Μαθήματα

Στατιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις- Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές έννοιες της στατιστικής συμπερασματολογίας (επαγωγικής στατιστικής). Ακόμα το μάθημα έχει σχεδιαστεί να μυήσει στη σκέψη, στην εξέλιξη και στην πρακτική της ανάλυσης ιατρικών δεδομένων Κυρίαρχο μέρος της ύλης αποτελούν οι εφαρμογές των στατιστικών έλεγχων σε ιατρικά και επιδημιολογικά δεδομένα. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:

•Συλλέγει και να παρουσιάζει ιατρικά δεδομένα κατασκευάζοντας διαγράμματα,  υπολογίζοντας μέτρα θέσεως και διασποράς και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (υπολογισμοί κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS) 

•Κατανοεί τις βασικές έννοιες της εκτιμητικής με έμφαση στον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης. 

•Πραγματοποιεί  στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και ποσοστού για ένα και δύο δείγματα ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (η πραγματοποίηση γίνεται κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS σε ιατρικά δεδομένα). 

•Πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχο     ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα (η πραγματοποίηση γίνεται κυρίως με χρήση στατιστικού πακέτου SPSS σε ιατρικά δεδομένα). 

•Να χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό και να αναπτύξει εφαρμογές για την επίλυση σύνθετων των προβλημάτων.

•Να αναλύει τα αποτελέσματα της επίλυσης των στατιστικών μοντέλων, να προτείνει τη λύση ή λύσεις σε προβλήματα ανάλυσης ιατρικών δεδομένων που εξετάζει και να επιχειρηματολογεί για την επιλογή της συγκεκριμένης απόφασης.

•Να εφαρμόζει τις τεχνικές της ανάλυσης δεδομένων και να απαντά σε ερωτήματα της μορφής " τι θα συμβεί αν..." και σε εναλλακτικά σενάρια.

•Να σχεδιάζει ανάλυση δεδομένων για ιατρικά δεδομένα 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Στοιχεία δειγματοληψίας 
 • Περιγραφική στατιστική πρωτογενών ιατρικών δεδομένων. 
 • Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων ιατρικών δεδομένων
 • Σημειακές εκτιμήτριες 
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης 
 • Παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών (με ιατρικές εφαρμογές)
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών
 • Έλεγχος Χ2
 • Συσχέτιση δύο μεταβλητών
 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual
 • Χρήση στατιστικών πακέτων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

I.Προφορική εξέταση (40%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 

ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (60%) (Συμπερασματική): 

Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις δύο ατομικές εργασίες που καλύπτουν όλη τη διδακτέα 

Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).

Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Αποστολάκης, Ι. και Σταμούλη, Μ.Α. Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007

Σταυρινός Β., Παναγιωτάκος Δ., Βιοστατιστική Εκδόσεις Gutemberg 2007

Τριχόπουλος Δ., Τζώνου Α., Κλέα Κατσουγιάννη Βιοστατιστική εκδόσεις Παρισιάνου 2001

Χαλικιάς Μ. Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2012

Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2001. 

Landow, S. and Everitt, B.  A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC Press Company, New York, Washington 2004

Norusis Marija Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBM SPSS 19 για Windows, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα  2012

Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001 

Mood A. M.,  Graybill F. A.,  Boes D. C.  Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill 2002

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Biometrics

Biometrika

Statistics in Medicine

Μέθοδοι Έρευνας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

•Να κατανοήσουν   τις κύριες αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας

•Να εξηγήσουν την αποστολή της έρευνας, τα πεδία εφαρμογής της και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί.

•Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνες αγοράς.

•Να αναλύουν στατιστικά και ποιοτικά δεδομένα 

•Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ευρήματα ερευνών και δεδομένα ως στελέχη επιχειρήσεων

•Να κατανοήσουν τις δυνατότητες της έρευνας   και τη σχέση της με τους τομείς του Marketing.  

