Μαθήματα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (1ο)

Διαχείριση κινδύνων, ποιότητας και ασφάλειας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  ΘΕΩΡΙΑ
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  6
Πιστωτικές Μονάδες:  30
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

•Γενικές αξιολογήσεις ρίσκων μέσω της κατανόησης βασικών ρίσκων.

•Κατανόηση και σύγκριση ρόλων ποικίλων τομέων στην επιτυχημένη και ταυτόχρονη διαχείριση υγείας και ασφάλειας και παράλληλα το σχεδιασμό και τις τεχνικές φάσεις από ένα τεχνικό έργο.

•Αξιολόγηση των πιθανοτήτων and επιδράσεων στην εμφάνιση ρίσκων, και ενέργειες για τη διαχείριση αυτών των ρίσκων, συμπεριλαμβανομένων των ρίσκων υγείας και ασφάλειας.

•Κριτική εκτίμηση ποιοτικών τεχνικών διαχείρισης. Χρήση και σύγκριση τρόπων διαχείρισης έργου με σκοπό τη σχεδίαση και τη διαχείριση ενός έργου.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Αυτό το μάθημα ξεκάνει με μια γενική εισαγωγή στη διαχείριση έργων, και μετά  εμβαθύνει στις τεχνικές οπτικές ως τρόπος διαχείρισης έργου και κινδύνων του έργου. Ανάλυση, αναγνώριση και μείωση των εκδηλώσεων κινδύνου αντιμετωπίζονται με ένα πλαίσιο έργου κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δεδομένων. Καλύπτονται πολλές περιπτώσεις νομοθεσίας και πρακτικής της υγείας και της ασφάλειας, ξεκινώντας από την ιστορία της υγείας και ασφάλειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Υγεία και η Ασφάλεια στην πράξη, εκτίμηση κινδύνου, και καλύπτονται ποικίλα σύνολα του κανονισμού που επιδρούν  στην κατασκευαστική εργασία. Οι ρυθμίσεις των κατασκευών (Σχεδιασμός και Διαχείριση) αντιμετωπίζονται σε βάθος, ως το κλειδί μεταξύ της εκ του νομού νομοθεσίας και της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Τονίζονται η σωστή χρήση και η σπουδαιότητα των συμβουλών και των οδηγιών. Η ποιοτική διαχείριση αντιμετωπίζεται σε σχέση με τις απαιτήσεις της τελευταίας έκδοσης του ISO9000, και η ηγετική διαδικασία προς έγκριση κάτω από τις ίδιες προδιαγραφές. Καλύπτονται, επίσης, μοντέρνες πρακτικές στην ποιότητα και η χρήση ποικίλων τεχνικών διαχείρισης ποιότητας.

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Ατομικές εργασίες και διαδικτιακά διαγωνίσματα 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Core texts:

Lockyer, K. & Gordon, J. (2005) Project Management and Project Network Techniques, Prentice Hall

HSE (2006) Health and Safety in Construction HSG150, HSE Books

HSE, (2007) Managing Health and Safety in Construction: Construction (Design and Management) Regulations 2007 Approved Code of Practice , L144 HSE Books

ISO 9004 Quality Standards including guidance

Recommended reading:

Constructing Excellence (2008) Client Commitments Construction Clients Group, London

Francis, A., Hope, M. & Adamson, D. (2011) The Stabilisation of Combe Down Stone Mines, Good Practice Guide, Combe Down Stone Mines Project Bath and North East Somerset Council

 

ΕΑΡΙΝΟ (2ο)

Υπολογισμοί κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  ΘΕΩΡΙΑ
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  6
Πιστωτικές Μονάδες:  30
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σε μια επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να:

•Ανάλυση και σχεδιασμός στοιχείων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένων επίπεδων πλακών και πλακών προέντασης με βάση το EC2.

•Εκτέλεση εννοιολογικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένου σχεδιασμού κτηρίων για σταθερότητα και ευρωστία του πολυώροφου σκυροδέματος

•Προσδιορισμός βιώσιμων σύγχρονων σκυροδεμάτων.

•Κριτική σύγκριση ποικίλων μεθόδων σχεδιασμού με χάλυβα, όπως απλό, συνεχές και ημιάκαμπτο και εκτέλεση πλαστικής ανάλυσης πλαισίων από χάλυβα.

