Μαθήματα

Μαθήματα Υποχρεωτικά 

Management

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσίαση  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

• Κατανοούν οι  φοιτητές  την έννοια και την σημασία των ικανοτήτων και της ηγεσίας σε μια σύγχρονη επιχείρηση. 

• Δημιουργούν τις σωστές ικανότητες που θα διασφαλίσουν την είσοδο σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. 

• Κατανοούν  το  παγκόσμιο  περιβάλλον  και τη  διοίκηση των διεθνών οργανισμών η οποία θα αποτελέσει την βάση για την εξειδικευμένη μελέτη των διεθνών επιχειρήσεων

• Συνθέτουν  αποφάσεις με βάση τις θεωρητικές έννοιες και   πιθανές επιπτώσεις για το περιβάλλον 

• Δημιουργούν λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα μέσω των ομάδων    και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. 

• Συνθέτουν  τα πεδία της γνώσης σχετικά με τη διαχείριση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1 .Εισαγωγή στους διεθνείς οργανισμούς

2. Σύγχρονη Διοίκηση ‐ Εισαγωγικές έννοιες (τι είναι μάνατζμεντ, Σημασία ,του μάνατζμεντ για τη λειτουργία ενός οργανισμού. Τι είναι οργανισμός τι είναι απόδοση & πως μετριέται) 

3. Κλασσικές Θεωρίες & Μοντέλα Διοίκησης: Πως εφαρμόζονται στη πράξη 

4. Ρόλος της ομαδικής εργασίας & τρόποι επίλυσης προβλημάτων &κρίσεων

5. Τεχνικές Επικοινωνίας 

6. Μάνατζμεντ διεθνών οργανισμών και Κοινωνική Ευθύνη 

7. Εισαγωγή στην αντιμετώπιση αλλαγών –Τάσεις Αλλαγών στο Διεθνές περιβάλλον

8. Παγκοσμιοποίηση & πολυεθνικές επιχειρήσεις

9. Διαφορές στην Κουλτούρα των μάνατζερς

10. Η ηθική των Διεθνών Επιχειρήσεων

11. H Στρατηγική των Διεθνών Επιχειρήσεων

12. Στρατηγικές Εισόδου και στρατηγικές συμμαχίες.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% και εργασίες 40%

Παρουσίαση εργασιών 

Οδηγίες εκπόνησης Business Plan

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Η επιχείρηση στον 21ο αιώνα Π. Κυριαζόπουλος Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική

2.Εισαγωγή στο management του John R. Schermerhorn Ελληνική μετάφραση, Επιμέλεια ΓιαννηςΠολλάλης

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων ROBBINS STEPHEN P. - DECENZO DAVID A. - COULTER MARY 2012 Εκδόσεις Κριτική 

Επιστημονικά περιοδικά  (ενδεικτικά)

Harvard Business Review, Harvard Business School Publication Corp. 

Journal of Managerial Psychology 

Journal of International Business ISSN: 0938-8249 (print version) ISSN: 1861-8901 (electronic version)http://www.springer.com/business+%26+management/journal/11575/PSE

Advances in Business Ethics Research (http://www.springer.com/series/8805 ) 

Journal of Business Research

(http://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/ )

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να : 

• Διερευνούν την ανθρώπινη συμπεριφορά των εργαζομένων η οποία θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση και στήριξη τους

• Αναλύουν πως οι πεποιθήσεις και αντιλήψεις των ατόμων επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατ’ επέκταση έχουν επιπτώσεις στην απόδοση τους 

• Συγκρίνουν τύπους οργανωσιακής κουλτούρας και να τους συσχετίζουν με άλλους παράγοντες όπως τη παρακίνηση και δέσμευση των εργαζομένων 

• Αποτιμούν τις δεσπόζουσες θεωρητικές προσεγγίσεις για την προσωπικότητα, την παρακίνηση, την ηγεσία και το εργασιακό άγχος και να εξετάζουν την εφαρμογή τους σε εταιρείες και οργανισμούς 

• Σχεδιάζουν τα αναγκαία βήματα για την επίτευξη της οργανωσιακής αλλαγής 

• Συνθέτουν ομάδες και να αξιολογούν την  συμπεριφορά των ομάδων που εργάζονται στον οργανισμό ώστε να επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Περιεχόμενο

 Η συνεισφορά της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών 

Αξίες, Στάσεις, Αντιλήψεις στη διαδικασία Λήψης αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων 

Μοντέλα Προσωπικότητας 

Παρακίνηση

Οργανωσιακή κουλτούρα

Διαχείριση αλλαγών και οργανωτική ανάπτυξη

Δυναμική και αποτελεσματικότητα των ομάδων 

Άγχος και επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων 

Τύποι Ηγεσίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές τελικές Εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης 60% 

ομαδικές επιστημονικές εργασίες σε γραπτή  20% και προφορική μορφή 20%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  Βιβλία 

Κυριαζόπουλος Π., Σαμαντά Ε (2014). Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Σύγχρονη Εκδοτική 

ΒακόλαΜ, Ι. Νικολάου (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά.Εκδ. Rosili.  

RobbinsS.P., JudgeT (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Εκδόσεις Κριτική 

Luthans, F (2011). Organizational Behavior-an evidence based approach. 12 ed., New York: McGraw-Hill-Irwin

Προτεινόμενα Επιστημονικά Περιοδικά

• Administrative Science Quarterly 

• Academy of Management Journal 

• Academy of Management Review

• British Journal of Management 

• European Journal of Work and Organizational Psychology 

• Journal of Applied Psychology

• Journal of Managerial Psychology 

• Journal of Management Studies  

• Journal of Occupational Psychology 

• Journal of Organizational Behavior 

• Journal of Organization Change Management 

• Journal of Personality and Social Psychology 

• Journal of Vocational Behavior

• Harvard Business Review

• Human Relations 

• International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research 

• International Journal of Management & Information Technology 

• International Journal of Organizational Analysis 

• International Journal of Public Administration 

• International Public Management Review 

• International Review of Administrative Sciences 

• International Review of Industrial and Organizational Psychology 

• Organization 

• Organization Science 

• Organization Studies 

• Public Management Review 

• Public Personnel Management 

• Review of Public Personnel Administration 

• Strategic Management Journal 

Εφαρμοσμέno Marketing

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 30
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• κατανοούν  τη φιλοσοφία και τις θεωρίες του μοντέρνου marketing τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική θεώρηση των πραγμάτων.

• κατανοούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το μάρκετινγκ και η διοίκησή του.

• συνθέτουν  αγορές και πελάτες, τόσο σημερινούς όσο και αυριανούς, και να αναγνωρίζει  ευκαιρίες εκεί που υπάρχουν.

