ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αναλύει και μελετά τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες και της πράξης, με σκοπό τον επανασχεδιασμό τους, την απλοποίηση τους και την ανακατανομή των ρόλων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εξετάζει τυχόν δυσλειτουργίες στη διεκπεραίωση της πράξης, των διοικητικών δράσεων και διαμορφώνει προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Εντός αυτών των πλαισίων έχει την ευθύνη της εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας των Κεντρικών Δράσεων καθώς και της ομαλής λειτουργίας της πράξης.
Έχει την ευθύνη της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν, και δεν επιτρέπεται να παραπαίουν καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της Πράξης ή επηρεάζουν το ηθικό των ανθρώπων του. Επιπλέον έχει την παρακολούθηση των επιμέρους καθηκόντων όλων των εμπλεκομένων στην Πράξη συνεργατών, αλλά και τη κάλυψη δράσεων όταν αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από κανένα άλλο εμπλεκόμενο.

Ώρες/Ημέρες επικοινωνίας: 10.00-19.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.