•Ανάλυση και σχεδιασμός απαιτήσεων αντοχής στη φωτιά στοιχείων από χάλυβα, όπως δοκάρια, κολώνες και σύνθετα δάπεδα με βάση το EC3.

•Σχεδιασμός μεμονωμένων και πολλαπλών βιομηχανικών δομών σε χάλυβα συμπεριλαμβανομένων βιδωμένων και συγκολλημένων συνδέσεων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι ένα βασικό μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το μάθημα καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στον προσδιορισμό και σχεδιασμό κτηρίων πλαισιωμένων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα και κατασκευών από χάλυβα. Οι μέθοδοι αναλύσεων και ο δομικός σχεδιασμός είναι βάση του Ευρωκώδικα 2 και του Ευρωκώδικα 3 για σκυρόδεμα και χάλυβα.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Εργασία εντός του μαθήματος (σκυρόδεμα) total 50%

Εξέταση (χάλυβας) (εξέταση με ανοιχτό το βιβλίο) total 50%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Core Texts:

Arya, Ch. (2009) Design of Structural Elements, 3rd edition, Spon, ISBN 9780415467209

Manual for the Design of Steelwork Building Structures to EC3. (2010) The Institution of Structural Engineers, ISBN 9781906335168

McKenzie, W.M.C (2008). Design of Structural Steelwork to BS5950 and C-EC3, 2nd Ed, Palgrave Macmillan, ISBN 9780333715796

Megson, THG (2005), Structural and Stress Analysis,  Arnold  ISBN 0-340-631196-1

Recommended Reading:

British Standards Institution for Eurocodes (www.bsigroup.co.uk) including EC2 for concrete, EC3 for steel, EC1 for actions, etc.

The Concrete Centre for EC2 (www.concretecentre.com) including How-to design to EC2 guides, Concise EC2, Scheme Design Manual, etc.

The Concrete Society for Technical Reports (www.concrete.org.uk) including TR43 for PT slabs, TR58 for deflections, TR64 for flat slabs, etc.

The Steel Construction Information System for EC3 (www.steelconstruction.info) including key resources, design guides, software, CPD courses, etc.

 

Αρχές νομοθεσίας και Σύνταξης Συμβάσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  ΘΕΩΡΙΑ
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  6
Πιστωτικές Μονάδες:  30
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•πλαισιώνουν και να επιδεικνύουν κατανόηση των νομικών και συμβατικών αρχών που εφαρμόζονται σε κατασκευαστικά έργα

•να αξιολογούν τις νομικές και συμβατικές αρχές της βιομηχανίας ώστε να κατανοούν  τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες

•να αποκτήσουν κριτική ανάλυση σεναρίων στο πλαίσιο του νόμου και των συμβάσεων

•να παρέχουν συμβουλευτικό ρόλο και σχετικά με τις  συμβάσεις κατασκευής και νομικές υποθέσεις

•να πλαισιώνουν και να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες στο δίκαιο των κατασκευών και των όρων της σύμβασης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αυτό το μάθημα αναπτύσσει την κατανόηση και την εφαρμογή του νόμου και τους όρους της σύμβασης εξετάζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις όσων εμπλέκονται στην κατασκευή έργων. Η ανάλυση των κοινών γεγονότων που συμβαίνουν αξιοποιώντας σχετική νομοθεσία είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες κατασκευαστές και των διαχειριστών. Το ποινικό δίκαιο, το δίκαιο συμβάσεων και  το δίκαιο των αδικοπραξιών αναλύονται ώστε να αποκτηθούν γνώσεις του νομικού συστήματος σε εφαρμογή με το πρότυπο κατασκευής και συμβάσεων  κατά τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού. Εξετάζονται οι νομικές και συμβατικές αρχές που τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη / επαγγελματίες θα χρησιμοποιήσουν στην πράξη για να βοηθηθούν  στην ανάλυση και λήψη απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τη σύναψη συμβάσεων και τη διαδικασία της εργασίας με τους όρους της σύμβασης στον τομέα τους με την εφαρμογή του νομικού προηγούμενου.

