Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 5381120 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 5381358

 

Αρμοδιότητες: Π.Δ. 122/19999, Φ.Ε.Κ. 127/22.6.1999 τ.Α΄ ΄Αρθρο 5  περίπτωση β

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη Διοικητική υποστήριξη για την εκπλήρωση των σκοπών της Σπουδαστικής Λέσχης που είναι:

• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής παροχής σίτισης και στέγασης στους σπουδαστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

• Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, αναψυκτηρίων, εντευκτηρίων και λοιπών χώρων αναψυχής και άθλησης των σπουδαστών.

• Η μέριμνα για την διοργάνωση αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων εντός και εκτός της χώρας.

• Η μέριμνα για την περιοδική έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με πληροφορίες γύρω από τις διευκολύνσεις και τον τρόπο που παρέχονται στους σπουδαστές.

• Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την χορήγηση σπουδαστικών δανείων, υποτροφιών και άλλων βοηθημάτων.

 

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ή ΘΕΩΡΗΣΗ των καρτών σίτισης απαιτείται μόνο :

•Αίτηση από σπουδαστική λέσχη

•Μια έγχρωμη φωτογραφία

Παρέχεται δωρεάν σίτιση στους σπουδαστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 5η Ιουλίου και διακόπτεται κατά το διάστημα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών.  Η διάρκεια σίτισης καλύπτει τους δικαιούχους μέχρι το ΙΒ΄ εξάμηνο σπουδών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Σας γνωρίζουμε ότι η νέα κάρτα σίτισης δεν αφορά μόνο το τρέχον έτος , αλλά θα ισχύει για όλα τα Ακαδημαϊκά έτη μέχρι την συμπλήρωση του ΙΒ εξαμήνου σπουδών. Ως εκ τούτου είναι εντελώς απαραίτητη η διαφύλαξη της.  

έντυπο  αίτησης για έκδοση Κάρτας Σίτισης (Download)

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δεν δικαιούνται σίτιση οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν υπερβεί το ΙΒ εξάμηνο σπουδών, έχουν αναστείλει τις σπουδές τους, προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο.

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (Φ.Ε.Α, Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)

 ΟΙ φοιτητές που θέλουν να σιτίζονται στις Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Π.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Α) θα πρέπει να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σπουδαστική Μέριμνα. 

Στεγαστικό Επίδομα Σχετικά Αρχεία