• Συνθέτουν με  κριτικό πνεύμα και να παρουσιάζουν τόσο τη θεωρία όσο και τη φιλοσοφία του καθημερινού marketing

• Δημιουργούν  ένα πλάνο marketing  τόσο για προϊόντα όσο και για υπηρεσίες και μπορεί  να χρησιμοποιεί  τα εργαλεία του μίγματος μάρκετινγκ με τρόπο αποτελεσματικό για την προσφορά ανώτερης αξίας στους πελάτες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

o Marketing στη Μοντέρνα Οργάνωση

o «Φιλοσοφία» του Marketing

o Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή

o Το περιβάλλον του Marketing

o Τμηματοποίηση αγοράς, στοχοποίηση, και θέση της εταιρείας

o MarketingMix

o Ο ρόλος του πλάνου Marketing

o Επιχειρηματικός   έλεγχος και αξιολόγηση του Marketing

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% και 

Ομαδική εργασία20%

Παρουσίαση εργασιών 20%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Σαμαντά Ειρ. – Κυριαζοπουλος Π. (2014) Εισαγωγή στο Marketing Σύγχρονη Εκδοτική 

Armstrong, G, andKotlerP. (2009) “Εισαγωγή στο Marketing” 9η, Εκδόσεις Επίκεντρο 

MacDonaldM. (2007) Σχέδια Marketing  4η Αγγλική Έκδοση Κλειδάριθμος 

Προτεινόμενα Επιστημονικά Περιοδικά: 

European Journal of marketing

Marketing intelligence & Planning 

Australian Marketing Journal

Harvard Business Review 

Management Decision

Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 30
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:  

• Κατανοούν την έννοια και το σκοπό της λογιστικής μέσα στην επιχείρηση 

• Γνωρίζουν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Χρηματοοικονομική Λογιστική 

• Αντιλαμβάνονται το ρόλο και τη σχέση Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής 

• Κατανοούν την έννοια και το περιεχόμενο του ελέγχου 

• Χρησιμοποιούν τα δεδομένα της λογιστικής στη διαδικασία των ελέγχων

• Αναλύουν στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με σκοπό την κοστολόγηση αγαθών και υπηρεσιών  

• Καταρτίζουν εκθέσεις εξωλογιστικής κοστολόγησης  

• Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κοστολόγων συστημάτων 

• Σχεδιάζουν και καταρτίζουν Προϋπολογισμούς και καταστάσεις Προτύπου Κόστους  

• Αναλύουν και ερμηνεύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Ιστορικών και Προκαθορισμένων μεγεθών 

• Αντιλαμβάνονται το ρόλο των διαφόρων μορφών κόστους στη λήψη αποφάσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και τιμολόγησης  

• Αντιλαμβάνονται το ρόλο της Ισορροπημένης Στοχοθεσίας ( Balance Scorecard ) στη λήψη αποφάσεων. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Βασικές έννοιες Λογιστικής  

• Έννοιες  Ισολογισμού‐Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

• H ανάλυση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων,  

• O προγραμματισμός (planning) της δράσης τους διαμέσου των  προϋπολογισμών 

• O έλεγχος (control) της υλοποίησης των προγραμμάτων – προϋπολογισμών 

• H αξιολόγηση (evaluation) της απόδοσης των ατόμων, ομάδων, τμημάτων  και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. 

Η κατανόηση και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις βασικές αρχές και έννοιες  των  Συστημάτων  Ελέγχου  της  Διοίκησης.  Αναλυτικότερα  εξετάζεται  το  σύστημα  ορισμού  στόχων,  μέτρησης  αποτελέσματος,  αξιολόγησης  της  απόδοσης  και  επαναπρογραμματισμού.  Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  εξετάζονται  οι  παρακάτω  ενότητες.  

• Εισαγωγή: Βασικές Έννοιες.   

• Η λειτουργία του Ελέγχου

• Έλεγχος και στρατηγική 

• Οργανωτικές δομές και έλεγχος  

• Έλεγχος και Λήψη Αποφάσεων  

• Κέντρα Ευθύνης  

• Επενδυτικές αποφάσεις και έλεγχος της διοίκησης 

• Τιμές Μεταφοράς (Transfer Pricing)

• Στρατηγικός Σχεδιασμός  

• Προϋπολογισμοί  

• Απολογισμοί και Ανάλυση Αποκλίσεων  

• Ισορροπημένη Στοχοθεσία (Balanced Scorecard)  

• Αξιολόγηση και ανταμοιβή προσωπικού

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η επιτυχής  ολοκλήρωση  του μαθήματος πραγματοποιείται  με την συμμετοχή  των  φοιτητών σε  μία ομαδική  καθώς και με τις τελικές εξετάσεις. (α) Η ομαδική γραπτή  εργασία (ομάδες από δύο έως τέσσερις φοιτητές) αναφέρεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα του μαθήματος και  υπολογίζεται  στο 40% της συνολικής βαθμολογίας. Η εργασία ακολουθεί  τα πρότυπα συγγραφής του Συστήματος Harvard.   (β)Το δεύτερο  μέρος είναι οι τελικές εξετάσεις και αποτιμάται στο 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος . Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος εξαρτάται  από την επιτυχία του φοιτητή   στο κάθε μέρος του μαθήματος δηλαδή εργασίας και τελικών εξετάσεων.      

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Α.Δημητράς    &  Α.Μπάλλας  «  Διοικητική  Λογιστική  για  προγραμματισμό  και  έλεγχο» Εκδόσεις Gutenberg 

Emmanuel, C., Otley, D. & Merchant, K. (1990), Accounting for Management Control, Chapman and Hall, London. 

Ansari, S. & Euske, K. J. (1987), “Rational, Rationalising and Reifying Uses of Accounting Data in Organisations”, Accounting, Organisations and Society, Vol.12, No.6, pp. 549‐ 570. 

Boland, R. J. & Pondy, L. R. (1983) “Accounting in Organisations: A Union of Natural and Rational Perspectives” Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No. 2/3, pp. 223‐ 234. 

Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, J. (1980), “The roles of Accounting in Organisations and Society”, Accounting, Organisations & Society, Vol. 5, No. 1, pp. 5‐27.

Ποσοτικές Μέθοδοι

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 30
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές έννοιες της στατιστικής συμπερασματολογίας (επαγωγικής στατιστικής). Κυρίαρχο μέρος της ύλης αποτελούν οι στατιστικοί έλεγχοι και η εκτιμητική. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:

• Συλλέγει και να παρουσιάζει δεδομένα κατασκευάζοντας διαγράμματα,  υπολογίζοντας μέτρα θέσεως και διασποράς και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (υπολογισμοί κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS) 

• Κατανοήσει τις βασικές έννοιες της εκτιμητικής με έμφαση στον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης.

• Πραγματοποιεί στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και ποσοστού για ένα και δύο δείγματα ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (η πραγματοποίηση γίνεται κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS). 

• Πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχο ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (η πραγματοποίηση γίνεται κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS). 

• Να διερευνά την ποιότητα παραγόμενων προϊόντων μέσω βασικών διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας 

• Να επιλέγει και να εφαρμόζει με ευχέρεια τις κατάλληλες  μεθόδους επεξεργασίας σε πολυμεταβλητά δεδομένα 

• Να χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό και να αναπτύξει εφαρμογές για την επίλυση σύνθετων των προβλημάτων.

• Να αναλύει τα αποτελέσματα της επίλυσης των στατιστικών μοντέλων, να προτείνει τη λύση ή λύσεις σε προβλήματα ανάλυσης δεδομένων που εξετάζει και να επιχειρηματολογεί για την επιλογή της συγκεκριμένης απόφασης.

• Να εφαρμόζει τις τεχνικές της ανάλυσης δεδομένων και να απαντά σε ερωτήματα της μορφής " τι θα συμβεί αν..." και σε εναλλακτικά σενάρια.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στοιχεία δειγματοληψίας

Περιγραφική στατιστική πρωτογενών δεδομένων. 

Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων δεδομένων

Σημειακές εκτιμήτριες 

Διαστήματα εμπιστοσύνης 

Παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών

Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών

Έλεγχος Χ2

Συσχέτιση δύο μεταβλητών

Απλή γραμμική παλινδρόμηση

Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual

Χρήση στατιστικών πακέτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Προφορική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (60%) (Συμπερασματική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις δύο ατομικές εργασίες που καλύπτουν όλη τη διδακτέα 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Αποστολάκης, Ι. και Σταμούλη, Μ.Α. Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007

Αποστολόπουλος Η.Θ. και Αποστολόπουλος Κ. Στατιστική Επιχειρήσεων Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 2002

Βασιλικοπούλου, Α. και Σιώμκος, Γ. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2005

Ρεντινιώτης, Σ., Ποσοτικές Μέθοδοι, Επιχειρησιακή Στατιστική, Τεύχος 2, Περιληπτική θεωρία και λυμένες ασκήσεις, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα 2005

Χαλικιάς Ι Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις (3η ΕΚΔΟΣΗ)  Εκδόσεις Rosili Αθήνα 2009 

Χαλικιάς Μ. Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2012

Bickel P.J., Doksum K. A., Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. Prentice Hall, 2001 

Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2001. 

