Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη μορφοποίηση, εκτύπωση, αποθήκευση και διακίνηση των διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 

την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση, μέσω των Σχολών, των βιβλίων του εμπορίου προς τους σπουδαστές, 

τη μορφοποίηση και έκδοση του πάσης φύσεως έντυπου υλικού του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ήτοι οδηγού σπουδών, υλικού διαφήμισης των διαφόρων εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, επιστημονικών διαλέξεων, προσκλήσεων καθώς και των πορισμάτων των εκδηλώσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι για την πραγματοποίησή τους θα υπάρχει έγκριση από το συμβούλιο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 

τη μαζική αναπαραγωγή εγγράφων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και η εκτύπωση των εντύπων που είναι αναγκαία για την λειτουργία τους. Η εκτύπωση των εντύπων των χορηγούμενων πτυχίων και κάθε άλλο θέμα που από τη φύση του ανάγεται στην αρμοδιότητα του Τμήματος, 

την οργάνωση και λειτουργία κεντρικής βιβλιοθήκης και ο συντονισμός λειτουργίας των βιβλιοθηκών κάθε τμήματος σπουδών, 

την οργάνωση και λειτουργία του κεντρικού αναγνωστηρίου και δανειστικού τμήματος για τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 

τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με βιβλία, περιοδικά, μελέτες επιστημονικές επετηρίδες και κάθε φύσης υλικό, οπτικοακουστικά συστήματα και γενικότερα με κάθε φύσης εξοπλισμό που επιβάλλεται από διεθνή πρότυπα, 

τη μέριμνα για την ταξινόμηση και τεκμηρίωση του υλικού των βιβλιοθηκών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα συστήματα, 

την αξιολόγηση, κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος προμήθειας βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό της κεντρικής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών των τμημάτων σπουδών, 

τη μέριμνα για την σύνδεση της βιβλιοθήκης (μέσω προγραμμάτων πληροφορικής) με άλλες βιβλιοθήκες της χώρας αλλά και άλλων χωρών.

 

website: http://lib.teipir.gr/