•Να εφαρμόζουν την έρευνα ως επαγγελματικό «εργαλείο». Δηλαδή θα μπορούν να συνεργάζονται, τόσο στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων όσο και στη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας

•Να κατανοούν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της  έρευνας, που αφορούν τη χρήση δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων

•Να αξιολογούν  την αξία και την διαδικασία της ποιοτικής έρευνας, μέσω από ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος, προσωπικές συνεντεύξεις

•Να κατανοούν την αξία και την διαδικασία της ποσοτικής έρευνας

•Να μπορούν να αποφασίζουν για  τη κατάλληλη μέθοδο έρευνας, ανάλογα με το προς διερεύνηση θέμα

•Να εξηγήσουν αναλυτικά όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών

•Να ορίσουν το ερευνητικό πλαίσιο και το δείγμα καθώς και την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας

•Να ερμηνεύσουν κατάλληλα τα δεδομένα και να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα

•Να συνθέσουν  την αναφορά της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Παραγωγή μίας κεντρικής ιδέας, στην επιλογή ενός κατάλληλου ερευνητικού θέματος, 

2. Η σπουδαιότητα της κριτικής θεωρητικής προσέγγισης στην έρευνα

Διασαφηνίζεται τι χρειάζεται να περιλαμβάνει μία κριτική επισκόπηση και το εύρος

των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών που διατίθενται.

3. Η χρήση της δευτερογενούς έρευνας

Εισάγει τους σπουδαστές στην ποικιλομορφία των δεδομένων τα οποία πιθανόν να

είναι διαθέσιμα

Προτείνονται, μία σειρά τεχνικών για την αναζήτηση αυτών των στοιχείων στους

οποίους περιλαμβάνεται και η αναζήτηση μέσω Ιντερνέτ.

4.Αξιολόγηση της καταλληλότητας των Δευτερογενών στοιχείων για την έρευνα

5.Συλλογή Πρωτογενών στοιχείων

Χρησιμοποίηση ημι - δομημένων , σε βάθος και ομαδικών συνεντεύξεων.

Πως εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των συλλεγόμενων στοιχείων.

6. Συλλεγόμενα στοιχεία

Καθορίζονται διάφοροι τύποι ανάλυσης δεδομένων

7. Περιγραφή των κύριων προσεγγίσεων για την ανάλυση των στοιχείων

ποιοτικά  διαδικασίας ανάλυσης των ποιοτικών στοιχείων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Ι. Γραπτή ατομική εργασία  που περιλαμβάνει ένα ερευνητικό proposal και καταλαμβάνει το 60% της βαθμολογίας

Προφορική παρουσίαση  40%  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Κυριαζόπουλος Π.–  Σαμαντά Ε. Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών 2011 Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Parasuraman, D. Grewal, and R. Krishnan (2006). Marketing Research. Houghton Mifflin Company. 

William G. Zikmund & Barry J. Babin, (2012). Essentials of Marketing Research. South-Western College Pub.

Περιοδικά

International Journal of Social Research Methodology (http://www.tandfonline.com/toc/tsrm20/current)

Journal of Mixed Methods Research

http://mmr.sagepub.com/

 

Πληροφοριακά Συστήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της υγείας καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξει – κατανοήσει την φιλοσοφία των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων στο τομέα της υγείας.
 • Χρησιμοποιεί σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα στον τομέα της υγείας
 • Αναπτύξει σε βάθος τη γνώση σχετικά με τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Αναπτύξει στρατηγικές για την εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων σε έναν οργανισμό υγείας.
 • Επιλέξει και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για τον έλεγχο, τη βελτίωση, το σχεδιασμό και τη μέτρηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε έναν οργανισμό υγείας με τη χρήση σύγχρονών Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

