά μεριμνά για:

Ε-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.