Ινστιτούτο δια βίου Εκπαίδευσης

Ινστιτούτο δια βίου Εκπαίδευσης

Γραφείο Π.Σ.Ε.Α.

Το γραφείο ΠΣΕΑ διέπεται σε ότι αφορά τις αρμοδιότητές του από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και αντιστοιχεί από άποψη διοικητικής ιεραρχίας με αυτοτελές Γραφείο.

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη 

 • την καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
 • τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
 • τη μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, συνεδρίων, τελετών, εορτών, λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και η τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.
 • την παρακολούθηση του τύπου και των λοιπών μέσων Μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και την επιμέλεια των ανακοινώσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα.
 • τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στο εξωτερικό, ιδίως με την έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων, 
 • τη μέριμνα για την υπογραφή και υλοποίηση συμφωνιών με ξένα ιδρύματα, η συγκέντρωση και διανομή προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών, καθώς και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών,
 • την παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης των χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την ενημέρωση όλων των μελών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για τις δυνατότητες που παρέχουν τα διάφορα προγράμματα της Ε.Ε., 
 • τη μέριμνα για την οργάνωση της υποδοχής και παραμονής των αλλοδαπών επιστημόνων που προσκαλούνται από το Ιδρυμα, 
 • την τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας, η διενέργεια των απαιτούμενων μεταφράσεων και η κάλυψη της διερμηνείας.

 

Γραμματεία Πρύτανη - Αντιπρυτάνεων - Γενικού Δ/ντή

Γραμματεία Πρύτανη - Αντιπρυτάνεων - Γενικού Δ/ντή

Τμήμα Συντήρησης

 

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών. ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και η συντήρησή του από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό, 

 

 • τη σύνταξη τεχνικών μελετών για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής που ξεπερνούν τις δυνατότητες του τεχνικού προσωπικού και την εισήγηση για ανάθεση των εργασιών αυτών σε ιδιώτες σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία για τα δημόσια έργα,
 • τη σύνταξη προδιαγραφών και η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου για την συντήρηση των εγκαταστάσεων, υλικού, ανταλλακτικών και εργαλείων, 
 • την τήρηση αποθήκης υλικού συντήρησης, ανταλλακτικών και εργαλείων, 
 • την ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων ετήσιας συντήρησης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
 • τη μέριμνα για την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ..
 • τη μέριμνα για την εκτέλεση έργων συντήρησης και ανάπτυξης του πρασίνου, 
 • την τήρηση της αλληλογραφίας και του αρχείου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.