Hogg R. V., Craig A T., McKean J W., An Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall, 2004 

Landow, S. and Everitt, B.  A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC Press Company, New York, Washington 2004

NorusisMarija Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBMSPSS 19 για Windows, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα  2012

Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001 

Mood A. M.,  Graybill F. A.,  Boes D. C.  Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill 2002

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Journal of business statistics and economics

Journal of business and economic statistics

Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

• Τις βασικές αρχές, τα εργαλεία και τις τεχνικές χρηματοδοτικής διοίκησης των επιχειρήσεων. 

• Την διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης σε συνθήκες διεθνοποιημένου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. 

• Το διεθνές χρηματοοικονομικό /χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, το συνάλλαγμα, την διαχείριση κινδύνων, την χρηματοδότηση εισαγωγών – εξαγωγών, την διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης 

• Τις επενδυτικές/χρηματοδοτικές αποφάσεις σε παγκοσμιοποιημένες αγορές 

Η αντίληψη και γνώση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στελεχών, πέραν του χρηματοοικονομικού τομέα, σε όλους τους νευραλγικούς τομείς διοίκησης της επιχείρησης (γενικός διευθυντής, διευθυντής πωλήσεων και marketing, προσωπικού, παραγωγής κ.α.). 

Περιεχόμενο μαθήματος 

• Βασικές αρχές της χρηματοδοτικής διοίκησης των  επιχειρήσεων σε συνθήκες διεθνοποιημένου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. 

• Η διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων και των πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης. 

• Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων (με χρήση δεικτών) 

• Ανάλυση νεκρού σημείου και λειτουργική μόχλευση 

• Κόστος κεφαλαίου 

• Η χρονική αξία του χρήματος και βασικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων. 

• Διαχρονική εξέλιξη νέων μορφών χρηματοδότησης (Leasing, Factoring, VentureCapital).

• Διεθνείς αγορές συναλλάγματος και προσδιοριστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

• Εκτίμηση των κινδύνων, προθεσμιακές αγορές,  αγορές μελλοντικών συμβολαίων και δικαιωμάτων, αποτελεσματικές αγορές συναλλάγματος 

• Διεθνείς αγορές κεφαλαίου (μετοχών και ομολογιών), αποτελεσματική διαφοροποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και επενδυτικές αποφάσεις για διεθνή χαρτοφυλάκια 

• Διεθνής τραπεζική και χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων 

• Είδη κινδύνου που εκτίθεται μία επιχείρηση με διεθνείς δραστηριότητες

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Αναλυτική εξέταση των εννοιών Δημόσιος Προϋπολογισμός-Απολογισμός και λοιπών δημοσιονομικών καταστάσεων, Ισολογισμός, Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης κλπ. 

• Ανάλυση των συσχετιζομένων εθνικολογιστικών εννοιών όπως Δημόσιο Έλλειμμα, Δημόσιο Χρέος. Διερεύνηση των σταδίων που ακολουθεί ο Προϋπολογισμός (π.χ κατάρτιση ψήφιση εκτέλεση, έλεγχος).Σχέση του Δημόσιου Προϋπολογισμού Απολογισμού με την Δημόσια Λογιστική( Λογιστική τροποποιημένης ταμειακής βάσης). 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% και

Ομαδική  εργασία 20%

Παρουσίαση εργασιών 20%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Απαιτούμενα συγγράμματα 

• Μ. Ξανθάκης & Χ. Αλεξάκης, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Εκδ. Σταμούλης

• ΙanH. Giddy, Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Εκδ. Παπαζήση

Συνιστώμενα Επιπρόσθετα Συγγράμματα

• Δ. Βασιλείου & Ν. Ηρειώτης, Χρηματοοικονομική  Διοίκηση. Θεωρία &Πρακτική, Εκδ. Rosili

• Α. Δράκος, Γ. Καραθανάσης (ΓΚ) Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Εκδ. Ε. Μπένου.

(Στην αγγλική) 

• Richard Brealey, Stewart Myers, Franclin Allen, PrinciplesofCorporateFinance, Ed. Mc Graw Hill 

• David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill. Michael H. Moffett, Multinational Business Finance, ed. Addison-Wesley 2006

• Cheo l Eun, 5th edition , International Financial Management, ed. Richard D. Irwin Inc. 2009

• Geert Bekaert  and Robert J. Hordick, ed, International Financial Management,. Prentice Hall 2009

• Alan C. Shapiro, Multinational Financial Management , ed. Prentice Hall 

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 30
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•  Αναλύουν  τον στρατηγικό ρόλο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε μια επιχείρηση/ένα οργανισμό

•  Εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της πολυπολιτισμικότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον 

•  Αναλύουν τις στρατηγικές και πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων

•  Αξιολογούν τις διάφορες μεθόδους πρόσληψης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού 

•  Κρίνουν τους διάφορους τρόπους και μεθόδους για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων καθώς την αξιολόγηση της απόδοσης τους. 

•  Αναπτύσσουν στρατηγικές για την περαιτέρω βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση των ταλαντούχων στελεχών 

•  Καθορίζουν τεχνικές μεγιστοποίησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ρόλος και λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων 

Εισαγωγή, Η σημασία των ανθρώπινων πόρων, Κύκλος ζωής επιχείρησης, εταιρική κουλτούρα και προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, Διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων, Μειώσεις εργατικού δυναμικού

 2. Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

Παγκοσμιοποίηση και εκπατρισμός στελεχών, στελέχωση πολυεθνικών ομίλων από εκπατριζόμενα στελέχη, διαχείριση εκπατρισμένων στελεχών, εκπατριζόμενα στελέχη και διαπολιτισμική επικοινωνία

 3. Προσέλκυση, επιλογή υποψηφίων 

Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές προσέλκυσης, Κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος προσέλκυσης, Διαδικασία επιλογής, Ταίριασμα Θέσης Εργασίας-Υποψηφίου, Υποδοχή και ένταξη νεοπροσληφθέντων, Ευθύνη και συστατικά στοιχεία για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης υποψηφίων

 4. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων

Η διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης, Προσδιορισμός (ενδοεπιχειρησιακών) εκπαιδευτικών αναγκών, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέθοδοι Εκπαίδευσης Προσωπικού , Μέθοδοι ανάπτυξης στελεχών, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέτρηση αποδοτικότητας εκπαίδευσης

 5. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων

Διαδικασία αξιολόγησης, Ποιος πρέπει να διενεργεί την αξιολόγηση, Μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης, Πιθανά σφάλματα αξιολογητών, Συνέντευξη αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Τελικές Εξετάσεις σε θέματα ανάπτυξης 60%  

Ομαδικές εργασίες ερευνητικού χαρακτήρα σε γραπτή 20%  (γραπτή εργασία) και προφορική μορφή 20% (παρουσίαση στη τάξη) 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία:

Dessler, G (2015). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 2ηέκδοση, Εκδόσεις Κριτική 

Noe, R, Hollenbeck, J, Gerhart B, Wright P (2007).  Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδ Παπαζήση

Χυτήρης, Λ (2001). Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Interbooks Publishers. 

Stewart, G.L & Brown, K.G (2009). Human Resource Management, Linking Strategy to Practice, New York: Wiley 

Suggested Scientific Journals 

• Employee Relations

• Harvard Business Review 

• Human Relations

• Human Resource Management 

• Human Resource Management Review 

• Human Resource Planning 

• International Journal of Human Resource Management 

• International Review of Industrial and Organizational Psychology 

• People Management 

• Personnel Management 

• Personnel Review

Διεθνείς εργασιακές Σχέσεις

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με Πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 30
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

1. Κριτική κατανόηση και εμπεριστατωμένη γνώση για τον χειρισμό όλων των τύπων των συλλογικών σχέσεων, στο πλαίσιο των εργασιακών διαφορών.