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Εργασίες: 50% 

Γραπτή εξέταση: 50%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

NEC. (2005). Suite of Contracts. London. Thomas Telford

JCT. (2011). SBC/AQ 2011, Standard Building Contracts 2011. London. Sweet and Maxwell 

Elliot, C & Quinn, F. (2011).  English  Legal System. Gosport. 2ND ed. Pearson Education Ltd

Elliot, C & Quinn, F. (2009). Contract Law. Harlow. Longman 

Duxbury, R. (2009). Contact Law. London. Sweet&Maxwell

Bermingham, V. (2010). Tort Law. London. Sweet & Maxwell

Eggleston, F. (2006). The NEC3 Engineering and Construction Contract: A commentary. 2nd ed. Oxford. Blackwell Science 

Lupton, s. (2011). Guide to SBC 11. London. RIBA Publishing 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (3ο)

Αντισεισμικές Κατασκευές και Υπολογισμός Υποδομών και θεμελιώσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  6
Πιστωτικές Μονάδες:  30
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Σε μια επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να:

Εκτέλεση εννοιολογικού σχεδιασμού, σεισμικής ανάλυσης και λεπτομερή σχεδιασμό κτηρίων πλαισιωμένων από σκυρόδεμα βάση του EC8

•Κριτική ανάλυση τεχνικών κατασκευαστικών απαιτήσεων και πρόταση αξιόπιστων πρακτικών λύσεων για δομές σκυροδέματος υποβαλλόμενες σε σεισμό , ανακατασκευή και τόνωση σεισμόπληκτων δομών.

•Ανάλυση και σχεδιασμός ρηχών πεδίλων, σχεδίων και ειδικών βάσεων χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους με βάση τον EC7

•Εκτίμηση της συμπεριφοράς φόρτισης από μεμονωμένα πέδιλα και ομάδες πεδίλων συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης του κανονισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

•Ανάλυση της σταθερότητας και της παραμόρφωσης ποικίλων τεχνικών χαρακτηριστικών-στοιχείων υποβαλλόμενα σε σεισμό.

•Συζήτηση και περιβαλλοντική ερμηνεία, όπως επίσης και πρακτικά ζητήματα σχετικά με τη γεωτεχνική κατασκευή

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Αυτό το μάθημα είναι ένα βασικό μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το μάθημα καλύπτει τον εννοιολογικό και λεπτομερή σχεδιασμό κτηρίων που πλαισιώνονται από σκυρόδεμα  και επιβάλλονται σε σεισμό με βάση των Ευρωκώδικα 8 (EC8). Το μάθημα, επίσης, καλύπτει το σχεδιασμό υποδομών από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 7 (EC7), συμπεριλαμβανομένων της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής, κυκλικών φορτίων και θεμάτων αειφορίας.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Εργασία εντος του μαθηματων (αντισεισμικος σχεδιασμος) με διαφορετικα δεδομενα για κάθε σπουδαστη  50% 

Εργασια εντος του μαθηματος (σχεδιασμος υποδομης)  50%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Core Texts:

Elghazouli A Y (2009), Seismic Design of Buildings to Eurocode 8, Spon Press

The Institution of Structural Engineers (2010) Manual for the seismic design of steel and concrete buildings to Eurocode 8, The Institution of Structural Engineers, UK

Tomlinson, M J (2001), Foundation Design and Construction Practice, 7th Edition, Longman Scientific, ISBN  0130311804.

Tomlinson M. J. (2008). Pile design and construction practice. 5th Edition. Taylor & Francis. ISBN 0-415-30582-2.

Recommended Reading:

Barnes G. E. (2000). Soil Mechanics: Principles and Practice, 2nd Edition, MacMillan Press Ltd, ISBN 033377776-X.

British Standards Institution (2007). BS EN 1997-2:2007 Eurocode 7 - Geotechnical design (parts 1, 2, 3). ISBN 978 0 580 50569 0.

British Standard Institution (www.bsigroup.co.uk) for Eurocode 8

Fleming WGK, Weltman AJ, Randolph ME, Elson WK. (2009). Piling Engineering 3rd Edition, Taylor & Francis. ISBN 0-415-26646-7 

Simons N and Menzies B, A. (2000). A short course in Foundation Engineering, 2nd Edition, Thomas Telford, ISBN 0727727516

 

Λειτουργία Επιχειρήσεων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο  και διαδικτυακά
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  6
Πιστωτικές Μονάδες:  30
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Σε μια επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να:

1.Εφαρμογή των γνώσεων στον προγραμματισμό και στη διεύθυνση μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων τον εντοπισμό προβλημάτων, αναγκών ή προκλήσεων και εφαρμόζοντας τους κατάλληλους τρόπους και λύσεις με σκοπό την αύξηση της δυναμικής και τη μείωση των απωλειών. 

