ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού της Πράξης, ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών & των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους. Επίσης υποστηρίζει και αναπληρώνει όπου κριθεί σκόπιμο ή/και απαιτηθεί τον Τομέα Διαχείρισης Έργου & Ελέγχου Ποιότητας

Ενδεικτικά μεριμνά για:

Συνεργάζεται και υποστηρίζει σε συγκεκριμένες δράσεις τα υπόλοιπα Τμήματα της Πράξης.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.