Home Το Προγραμμα ΓΕΝΙΚΑ Τομείς Πράξης

Σάββατο19 Οκτώβριος 2019

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αναλύει και μελετά τις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες και της πράξης, με σκοπό τον επανασχεδιασμό τους, την απλοποίηση τους και την ανακατανομή των ρόλων, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εξετάζει τυχόν δυσλειτουργίες στη διεκπεραίωση της πράξης, των διοικητικών δράσεων και διαμορφώνει προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Εντός αυτών των πλαισίων έχει την ευθύνη της εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας των Κεντρικών Δράσεων καθώς και της ομαλής λειτουργίας της πράξης.
Έχει την ευθύνη της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν, και δεν επιτρέπεται να παραπαίουν καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της Πράξης ή επηρεάζουν το ηθικό των ανθρώπων του. Επιπλέον έχει την παρακολούθηση των επιμέρους καθηκόντων όλων των εμπλεκομένων στην Πράξη συνεργατών, αλλά και τη κάλυψη δράσεων όταν αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από κανένα άλλο εμπλεκόμενο.

Ώρες/Ημέρες επικοινωνίας: 10.00-19.00 (Δευτέρα-Παρασκευή)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οι αρμοδιότητες του Τομέα Διοικητικού Οικονομικού της Πράξης, ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών & των περιφερειακών ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους. Επίσης υποστηρίζει και αναπληρώνει όπου κριθεί σκόπιμο ή/και απαιτηθεί τον Τομέα Διαχείρισης Έργου & Ελέγχου Ποιότητας

Ενδεικτικά μεριμνά για:

 • την σύνταξη όλων των μορφών Συμβάσεων που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της Πράξης.
 • την παρακολούθηση της αποζημίωσης των ασκουμένων από τους Φορείς Απασχόλησης.
 • την ενημέρωση των Εποπτών Εκπαιδευτικών & Φορέων Απασχόλησης.

Συνεργάζεται και υποστηρίζει σε συγκεκριμένες δράσεις τα υπόλοιπα Τμήματα της Πράξης.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο Τομέας των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί τον βασικό άξονα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, συνεργάζεται με τον Τομέα Δικτύωσης Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων για την προώθηση και ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων Φορέων Απασχόλησης υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης αναλαμβάνει το καθήκον της παρακολούθησης γενικών υποθέσεων, γενικής διοίκησης, διαχείρισης, αποζημίωσης του ασκουμένων και επιχειρησιακών επικοινωνιών ώστε να ανταποκρίνεται με συνέπεια στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Πράξη.

Ενδεικτικά μεριμνά για:

 • την ενημέρωση των Φοιτητών/τριων και των Φορέων Απασχόλησης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης.
 • την παραλαβή & τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψήφιων ασκούμενων φοιτητών/τριών, καθώς και την υποδοχή των αιτήσεων των Φ.Α
 • την παρακολούθηση της ασφαλιστικής κάλυψης/εισφορών στο ΙΚΑ, μέσω των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • την παρακολούθηση των: Παρουσιολογίων, Μηνιαίων Εκθέσεων Επίβλεψης & Επίδοσης, Αξιολογήσεων/Ερωτηματολογίων.
 • τη διεκπεραίωση των μηνιαίων αποζημιώσεων για τους ασκούμενους.
 • την παρακολούθηση της Π.Α μέσω του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.
 • την ενημέρωση σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων για τα Μητρώα Ολοκλήρωσης/Ορθής διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης.

Ε-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Τομέας Δικτύωσης Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων αποτελεί βασικό άξονα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, συνεργάζεται με τον Τομέα Ανθρωπίνων Πόρων για την προώθηση και ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων Φορέων Απασχόλησης υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης καθώς και σύναψης πρωτοκόλλων συνεργασίας.
Επίσης περιλαμβάνει ενέργειες που απευθύνονται όχι μόνο στους άμεσα ωφελούμενους, αλλά γενικότερα στους τοπικούς φορείς και το κοινωνικό σύνολο της περιοχής παρέμβασης, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου της πράξης στο ευρύ κοινό, και τη προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι Δράσεις του άνωθεν Τομέα αναμένεται να έχουν προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς στοχεύουν εκτός των άλλων και στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των νέων επιστημόνων του Ιδρύματος τόσο στον Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό αλλά και των ατόμων που απειλούνται από εργασιακό αποκλεισμό.

Ενδεικτικά μεριμνά για:

 • Υποδοχή-Ενημέρωση-Πληροφόρηση φοιτητών για το Θεσμικό Πλαίσιο της Π.Α
 • Υποδοχή-Ενημέρωση-Πληροφόρηση φορέων απασχόλησης για το Θεσμικό Πλαίσιο της Π.Α
 • ¨Έλεγχος πορείας Π.Α
 • Διαχείριση αιτήσεων Φορέων Απασχόλησης /Υποψηφίων φοιτητών
 • Εφοδιασμός πίνακα υποψηφίων Φορέων Απασχόλησης /και ενημέρωση των υποψηφίων ασκουμένων για τους Φορείς ενδιαφέροντος τους
 • Καταγραφή & έλεγχος πορείας επωφελούμενων/ωφελούμενων
 • Καταγραφή φορέων και οργανισμών δυνητικής δικτύωσης & υλοποίησης δικτύωσης
 • Συνεργασία με τον Τομέα Διαχείρισης Έργου και Ελέγχου ποιότητας στον Άξονα Προβολή-Δημοσιότητας και Ενέργειες Διάχυσης Αποτελεσμάτων της Πράξης.

Ε-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Π.Σ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο συγκεκριμένος Τομέας ασχολείται με την Καινοτόμο Δράση που ενθαρρύνεται μέσω της πράξης της Πρακτικής Άσκησης Ο Τομέας ανήκει στη ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες) Καινοτόμο Δράση και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στη διοικητική δομή της Πράξης (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους τρίτους). Επιπλέον μπορεί να είναι Τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων τεχνολογιών), αλλά και μη Τεχνολογική (εφαρμογή μιας καινοτόμου ιδέας μη τεχνολογικού χαρακτήρα, που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την αγορά εργασίας. Υπό αυτή την έννοια, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί μία πρόταση ως καινοτομική, δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται αυτή με ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα. Η προσέγγιση των στόχων, εκτιμάται ότι θα γίνει εφικτή διαμέσου του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της πραγματοποίησης ενός συνόλου δράσεων, οι οποίες θα συναρτώνται με έναν ολοκληρωμένο κύκλο όλων των επιμέρους δράσεων.

Ε-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  & This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στόχος του Τομέα είναι η διεργασία μέσω της οποίας ελέγχονται οι κίνδυνοι που εντοπίσθηκαν κατά τις Φάσεις Έναρξης και Προγραμματισμού, παρακολουθούνται οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και εντοπίζονται τύχον νέοι.

Εξασφαλίζεται η εκτέλεση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων (προληπτικές ενέργειες και ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων) και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό των κινδύνων.

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στόχο της συμβουλευτικής αποτελεί η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές που φοιτούν σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά. 

τηλ.επικοινωνίας: 210-5381596

φαξ.: 210-5381597

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.