2.Εφαρμογή των βασικών αρχών της προσωπικής και εταιρικής φορολογίας. 

3.Δημιουργία και ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ισολογισμών, των κερδών και των αποτελεσμάτων. Προϋπολογισμοί και ταμειακές ροές για ενιαίες οντότητες.

4.Σύγκριση και αντίθεση διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων, όπως ατομική επιχείρηση, συνεταιρισμός, και εταιρία περιορισμένης ευθύνης, και εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης.

5.Ανάπτυξη μιας στρατηγικής μάρκετινγκ βασισμένη στην διερεύνηση και κριτική αξιολόγηση των υπαρχόντων αγορών που πραγματοποιούν ευκαιρίες και αυξάνουν το κέρδος και την φήμη της επιχείρησης.  

6.Επίδειξη ηγεσίας μέσω μια σειράς επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως επικοινωνία, δημιουργία κινήτρων, λήψη αποφάσεων και οργανωτική πολιτική διαχείριση. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Αυτό το μεταπτυχιακό μάθημα καλύπτει τη θεωρία και την πρακτική επιχειρησιακών αναγκών και αναγκών διαχείρισης από σπουδαστές που προέρχονται από διαφορετικές σπουδές όπως, Υπολογιστικά Συστήματα, Επιστήμες, Ιατρική, Βιοτεχνολογία και Επιστήμες Υγείας, οι οποίοι φιλοδοξούν να γίνουν διαχειριστές και επιχειρηματίες σε εμπορικούς, δημόσιους, εθελοντικούς και ακαδημαϊκούς τομείς.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Μεμονωμένη εργασία 6000 λέξεων με θέμα σχετικό με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε STEM τομείς. 100%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Dyson, J, R. (2010). Accounting for Non-Accounting Students. 8/E. Financial Times Press.  ISBN  9780273722977 

(Provides students with an introduction to financial and management accounting.)

Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M. & Brennan, R. (2012).  Marketing: An Introduction. 2/E, Pearson. ISBN 9780273762607

Mellor, R.B. (2008). Entrepreneurship for Everyone. Sage. ISBN 9781412947763

ΕΑΡΙΝΟ (4ο)

Κοστολόγηση Κατασκευών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, ομαδικές εργασίες
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  6
Πιστωτικές Μονάδες:  30
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Σε μια επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να:

•Κατανόηση του ρόλου του πελάτη στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

•Προτάσεις κατάλληλων μορφών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για έργα  διαφορετικών τύπων.

•Κριτική ανάλυση της κοστολόγησης κατασκευών από την πλευρά του πελάτη και του εργολάβου και η σπουδαιότητα της χρήσης τεχνικών αξιολόγησης προσφορών

•Παραγωγή και χρήση πληροφοριών για έλεγχο και αναφορά του κόστους κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής

•Χρήση των καλύτερων πρακτικών μεθόδων για την επιλογή και συνάντηση των συμβούλων και των εργολάβων

•Αξιολόγηση της διαδικασίας μετατροπής μιας εκτίμησης σε προσφορά

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αυτό το μάθημα εστιάζει στο τρόπο που κοστολογείται και αμείβεται το κατασκευαστικό προϊόν και προσφέρει μια εκμάθηση στους ρόλους των πελάτη/εργοδότη, του κύριου εργολάβου, και των επαγγελματικών υπηρεσιών των συμβούλων σε σχέση με τις προμήθειες των κατασκευαστικών εργασιών. Εξετάζει τις διεργασίες που λαμβάνονται σε ένα υψηλό επίπεδο διαχείρισης στα πλαίσια των αποφάσεων κοστολόγησης των κατασκευών που χρειάζονται να ληφθούν από τους εργολάβους στη διαδικασία υποβολής προσφορών. Αναλύει λεπτομερώς τη στρατηγική λήψης λογικών αποφάσεων με σκοπό την τελική απόφαση υποβολής προσφορών και τη διαδικασία μετατροπής μια εκτίμησης σε προσφορά.

