Σάββατο19 Οκτώβριος 2019

Φοιτητές

Φάση Πρώτη

Απογραφικό Φοιτητών (Download)  

Υπόδειγμα βεβαίωσης Φοιτητή (Download)

*Το Απογραφικό είναι προαπαιτούμενο για την 2η Φάση  


Φάση Δεύτερη

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης
1. Βεβαίωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Δίνεται από τη γραμματεία του τμήματος σας)
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
3. Φωτοτυπία Α.Φ.Μ.
4. Φωτοτυπία Α.Μ. ΙΚΑ ή βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ (εάν έχετε)
5. Φωτοτυπία Α.Μ.Κ.Α ή βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α μέσω ΚΕΠ
6. Βιβλιάριο Καταθετικού λογαριασμού στην ΑΤΕ BANK (πρέπει να είστε 1-ο όνομα)
7. Αίτηση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης
Υπεύθυνη Δήλωση (Download)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: (Επιλέξτε το τμήμα σας για να πάρετε την Αίτηση)

Φάση Τρίτη 

Εύρεση φορέα για πρακτική άσκηση.
Επισκεφτείτε τα γραφεία μας και επιλέξτε  φορέα για την πρακτική σας άσκηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!

Σε περίπτωση που έχετε ήδη επιλέξει τον φορέα απασχόλησης για την πρακτική σας άσκηση εκτός της λίστας, τότε πρέπει ο φορέας να συμπληρώσει και αυτός τα σχετικά έγγραφα.