2. Γνώσεις και δεξιότητες του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εργασιακών σχέσεων, σε διεθνές επίπεδο.

3. Ικανότητες που εστιάζονται στη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και των δικαιωμάτων προστασίας της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1. Να περιγράψουν και να αναγνωρίσουν όλους τους τύπους των συλλογικών σχέσεων, στο πεδίο της σύγχρονης επιχείρησης.

2. Να εξηγήσουν τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα στο εργασιακό περιβάλλον, σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

3. Να οργανώσουν, να συνθέσουν και να αξιολογήσουν αρχές και αξίες που συνδέονται με το σύστημα εργασιακών σχέσεων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές. 

4.Να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν κανόνες που συντελούν στην ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα, στο περιβάλλον της εργασίας. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 -Εισαγωγή στη μελέτη των Εργασιακών Σχέσεων

-Τα μέρη των Εργασιακών Σχέσεων

-Η εξέλιξη των Εργασιακών Σχέσεων στην Ελλάδα

-Οι συμμετοχικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο

-Ευέλικτες μορφές εργασίας

-Οι εργασιακές σχέσεις στις πολυεθνικές επιχειρήσεις

-Η εξέλιξη των θεσμών των εργασιακών σχέσεων

-Απασχόληση – Ανεργία 

-Οι σύγχρονες τάσεις των Εργασιακών Σχέσεων στις Ευρωπαϊκές Χώρες

-Διεθνοποίηση των Εργασιακών Σχέσεων

-Εργασιακές Σχέσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

-Μελλοντικές προοπτικές των Εργασιακών Σχέσεων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60%

Εργασία 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Σπυρόπουλος Γ., (1998). Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον διεθνή χώρο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα.

Fossum J., (2011). Labor Relations: Development, Structure, Process. McGraw-Hill / Irwin; 11 edition (September 15).

Ronald G., (2011). Modern Labor Economics: Theory and Public Policy (12th Edition), Ehrenbe Prentice Hall; 12 edition (March 12).

 

Δίκαιο

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

1.Κριτική κατανόηση και εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών που διέπουν το διοικητικό και το εργατικό δίκαιο.

2.Γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την προστασία του πολίτη, αλλά και του εργαζόμενου.

3.Ικανότητες που επικεντρώνονται στην έννομη προστασία του πολίτη από τις δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που συναρτώνται με το εργατικό και το διοικητικό δίκαιο

2.Να εξηγήσουν τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης, σε σχέση με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

3.Να οργανώσουν, να συνθέσουν και να αξιολογήσουν τους κανόνες της εσωτερικής έννομης τάξης και τις έννοιες που σχετίζονται με την εργασία, αλλά και με τη γενικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

4.Να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν αρχές και κανόνες που αναφέρονται στην προστασία και τον σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας, τόσο στο πεδίο της εργασίας, όσο και στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης

-Τα διοικητικά όργανα

-Διοικητικές πράξεις

-Τα δημόσια νομικά πρόσωπα

-Η οργάνωση της δημόσιας υπαλληλίας

-Κανόνες εσωτερικής και εξωτερικής έννομης τάξης

-Πηγές του εργατικού Δικαίου

-Η σύμβαση εργασίας

-Ο μισθωτός και οι υποχρεώσεις του

-Ο εργοδότης και οι υποχρεώσεις του

-Η ατομική σύμβαση εργασίας

-Η λύση της σχέσης εργασίας

 

-Καταγγελία και λύση της σχέσης εργασίας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60%

 

Εργασία 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Κουκιάδης Ι.,(2006). Εργατικό Δίκαιο, ΕκδόσειςΣάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Πουλής Π.,(2007). Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή.

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Διαχείριση Γνώσης

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.Κατανοούν τα αίτια, την αναγκαιότητα και το ρόλο της αναδιοργάνωσης στη στρατηγική διοίκηση. 

2.Αξιολογούν τη στρατηγικής αλλαγή σαν τμήμα του εταιρικού περιβάλλοντος.  

3.Κατανοούν το πλαίσιο, τους τύπους και τα εμπόδια στις προσπάθειες της αναδιοργάνωσης.  

4.Αναλύουν τις δεξιότητές τους σχετικά με το σχεδιασμό  και πρακτικών διαχείρισης γνώσεων.

5.Αναθεωρούν τα μοντέλα και τις  μεθόδους  που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση γνώσης 

6.Δημιουργούν την ικανότητά τους σχετικά με την κριτική αναθεώρηση, τη βελτίωση και την ενσωμάτωση ποικίλων στοιχείων σε ένα οργανωσιακό και στρατηγικό σύστημα διαχείρισης γνώσης 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Από τη 2η στη 3η Βιομηχανική Επανάσταση

Η αναγκαιότητατηςδιαφοροποίησηςτηςδιοικητικής σκέψης

Η έννοια της διαδικασίας Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων.

Ορισμός κατά M. Hammer στην έννοια της Αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων (BusinessProcessRe-engineering-BPR)

Η εξελεγκτική πορεία της Αναδιοργάνωσης

Από την Οργάνωση στην  Αναδιοργάνωση

Μεγαλύτερη εστίαση στην εφαρμογή

Φάσεις υλοποίησης της αναδιοργάνωσης

Πρόβλεψη των νέων διαδικασιών

Διάγνωση της Διαδικασίας

Ανασχεδιασμός της Διαδικασίας

Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής των ανθρωπίνων πόρων

Έλεγχος Διαδικασίας

Σύνδεση της Διαδικασίας Αναδιοργάνωσης(BPR) με τη Θεωρία

Αξία Πελατών

Διαδικασία Αναδιοργάνωσης (BPR) και Αλυσίδες Αξιών

Οργανωτικές πλευρέςτηςδιαδικασίαςαναδιοργάνωσηςτων επιχειρήσεων(BPR)

Διαδικασία έναντι της τμηματοποίησης των σκοπών

Ανάγκη διαχείρισης της γνώσης

Τρόποι διαχείρισης της γνώσης

Ο κύκλος της γνώσης

Δεδομένα, πληροφορία και γνώση και οι διαφορές στη διαχείρισή τους

 Η επιρροή της διαχείρισης της γνώσης στην επιχειρησιακή κουλτούρα

Ορισμός της εργασίας που βασίζεται στη γνώση (knowledgeintensive work)

Η προστιθέμενη αξία της διαχείρισης της γνώσης για την επιχείρηση

Η έννοια «επιχείρηση που μαθαίνει» (LearningOrganization)

O ανθρώπινος ρόλος μέσα στην «επιχείρηση που μαθαίνει»

Οργανωσιακή κουλτούρα

Το στάδιο της μοντελοποίησης

Τι καλούμε μοντελοποίηση (τύποι μοντέλων, εσωτερικά πνευματικά μοντέλα)

Μοντελοποίηση της Επιχείρησης (αντιπαράθεση και συζήτηση κλασικών μεθόδων ανάπτυξης επιχειρησιακών μοντέλων)

Η μοντελοποίηση της διαχείρισης της γνώσης – Χάρτες αποτύπωσης της γνώσης

Η μετά-knowledge Μmanagement εποχή 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% και 

Ομαδικές εργασίες 20%

Παρουσίαση εργασιών 20%

Οδηγίες εκπόνησης Εργασιών ευρίσκονται στο Forum στην Ιστοσελίδα 

http://www.mba-teipir.gr/forum/index.php?sid=1e561b6b0ee930e0330c93cb668db2a5

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press. 

