19October2019

03 Apr

2ος Διαγωνισμός Καινοτόμων & Επιχειρηματικών Ιδεών από την Μ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλαίσιο οργάνωσης διαγωνισμών

 

Η οργάνωση διαγωνισμών καινοτόμων προϊόντων και επιχειρηματικών ιδεών εντάσσεται σε δράσεις του έργου Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.), της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5: "Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

 

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους φοιτητές του Ιδρύματος, καθώς και στην επιβράβευση των προσπαθειών τους και τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, υποστήριξης και επιχειρηματικής αξιοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από αυτούς.

 

Στο διαγωνισμό καινοτόμων προϊόντων και επιχειρηματικών ιδεών λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές του Ιδρύματος μετά από πρόσκληση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η απονομή των σχετικών βραβείων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν καθηγητές του Ιδρύματος και εμπειρογνώμονες – εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και οργανισμών. 

 

Η εύρεση μιας ιδέας είναι μια πολύτιμη ικανότητα. Η επιτυχία είναι να μετατραπεί η ιδέα σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σημαντική γιατί κάθε ομάδα φοιτητών που θα προκριθεί, θα έχει την ευκαιρία να λάβει: (α) εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς δασκάλους και επιχειρηματικά στελέχη και (β) βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της.

 

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι, η πρόταση της ομάδας να καταλήξει στη σύνταξη ενός πλήρους καινοτόμου ή/και επιχειρηματικού σχεδίου, που θα μπορεί να οδηγήσει, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, στην ίδρυση επιχείρησης καθώς και στην αναζήτηση πηγής χρηματοδότησης, μετά από αξιολόγηση. Οι καλύτερες προτάσεις θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο και επιπλέον, θα προταθούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ή άλλων φορέων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνίσταται στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. 

 

 
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και οι φοιτητές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες το πολύ τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα ορίζεται εκπρόσωπος της ομάδας. Οι ομάδες θα υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας το αρχείο του Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

 

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού

 

Οι προτάσεις καινοτόμων προϊόντων και επιχειρηματικών ιδεών θα εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
 • Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη / Χρήση συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Καινοτόμα συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας. 
 • Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.


  Εμπιστευτικότητα

  Όλες οι προτάσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, με δημοσιεύσιμα στοιχεία μόνο το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί τελικά μαζί με μία σύντομη περιγραφή της. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την επιχειρηματική τους ιδέα, μπορούν να απευθυνθούν στους αντίστοιχους οργανισμούς υποστηριζόμενοι από το Γραφείο της Μ.Κ.Ε. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.


  Στάδια του Διαγωνισμού

  Α' Στάδιο 

  Κατά το πρώτο στάδιο, υποβάλλονται προτάσεις που επικεντρώνονται σε καινοτόμο προϊόν ή επιχειρηματική ιδέα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή του προϊόντος ή/και της επιχειρηματικής ιδέας, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Πρότασης (επισυνάπτεται), την οποία αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση της Δ.Α.ΣΤΑ. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. και λαμβάνουν σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης. 

  Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις προτάσεις με κριτήρια την πρωτοτυπία και ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας, την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και τον κοινωνικό αντίκτυπο κυρίως για τις ιδέες με στοιχεία κοινωνικής ευθύνης. Στη συνέχεια, προκρίνονται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι καλύτερες προτάσεις.


  Β' Στάδιο 

  Στο στάδιο αυτό, οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν το ολοκληρωμένο σχέδιο του καινοτόμου προϊόντος ή της επιχειρηματικής ιδέας τους, που έχει προκριθεί προηγουμένως, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας, υπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή τους.

  Με την ολοκλήρωση της σύνταξής της, το Καινοτόμο Προϊόν ή η Επιχειρηματική Ιδέα θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που αποφασίζει για τη σειρά κατάταξης τους και ανακοινώνει τους νικητές.


  Ημερίδα

  Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την οργάνωση ημερίδας από τη Δ.Α.ΣΤΑ. ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, στην οποία γίνεται η παρουσίαση των προτάσεων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής για όλες τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν και θα βραβευτούν τα δύο (2) καλύτερα Καινοτόμα Προϊόντα και η καλύτερη Επιχειρηματική Ιδέα. 

   
  Χρονοδιάγραμμα 

  1. Υποβολή Εντύπου Επιχειρηματικής Ιδέας πρώτου (Α΄) σταδίου: 30 Απριλίου 2015

  2. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (Α΄) σταδίου: 15 Μαΐου 2015 

  3. Υποβολή ολοκληρωμένης Επιχειρηματικής Ιδέας: 7 Σεπτεμβρίου 2015 


  Πληροφορίες

  Γραφείο Α07, Α΄ Κτίριο (ισόγειο), ώρες: 10.00-14.00 

  τηλ: 210-5381474, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.