Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 5381120 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. 5381358

 

Αρμοδιότητες: Π.Δ. 122/19999, Φ.Ε.Κ. 127/22.6.1999 τ.Α΄ ΄Αρθρο 5  περίπτωση β

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη Διοικητική υποστήριξη για την εκπλήρωση των σκοπών της Σπουδαστικής Λέσχης που είναι:

• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής παροχής σίτισης και στέγασης στους σπουδαστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

• Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, αναψυκτηρίων, εντευκτηρίων και λοιπών χώρων αναψυχής και άθλησης των σπουδαστών.

• Η μέριμνα για την διοργάνωση αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων εντός και εκτός της χώρας.

• Η μέριμνα για την περιοδική έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με πληροφορίες γύρω από τις διευκολύνσεις και τον τρόπο που παρέχονται στους σπουδαστές.

• Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την χορήγηση σπουδαστικών δανείων, υποτροφιών και άλλων βοηθημάτων.

 

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. που ενδιαφέρονται να σιτίζονται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 20/09/2017 έως 30/11/2017

Η αίτηση θα υποβάλλεται από την Εφαρμογή δικτυακής εξυπηρέτησης φοιτητών που βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα (www.puas.gr) του Ιδρύματος. Για την είσοδο στην εφαρμογή  χρησιμοποιείτε  ο  προσωπικός κωδικός πρόσβασης του φοιτητή  και η αίτηση θα υποβληθεί μέσω της εφαρμογής «Φοιτητική Μέριμνα» η οποία επιλέγεται από Main Menu της εφαρμογής:  

Η παραλαβή κάρτας θα γίνεται από το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας από Δευτέρα έως Πέμπτη, 09:00 πμ. έως 01:00 μμ..

• Για έκδοση  νέας κάρτας σίτισης απαιτείται μία έγχρωμη φωτογραφία.

• Για ανανέωση κάρτας σίτισης απαιτείται η υπάρχουσα κάρτα σίτισης.

Σας γνωρίζουμε ότι η νέα κάρτα σίτισης δεν αφορά μόνο το τρέχον έτος , αλλά θα ισχύει για όλα τα Ακαδημαϊκά έτη μέχρι την συμπλήρωση του ΙΒ εξαμήνου σπουδών. Ως εκ τούτου είναι εντελώς απαραίτητη η διαφύλαξη της

Από φέτος τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 

Για  την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών καταργείται η φυσική παρουσία του φοιτητή για την προσκόμιση των δικαιολογητικών. 

Παρέχεται δωρεάν σίτιση στους σπουδαστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 5η Ιουλίου και διακόπτεται κατά το διάστημα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών.  Η διάρκεια σίτισης καλύπτει τους δικαιούχους μέχρι το ΙΒ΄ εξάμηνο σπουδών.

 

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δεν δικαιούνται σίτιση οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν υπερβεί το ΙΒ εξάμηνο σπουδών, έχουν αναστείλει τις σπουδές τους, προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο.

 

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (Φ.Ε.Α, Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.) 

 Οι φοιτητές που θέλουν να σιτίζονται στις Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Π.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Α) θα πρέπει να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σπουδαστική Μέριμνα. 

 

 Στεγαστικό Επίδομα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993/31-8-2017 τ. Β΄)  οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος  θα  υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε προθεσμία  που θα ανακοινωθεί από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία  και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφέρονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση   140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993/31-8-2017 τ. Β΄)