Sole & Wilson (2002) Storytelling in Organizations: The power and traps of using stories to share knowledge in organizations, Harvard University 

Swan, J., Robertson, M., Newell, S. (2002). Knowledge Management: The Human Factor. In Barnes, S. (ed), Knowledge Management Systems: Theory and Practice, Thomsen Learning

Wellman, J. L. (2009). Organizational Learning. Palgrave Macmillian. 

Levitt, B., and James, G.M. (1996). Organizational Learning. In Cohen, Michael D. and Lee S. Sproull, Organizational Learning, Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1996 

Bukowitz, W., & Williams, R. (1999), The Knowledge Management Fieldbook, Financal Times/Prentice Hall. 

Davenport, T.H., &Prusak, L. (2000), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA. 

Jackson, S., E., DeNisi, A., Hitt, M., A. (ed) (2003). Managing knowledge for sustained competitive advantage: designing strategies for effective human resource management, John Wiley and Sons 

Επιστημονικά Περιοδικά

International Journal of Technology Management

Journal of Knowledge Management Practice 

Organization Science

Journal of Knowledge Management

Organization Science  

Journal of Management Information Systems

Αγορά Εργασίας - Ανθρώπινο Δυναμικό - Κοινωνική Ασφάλιση

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 30
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

Να κατανοήσουν το αντικείμενο  της Κοινωνικής Πολιτικής.

Να αναλύουν  βασικές έννοιες  στην κοινωνική πολιτική ώστε να συνθέτουν και να αναπτύσσουν σχέδια ώστε να καλύψουν  κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά 

προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικές υπηρεσίες.

Να αναγνωρίζουν τα  κοινωνικά δικαιώματα ως νομική έκφραση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:

Κοινωνική πολιτική και Κοινωνική Εργασία .

Μεθοδολογική προσέγγιση του αντικειμένου της Κοινωνικής Πολιτικής.

Ανάλυση βασικών εννοιών στην κοινωνική πολιτική: κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικές υπηρεσίες.

Ορισμός του κράτους πρόνοιας και διαφοροποίησή του από τα προηγούμενα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Κριτική παρουσίαση των κύριων θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνικής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Μοντέλου κράτους πρόνοιας. Σύγχρονα πρότυπα κρατών πρόνοιας.

Χαρακτηριστικά του Ελληνικού κράτους πρόνοιας.

Σχέση οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής. Η έννοια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στα σύγχρονα κράτη πρόνοιας: δημόσιος, ιδιωτικός κερδοσκοπικός, ο 'τρίτος' τομέας και τα άτυπα δίκτυα φροντίδας.

Τομείς κοινωνικής πολιτικής. Παραδείγματα: κοινωνική ασφάλιση, απασχόληση

Οι ανθρώπινες ανάγκες και ο θεσμός της κοινωνικής πρόνοιας. Κοινωνικό πρόβλημα, κοινωνική ανάγκη, κοινωνικά δικαιώματα πρόνοιας. Θεωρίες κοινωνικής πρόνοιας (θεωρία της Κοινωνικής Ισορροπίας, Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρουσης, Θεωρία της Κοινωνικής Δράσης). Φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Μορφές κοινωνικής πρόνοιας. Χρηματοδότηση πρόνοιας. Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.

Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας

Α. H κοινωνική λειτουργία του κράτους. Η σχέση της με την οικονομική, την ιδεολογική και την κατασταλτική λειτουργία.

Β. Τα κοινωνικά δικαιώματα ως νομική έκφραση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους. Κοινωνιολογικός και νομικός ορισμός. Η ιστορική εμφάνιση και εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ελληνική συνταγματική ιστορία των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Γ. Οι θεσμοί κοινωνικής προστασίας στον κόσμο: τα μοντέλα του κοινωνικού κράτους. Το αγγλοσαξονικό πρότυπο. Το ευρωπαϊκό ηπειρωτικό πρότυπο. Το σκανδιναβικό πρότυπο. Η κοινωνική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κοινωνικά δικαιώματα στη Λ. Αμερική. Εναλλακτικές εμπειρίες.

Δ. Κοινωνικά δικαιώματα και συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Η αρχή του κοινωνικού κράτους στο Σύνταγμα και ο συσχετισμός των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Τα νέα κοινωνικά δικαιώματα.

Ε. Θεσμοί κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ. Η αρχή του κοινωνικού κράτους στην εποχή της ΟΝΕ. Τα κοινωνικά δικαιώματα μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η αναδιάρθρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΕ: από την κεϋνσιανή στη νεοφιλελεύθερη διαχείριση

ΣT. Κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και νομικές όψεις της κρίσης των θεσμών κοινωνικής προστασίας: το δικαίωμα στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην

εκπαίδευση.

H. Η αυτορρύθμιση: μορφή αμφισβήτησης ή διεύρυνσης των κοινωνικών δικαιωμάτων; Το παράδειγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του εργατικού δικαίου.

Ε. Κράτος και ανενέργεια του νόμου στο παράδειγμα των κοινωνικών δικαιωμάτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% και εργασίες 40% 

Παρουσίαση εργασιών 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

BOERI TITO - VAN OURS JAN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013 Εκδόσεις Κριτική

ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 2004  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκδόσεις Κριτική

 

ΧΛΕΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  2008 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκδόσεις Κριτική

Μέθοδοι έρευνας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

• Να κατανοήσουν   τις κύριες αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας

• Να εξηγήσουν την αποστολή της έρευνας, τα πεδία εφαρμογής της και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί.

• Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνες αγοράς.

• Να αναλύουν στατιστικά και ποιοτικά δεδομένα 

• Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ευρήματα ερευνών και δεδομένα ως στελέχη επιχειρήσεων

• Να κατανοήσουν τις δυνατότητες της έρευνας   και τη σχέση της με τους τομείς του Marketing.  

• Να εφαρμόζουν την έρευνα ως επαγγελματικό «εργαλείο». Δηλαδή θα μπορούν να συνεργάζονται, τόσο στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων όσο και στη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

• Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της  έρευνας, που αφορούν τη χρήση δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων

• Να αξιολογούν  την αξία και την διαδικασία της ποιοτικής έρευνας, μέσω από ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος, προσωπικές συνεντεύξεις

• Να κατανοούν την αξία και την διαδικασία της ποσοτικής έρευνας

• Να μπορούν να αποφασίζουν για  τη κατάλληλη μέθοδο έρευνας, ανάλογα με το προς διερεύνηση θέμα

• Να εξηγήσουν αναλυτικά όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών

• Να ορίσουν το ερευνητικό πλαίσιο και το δείγμα καθώς και την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας

• Να ερμηνεύσουν κατάλληλα τα δεδομένα και να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα

• Να συνθέσουν  την αναφορά της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Παραγωγή μίας κεντρικής ιδέας, στην επιλογή ενός κατάλληλου ερευνητικού θέματος, 

2. Η σπουδαιότητα της κριτικής θεωρητικής προσέγγισης στην έρευνα

Διασαφηνίζεται τι χρειάζεται να περιλαμβάνει μία κριτική επισκόπηση και το εύρος

των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών που διατίθενται.

3. Η χρήση της δευτερογενούς έρευνας

Εισάγει τους σπουδαστές στην ποικιλομορφία των δεδομένων τα οποία πιθανόν να

είναι διαθέσιμα

Προτείνονται, μία σειρά τεχνικών για την αναζήτηση αυτών των στοιχείων στους

οποίους περιλαμβάνεται και η αναζήτηση μέσω Ιντερνέτ.

4.Αξιολόγηση της καταλληλότητας των Δευτερογενών στοιχείων για την έρευνα

5.Συλλογή Πρωτογενών στοιχείων

Χρησιμοποίηση ημι - δομημένων , σε βάθος και ομαδικών συνεντεύξεων.

Πως εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των συλλεγόμενων στοιχείων.