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Αθροιστική αξιολόγηση ατομικών εργασιών (50%) και μια γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (50%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Core texts:

Ross, A. & Williams, P. (2013) Financial Management in Construction Contracting, Wiley-Blackwell

Kelly, R., Mortledge, R. & Wilkinson, S. (2005) Best Value in Construction, Wiley Blackwell

Harris, F. & McCaffer, R. (2006) Modern Construction Management, Wiley & Sons

Ashworth, A. & Hogg, K. (2000) Added Value in Design and Construction, Longman 

Recommended reading:

Potts, K. (2008) Major Construction Works: Contractual and Financial Management, Longman

Masterman, JWE. (2002) Introduction to Building Procurement Systems, Spon Press

Acs, Z. & Gerlowski, D. (1997) Managerial Economics and Organisation, Prentice Hall

Fellows, R., Langford, D., Newcombe, R., Urry, S. (2002) Construction Management in Practice, John Wiley & Sons

The CIOB (2009) Code of Estimating Practice, John Wiley & Sons

Ashworth, A. (2010) Cost Studies of Buildings, Pearson Education Ltd.

Barrie, D. & Paulson, B. (1992) Professional Construction Management, McGraw-Hill

 

Πτυχιακή

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Συνδυασμός εργαστήριων και διδασκαλίας, ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης και προσωπική μελέτη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 42 
Πιστωτικές Μονάδες:  60
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•να διαμορφώσουν μια έγκυρη και επίκαιρη ερευνητική πρόταση στον τομέα που τους ενδιαφέρει

• να αποδείξουν, μέσω του ερευνητικού έργου, ότι είναι ικανοί να μελετούν και να διαχειρίζονται ένα μικρής κλίμακας ερευνητικό πρόγραμμα

• να συλλέγουν ή / και να ανακτούν σύνολα δεδομένων με κριτική σκέψη 

• να αναλύσει σύνολα δεδομένων με ένα βάσιμο τρόπο που δείχνει κατανόηση της ερευνητικής μελέτης και της μεθοδολογίας 

• να διεξάγουν κριτική ανάλυση και αξιολόγηση, με τη χρήση κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων, προκειμένου να εξάγουν ανεξάρτητα συμπεράσματα

• να επιδεικνύουν μια επαρκή βιβλιογραφική έρευνα, επιστημονική γραφή καθώς κα οπτική και προφορική παρουσίαση, αποδεικνύοντας επαγγελματική και ηθική προσέγγιση της έρευνας

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι να επιτρέψει στον σπουδαστή να αναπτύξει ερευνητικές δεξιότητες και να εμβαθύνει σε μια θεματική ενότητα της επιλογής τους. Κατά τη διεξαγωγή της εργασίας που απαιτείται, θα είναι σε θέση να αποδείξουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους αναθεωρώντας την υφιστάμενη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και των δεδομένων, και με τη χρήση των δικών τους προσπαθειών να εφαρμόζουν μια ή περισσότερες από μια σειρά από ερευνητικές μεθόδους για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων και να διεξάγουν σωστά δομημένα συμπεράσματα ως αποτέλεσμα της έρευνας τους. Το μάθημα επιτρέπει στον σπουδαστή  να μελετήσει, ένα θέμα του ενδιαφέροντος τους, σε σημαντικό βάθος ώστε να επιτρέψει στον σπουδαστή να επιδείξει μια σαφή κατανόηση του τι έχει μάθει μέσα από μια ποικιλία μέσων: ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, μια ερευνητική πρόταση, μια προφορική παρουσίαση και μια διατριβή.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Βιβλιογραφική έρευνα: 15% 

Ερευνητική Προταση: 10%

Προφορική παρουσίαση: 15%

Πτυχιακή εργασία: 60%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Fellowes, R. & Liu, A. (2008) Research Methods for Construction, John Wiley & Sons

Blaxter, L. & Hughes, C. & Tight, M. (2010) How to Research, McGraw-Hill Education

Bell, J. (2010) Doing Your Research Project, McGraw-Hill Education

Manchester, C., etc., Exploring the Law, Sweet & Maxwell

Van Emden, J. (2005) Palgrave Study Skills. Writing for Engineers, Palgrave Macmillan

Allison, B. and Race, P. (2004) The Student's Guide to Writing Dissertations, Routledge

Cottrell, S. (2008) The Study Skills Handbook, Palgrave Macmillan

The final chapter, Skills Library at the University of Leeds

1.http://library.leeds.ac.uk/tutorials/thefinalchapter/