6. Συλλεγόμενα στοιχεία

Καθορίζονται διάφοροι τύποι ανάλυσης δεδομένων

7. Περιγραφή των κύριων προσεγγίσεων για την ανάλυση των στοιχείων  

ποιοτικά  διαδικασίας ανάλυσης των ποιοτικών στοιχείων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή ατομική εργασία  που περιλαμβάνει ένα ερευνητικό proposal και καταλαμβάνει το 60% της βαθμολογίας 

Προφορική παρουσίαση  40%  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Π. Κυριαζόπουλος –Ειρ. Σαμαντά Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών 2011 Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

A. Parasuraman, D. Grewal, and R. Krishnan (2006). Marketing Research. Houghton Mifflin Company. 

   William G. Zikmund & Barry J. Babin, (2012). Essentials of Marketing Research. South-Western College Pub.

Περιοδικά

International Journal of Social Research Methodology (http://www.tandfonline.com/toc/tsrm20/current)

Journal of Mixed Methods Research

http://mmr.sagepub.com/ 

Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά

Διεθνές Marketing

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Να συνθέτει   τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ που χρειάζονται αλλαγή και ποια όχι για την είσοδο σε μια νέα αγορά (standardization-adaptation).

•Να εξηγεί τις πληροφορίες που είναι σημαντικές σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ανάλογα με το σύστημα αξιών (culture) και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και αγοράς.

•Να ξέρει ποιες ανάγκες θέλει να ικανοποιήσει ο βιομηχανικός πελάτης και με τι οφέλη πρέπει να του απευθυνθεί

•Να αναλύει την  εις βάθος την αγοραστική συμπεριφορά οργανισμών και τις παραμέτρους της.

•Να αναγνωρίσει τις παραμέτρους της διοίκησης του βιομηχανικού μάρκετινγκ. 

•Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών;

•Να συνθέσει  κατάλληλα τις στρατηγικές και πολιτικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές.

 

• Να εφαρμόσει  τις γνώσεις του μέσω ενός  διεθνούς πλάνου  μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που πρόκειται να εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη ξένη χώρα

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Εισαγωγή: Η πρόκληση της Παγκοσμιοποίησης

Στρατηγική σημασία διεθνούς μάρκετινγκ, το διεθνές εμπορικό περιβάλλον

Στρατηγικές και Πρακτικές Διεθνούς Μάρκετινγκ

Διαφοροποίηση ή μη, τρόποι εισόδου σε νέες αγορές

Η πολιτισμική διαφοροποίηση και το Διεθνές Μάρκετινγκ 

Σημασία πολιτισμικού περιβάλλοντος, επιπτώσεις πολιτισμικών αξιών σε καταναλωτική συμπεριφορά, παραδείγματα βασικών αγορών και χαρακτηριστικών τους

Το πολιτικό και νομικό περιβάλλον

Πλαίσια λειτουργίας σε διεθνείς αγορές, υπάρχουσες νομοθεσίες

Οι ευκαιρίες στις Διεθνείς Αγορές

Αναγνώριση και τρόποι εκμετάλλευσης ευκαιριών στο σημερινό περιβάλλον

Στρατηγικές Εισόδου

Τρόποι εισόδου σε νέες αγορές

Η διεθνής επωνυμία και η σημασία της στις υπηρεσίες

Οφέλη για παραγωγό και για πελάτη από δυνατή επωνυμία

Τα Διεθνή Κανάλια Διανομής

Η Διεθνής Τιμολόγηση

Παράγοντες που επηρεάζουν διεθνή τιμολόγηση, πιθανά προβλήματα στον καθορισμό διεθνούς τιμολογιακής πολιτικής.

Η Διεθνής Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Επωνύμων Προϊόντων

Σημασία ολοκληρωμένης επικοινωνίας, αξιοποίηση μίγματος επικοινωνίας (διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, προσωπική πώληση, άμεσο μάρκετινγκ δημοσιότητα), αξιοποίηση διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας

Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

Το προφίλ του Διεθνούς στελέχους Μάρκετινγκ

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60%  ε

Ομαδική εργασία 20%

 

Προφορική Παρουσίαση 20%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Διεθνές Μάρκετινγκ Cateora A.,(2003) , Εκδόσεις Παπαζήσης Aθήνα

Cateora, P.R. & Graham, J. L. (2007). International Marketing. McGraw-Hill/Irwin.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Czinkota, M., Ronkainen, I., E. (2004) International Marketing, 4th Ed. Thompson. Press

Muhlbacher, H., Dahringer, L., & Leihs, H. (1999) International Marketing A Global perspective, 2nd Ed. Thompson Business press.

Kotabe, M., Helsen, K., (2003) Global Marketing Management, 3rd Ed. J. Wiley & Sons.

Paliwoda, S. (1997), International marketing, 2nd ed. Butterworth  Heineman

Περιοδικά 

Journal of  International Marketing

https://www.ama.org/publications/JournalOfInternationalMarketing/Pages/Current-Issue.aspx

Στρατηγική Marketing

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

• Κατανοούν και να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

• Συνθέτουν και να αξιοποιούν θεμελιώδεις ικανότητες για να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

• Κατανοούν και να  κατευθύνουν την επιχείρηση και τους ανθρώπους  της προς το μέλλον 

• Συνθέτουν τις  ανάγκες των  πελατών, με τις  αγορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες θα επιλέξουν να ικανοποιήσουν και με ποιο τρόπο 

• Δημιουργούν  τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να επιτύχουν  διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά 

• Δημιουργούν μια επιχείρηση ευέλικτη και ικανή να προσαρμόζεται στις αλλαγές 

• Συνθέτουν  δομές, συστήματα, ικανότητες, ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αναπτύξουν για να  υποστηρίξουν αποτελεσματικά την υλοποίηση της στρατηγικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Οι έννοιες του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού marketing.

•Το περιεχόμενο και οι ενότητες ενός πλάνου marketing (Ανάλυση παρούσας κατάστασης, SWOTanalysis, Στόχοι, Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, Στρατηγική, Τακτική, Προϋπολογισμός, Έλεγχος),

• ηθική marketing και κοινωνική ευθύνη στον στρατηγικό σχεδιασμό, στρατηγική εφαρμογή της επωνυμίας.

•Η τμηματοποίηση της αγοράς, η στοχοθεσία, η «τοποθέτηση» του προϊόντος και η κατανομή πόρων σαν τμήμα του δυναμικού συστήματος της διαδικασίας του marketing. 

 

•Χρήση παιγνίων marketing και προσομοιώσεων για ανάπτυξη ικανότητας ανάλυσης συγκεκριμένων αγορών, σχεδίασης και υλοποίησης στρατηγικών μάρκετινγκ σε ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% 

Ομαδική  εργασία 20%

 

Παρουσίαση εργασιών  20%

Και ευρίσκονται στο Forum στην Ιστοσελίδα

 

http://www.mba-teipir.gr/forum/index.php?sid=1e561b6b0ee930e0330c93cb668db2a5

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

•Johnson G., Scholes Κ. and Whittington R. (2005): "Exploring Corporate Strategy", Prentice Hall, 7th edition.  

•Richard  W., Colin G. (2005) “Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control , Butterworth-Heinemann, 

•Ferrell O. C., Hartline M. (2008) “Marketing Strategy, Paperbound” Published JEAN-NOL KAPFERER 

•Kogan P. (2004) “The New Strategic Brand Management” 

Συνιστώμενα Επιστημονικά Περιοδικά:

• Marketing strategy/methods

• Pricing

• Distribution channels & markets 

• Internationalmarketing

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

  • Να αναλύσουν την διαδικασία που ακολουθούν οι καταναλωτές προκειμένου να πάρουν μία αγοραστική απόφαση
  • Να αξιολογήσουν τις  βασικότερες λειτουργίες  της αντίληψης, της μάθησης και των κινήτρων καταναλωτή
  • Να προβλέψουν την στάση του καταναλωτή έναντι κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος και πως αυτή μπορεί να μεταβληθεί
  • Να εκτιμήσουν τις επιδράσεις που δέχονται οι καταναλωτές από τον κοινωνικό τους περίγυρο
  • Να εξηγήσουν το ρόλο της κατανάλωσης στην ιδιωτική και κοινωνική εικόνα του καταναλωτή 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή

Κοινωνικές, Διαπροσωπικές επιδράσεις

Πολιτισμικές Επιδράσεις 

Επίδραση Κοινωνικής Τάξης

Επίδραση Καθοδηγητών Γνώμης

Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή

Ανάμιξη (involvement) καταναλωτή με το προϊόν

Αντίληψη του καταναλωτή

Σχηματισμός, Μέτρηση και Αλλαγή Στάσεων

Κίνητρα Καταναλωτή

Προσωπικότητα Καταναλωτή

Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή & Τρόπος Ζωής

Αυτόεντύπωση Καταναλωτή

Επιδράσεις περίστασης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% 

Ομαδική εργασία 20% 

Προφορική Παρουσίαση 20%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A.Σιώμκος Γ. Συμπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγική Μάρκετινγκ, , Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης(Βασικό Εγχειρίδιο Μαθήματος) 2010

Προτεινόμενη 

•Solomon, M., (2007),  “Consumer Behavior: Buying, Having and Being”, Fifth edition, ISBN-10: 013091360X, ISBN-13: 978-0130913609, Pearson International Edition 

•Steiger, O., Danchev,  A., Hunout , A., (2006),  “John Kenneth Galbraith, The Affluent Society,  And Social Capital” ,The International Scope Review, Vol 8, Issue13 

•Baudrillard, J. (1998). “The consumer society: myths and structures”. London and  Thousand 18 Oaks, CA: Sage. 

•Belk, R.W. (1995),  ``Studies in the new consumer behaviour'', in Miller, D. (Ed.), Acknowledging Consumption, Routledge, London.

•Blackwell, R.D., Miniard, P.W., Engel, J.F. (2001).  Consumer Behavior (9th  edition). Fort Worth: Harcourt College Publishers.

•Campbell, C. (1995), ``The sociology of  consumption'', in Miller, D. (Ed.), Acknowledging Consumption, Routledge, London.

•Foxall, G.R,  Goldsmith, E. R, Brown, S, (1998),  “Consumer Psychology of Marketing” second edition, ISBN 1-86152-371-8, Thomson, 

•Hawkins, D., Best, J. R., Coney, A, K.,(2000),  “Consumer Behavior: Building marketing strategy”, Eighth edition, ISBN-10: 0072416882, ISBN-13: 978-0072416886, McGraw-Hill/Irwin  

•Kacen,J. J.,  Lee, A, J., (2002) “The Influence of Culture on Consumer  Impulsive  , Buying Behavior” Journal of Consumer Psychology, Vol  12(2), pp 163–176  

•Stearns.N.P., (2001), “Consumerism in World History. The Global Transformation of Desire”, London and New York: Routledge

Διεθνή Logistics

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξοικειώσει το σπουδαστή στη σκέψη, στην εξέλιξη και στην πρακτική ενός νέου τρόπου εξοικονόμησης κόστους στην επιχείρηση από την διαχείριση υλικών και πληροφορίας στο πλαίσιο διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και οργανισμούς με έμφαση στη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση τεχνολογιών τηλεματικής στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Κατανοήσει τη διάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και τους διαφορετικούς τρόπους μέσω των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές στην αγορά

• Εξηγήσει το πώς να χρησιμοποιούνται οι κινητήριοι μοχλοί της στρατηγικής logistics για τον επαναπροσδιορισμό των σημείων που απαιτούνται προκειμένου να γίνει αυτή η εναρμόνιση

• Αναλύει τη σημασία του όρου ‘δημιουργία αξίας’ και προτείνει ενέργειες στο πεδίο του μάνατζμεντ του κόστους των logistics ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας

• Διακρίνει τις δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν τα διεθνή logistics σε μια παγκόσμια αγορά

• Εκτιμά με ακρίβεια του κινδύνους που προκαλεί η απώλεια της εστίασης της προσοχής στην κάλυψη της ζήτησης του τελικού πελάτη

• Σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα διεθνών logistics

• Βελτιστοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων αξιοποιώντας κατάλληλα μοντέλα απόφασης

• Παράγει και να συνδυάζει αποδοτικά διαφορετικές επιλογές που αφορούν στη διαχείριση του αποθέματος και των παραγγελιών κατά περίπτωση

• Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες ταχύτερης ανταπόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Αναπτύσσει με ορθό τρόπο τη διαδικασία οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αφορούν στις μεταφορές και τη διανομή

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή και γενική επισκόπηση των περιεχομένων του μαθήματος

• Logistics και αλυσίδα εφοδιασμού 

• Ροή υλικών και ροή πληροφοριών

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των logistics

• Στρατηγική των logistics

• Οπτική γωνία του μάρκετινγκ

• Τμηματοποίηση αγοράς και το προφίλ της ζήτησης 

• Ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη

• Καθορισμός προτεραιοτήτων για τη στρατηγική των logistics

• Από πού προέρχεται η αξία στο πλαίσιο των logistics

• Πώς μπορεί να απεικονιστεί το κόστος των logistics

• Κοστολόγηση βάσειδραστηριοτήτων (ABC)

• Μοντέλο αναφοράς λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR)

• Οι άξονες και οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης στα logistics

• Η τάση προς διεθνοποίηση 

• Οι προκλήσεις για τα διεθνή logistics και την τοποθεσία εγκατάστασης

• Οργάνωση των διεθνών logistics

• Ανάστροφα logistics

• Μάνατζμεντ για ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού 

• Ανάλυση του συστήματος μεταφοράς και διανομής προϊόντων

• Μέσα μεταφοράς και κριτήρια επιλογής μεταφορικού μέσου

• Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

• ΣυντονισμόςστιςΑλυσίδεςΕφοδιασμού

• Η συσχέτιση στων παραμέτρων P-D στα Logistics

• Μελλοντικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες στα Logistics

• Προμήθειες και Logistics 

• Τμηματοποίηση και εξορθολογισμός της προμηθευτικής βάσης 

• Τεχνολογίες προμηθειών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (60%) 

Ατομική Εργασία με παρουσίαση (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Coughlan, A. T., Anderson, E. Stern, L. W., El-Ansary, A .I (2006), Marketing Channels, Seventh Edition, New York: Pearson.

Berman, B. Evans, J. R. (2010), Retail Management – A Strategic Approach, Eleventh Edition, New York: Pearson.

Harrison, A. Remko V. H. (2012), Logistics – Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Rosili.

Christopher, M. (2007), Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κριτική.

Παπαβασιλείου, Ν., Μπάλτας, Γ. (2003), Διοίκηση Δικτύων Διανομής &Logistics, Rosili.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. International Journal of Logistics Management – Elsevier

2. International Journal of Logistics Systems and Management – Interscience

3. Journal of Business Logistics - Wiley

Ηλεκτρονικό Marketing

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•Κατανοούν το marketing  μέσω Διαδικτύου και τις επιπτώσεις του στις τρέχουσες πρακτικές μάρκετινγκ

•Δημιουργούν νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο

•Αναθεωρούν και να συνθέτουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων των καταναλωτών στο νέο ψηφιακό περιβάλλον

•Αξιολογούν τεχνολογίες διαδικτύου στην στρατηγική μάρκετινγκ ενός οργανισμού

•Αναλύουν τα πρότυπα συμπεριφοράς των καταναλωτών , τις διαδικασίες αγοράς , την αυτοματοποίηση των πωλήσεων, categorymanagement

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Το Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Marketing

•Παρουσίαση Ορισμών και Βασικών Εννοιών

•Παρουσίαση Επιτυχημένων Παραδειγμάτων Ηλεκτρονικού Marketing

•Ανάλυση των Βασικών ειδών και συστηματική παρουσίαση ειδών Ηλεκτρονικού Marketing: OnlineMarketing, E-mailMarketing, Επιχειρηματική Eυφυΐα και Έξυπνοι Πράκτορες (IntelligentAgents), Podcasting, Ηλεκτρονικές Αγορές (e-marketplaces), Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Podcasting, Διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων κ.α.

•Παρουσίαση της Επιστημονικής και Ερευνητικής Κοινότητας του πεδίου με αναφορά σε ερευνητικά κέντρα, μεγάλων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων του χώρου. 

•Σύνοψη της Ερευνητικής Ατζέντας και της Επιχειρηματικής Πρακτικής του πεδίου.

•Στρατηγικές Ηλεκτρονικού Marketing και ανάλυση: Διαχείριση Επιχειρηματικής ταυτότητας, Εξατομίκευση, Ηγεσία Κόστους, Διαφοροποίηση, Μοντέλα συμμετοχής, Αύξηση Πωλήσεων, Μοντέλα τιμολόγησης, τμηματοποίηση και Κάλυψη Αγορών, Διείσδυση σε Νέες Αγορές, Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, AffiliateMarketing, SearchEngineOptimization, κ.α.

•Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Marketing

•Παρουσίαση τεχνολογιών και εργαλείων ηλεκτρονικού marketing. Εργαλεία επιχειρηματικής Ευφυΐας (BusinessIntelligence), Συστήματα Αποτελεσματικής Διαχείρισης Πόρων(EnterpriseResourcePlanningSystems), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CustomerRelationshipManagement), DataminingandDataWarehousing, Campaignmanagementsystems, E-commercestoreandE-marketingplatforms, Podcasting, SearchEngineoptimizationtools, BulkMailmanagement, Εργαλεία Διαχείρισης Προφίλ, Εργαλεία Εξατομίκευσης, Εργαλεία Σχεδιασμού Πλάνων ηλεκτρονικού Marketing, NewMedia, Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Marketing

•To Κοινωνικό Διαδίκτυο (SocialWeb) και οι επιπτώσεις του στο ηλεκτρονικό Marketing:Παρουσίαση και Ανάλυση σε βάθος, του Web 2.0 ή αλλιώς SocialWeb, με απώτερο σκοπό την κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που επιφέρει στην ηλεκτρονική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

•O Σημασιολογικός Ιστός (SemanticWeb) και η Επιχειρηματική Ευφυΐα (BusinessIntelligence)

•Παρουσία προηγμένων τεχνικών, καθώς και της οντολογικής μηχανικής, στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των εφαρμογών του ηλεκτρονικού Marketing.

•Βέλτιστες Πρακτικές και Επιχειρηματικά Μοντέλα ηλεκτρονικού Marketing.

Παρουσίαση και ανάλυση, δέκα επιλεγμένων παραδειγμάτων από το διεθνή και ελληνικό χώρο με σαφή αναφορά στο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετήθηκε: π.χ. Google, Yahoo κ.α.

•Επιστημονική Έρευνα και Ηλεκτρονικό Marketing. Aναλυτική Παρουσίαση ερευνητικών μεθόδων, με έμφαση σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Υποστήριξη φοιτητών στην ανάπτυξη του ερευνητικού τους υποδείγματος στα πλαίσια των ομαδικών εργασιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (60%)

Ομαδική Εργασία(20%)

 

Προφορική Παρουσίαση (20%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Pollalis G., Yannakopoulos D., (2007). Electronic Commerce, Stamoulis Publishing, Athens (in Greek).

Chaffey D., e-Business and e-Commerce Management 3rd edition Marketing Insights Ltd 2007 (in Greek)

StraussJ., (2011). E-Marketing (6th Edition)  Prentice Hall London

Προτεινόμενα Επιστημονικά Περιοδικά

International Journal of Electronic Marketing and Retailing  ISSN online: 1741-1033 ISSN print: 1741-1025 (http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijemr )

International Journal of Internet Marketing and Advertising (http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijima&year=2015&vol=9&issue=1)

Journal of Interactive Marketing (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-interactive-marketing/)

Μέθοδοι έρευνας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  30
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

• Να κατανοήσουν   τις κύριες αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας

• Να εξηγήσουν την αποστολή της έρευνας, τα πεδία εφαρμογής της και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί.

• Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνες αγοράς.

• Να αναλύουν στατιστικά και ποιοτικά δεδομένα 

• Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ευρήματα ερευνών και δεδομένα ως στελέχη επιχειρήσεων

• Να κατανοήσουν τις δυνατότητες της έρευνας   και τη σχέση της με τους τομείς του Marketing.  

• Να εφαρμόζουν την έρευνα ως επαγγελματικό «εργαλείο». Δηλαδή θα μπορούν να συνεργάζονται, τόσο στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων όσο και στη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

• Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της  έρευνας, που αφορούν τη χρήση δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων

• Να αξιολογούν  την αξία και την διαδικασία της ποιοτικής έρευνας, μέσω από ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος, προσωπικές συνεντεύξεις

• Να κατανοούν την αξία και την διαδικασία της ποσοτικής έρευνας

• Να μπορούν να αποφασίζουν για  τη κατάλληλη μέθοδο έρευνας, ανάλογα με το προς διερεύνηση θέμα

• Να εξηγήσουν αναλυτικά όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών

• Να ορίσουν το ερευνητικό πλαίσιο και το δείγμα καθώς και την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας

• Να ερμηνεύσουν κατάλληλα τα δεδομένα και να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα

• Να συνθέσουν  την αναφορά της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Παραγωγή μίας κεντρικής ιδέας, στην επιλογή ενός κατάλληλου ερευνητικού θέματος, 

2. Η σπουδαιότητα της κριτικής θεωρητικής προσέγγισης στην έρευνα

Διασαφηνίζεται τι χρειάζεται να περιλαμβάνει μία κριτική επισκόπηση και το εύρος

των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών που διατίθενται.

3. Η χρήση της δευτερογενούς έρευνας

Εισάγει τους σπουδαστές στην ποικιλομορφία των δεδομένων τα οποία πιθανόν να

είναι διαθέσιμα

Προτείνονται, μία σειρά τεχνικών για την αναζήτηση αυτών των στοιχείων στους

οποίους περιλαμβάνεται και η αναζήτηση μέσω Ιντερνέτ.

4.Αξιολόγηση της καταλληλότητας των Δευτερογενών στοιχείων για την έρευνα

5.Συλλογή Πρωτογενών στοιχείων

Χρησιμοποίηση ημι - δομημένων , σε βάθος και ομαδικών συνεντεύξεων.

Πως εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των συλλεγόμενων στοιχείων.

6. Συλλεγόμενα στοιχεία

Καθορίζονται διάφοροι τύποι ανάλυσης δεδομένων

7. Περιγραφή των κύριων προσεγγίσεων για την ανάλυση των στοιχείων  

ποιοτικά  διαδικασίας ανάλυσης των ποιοτικών στοιχείων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή ατομική εργασία  που περιλαμβάνει ένα ερευνητικό proposal και καταλαμβάνει το 60% της βαθμολογίας 

Προφορική παρουσίαση  40%  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Π. Κυριαζόπουλος –Ειρ. Σαμαντά Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών 2011 Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

A. Parasuraman, D. Grewal, and R. Krishnan (2006). Marketing Research. Houghton Mifflin Company. 

   William G. Zikmund & Barry J. Babin, (2012). Essentials of Marketing Research. South-Western College Pub.

Περιοδικά

International Journal of Social Research Methodology (http://www.tandfonline.com/toc/tsrm20/current)

Journal of Mixed Methods Research

http://mmr.sagepub.com/