 • Αντικείμενο Πληροφοριακών Συστημάτων. 
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας.
 • Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Κύκλος Ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εργαλεία & Μέσα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Πλεονεκτήματα Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Χαρακτηριστικά-Δυνατότητες Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Πλεονεκτήματα των Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Εφαρμογές Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Επικοινωνίες Δεδομένων.
 • Είδη Δικτύων. 
 • Περιεχόμενο και Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία.
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία.
 • Χρήση & Εφαρμογές Διαδικτύου.
 • Εσωτερικά - Εξωτερικά Δίκτυα.
 • Βασικές Υπηρεσίες, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Μοντέλα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Υγεία. 
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος.
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα PACS.
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής.
 • Εφαρμογές Έξυπνων Καρτών.
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες. 
 • Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες.
 • Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Υγειονομικού Κλάδου.
 • Κριτήρια για Αξιολόγηση Ιστοσελίδων.
 • Web Based Πληροφοριακά Συστήματα για Αξιολόγηση Ιστοσελίδων.
 • Μοντέλα για την Αξιολόγηση των Ιστοσελίδων.
 • Λήψη Δεδομένων.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή τελική εξέταση (50%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων. 

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Ομαδική Εργασία (40 %). Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος.

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: o βαθμός ικανοποίησης των παρακάτω : Υιοθέτηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας, ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και ηγετικών ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών που τέθηκαν, δέσμευσή για συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία των γραπτών κειμένων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αυτής.

 

Δημόσια Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας. (10 %).

 • Σκοπός αξιολόγησης: Η δημόσια παρουσίαση της ομαδικής εργασίας από το σύνολο των συμμετεχόντων της ομάδας σε κοινό 
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η χρήση σύγχρονου λογισμικού παρουσιάσεων, η ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα  και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα, χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση, ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

Ελληνική

 • Αποστολάκης, Ι. (2007). Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Παπαζήσης, Β’ Έκδοση, Αθήνα.
 • Βοζίκης, Α., Πολλάλης, Ι. (2012). Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Εκδόσεις UTOPIA.
 • Κίτσιου, Σ., Βλαχοπούλου Μ. (2008). η-Υγεία: Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στο χώρο της Υγείας. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Φωλίνας Δ, Μάνθου Β, Βλαχοπούλου Μ (2007). Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων. Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη.
 • Laudon K. C., Laudon J. P (2009). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. 7η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση

 • Winter, Α., Haux, R., Ammenwerth, E., Brigl, B., Hellrung, N., and Jahn, F. (2011). Health Information Systems: Architectures and Strategies", 2nd edition, Springer-Verlag, London.
 • Laudon K. C. and J. P. Laudon, (2015). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Prentice Hall, New Jersey, 14th Edition.
 • Ball, Marion J., Weaver, Charlotte A. and Kiel, Joan M. (2004). Healthcare Information Management Systems: Cases, Strategies, and Solutions. Springer-Verlag New York.
 • Wager, K.A., Lee, F.W., and Glaser, J.P. (2013). Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management. 3rd Edition. Jossey-Bass, SanFrancisco, CA.
 • Iakovidis, I., Wilson, P. and Healy, J.C. (2004). E-Health: Current Situation and Examples of Implemented and Beneficial E-Health Applications. IOS Press, Amsterdam.
 • Ball, M.J., Hannah, K.J., DuLong, D., Newbold, S.K., and Sensmeier, J.E. (2011). Nursing Informatics: Where Technology and Caring Meet”, Springer-Verlag, London.

-Διαδικτυακό Υλικό: 

 • http://www.who.int/
 • http://www.oecd.org/
 • https://www.healthvault.com/
 • http://healthit.gr/
 • http://www.idika.gr/
 • https://www.e-prescription.gr/
 • http://www.amka.gr/
 • http://ec.europa.eu/health/ehealth/

 

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

 • International Journal of Medical Informatics– Elsevier.
 • International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics – IGI Global.
 • Health Information Science and Systems – Springer.
 • International Journal of Electronic Healthcare - Wiley InterScience.
 • International Journal of Information Management– Elsevier.
 • The Journal of Strategic Information Systems– Elsevier.
 • Information & Management– Elsevier.
 • International Journal of Medical Informatics.

Marketing Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος των διαλέξεων  ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

•Να  κατανοήσει   τη φιλοσοφία και τις θεωρίες του μοντέρνου marketingυπηρεσιών τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική θεώρηση των πραγμάτων.

•Να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το μάρκετινγκ και η διοίκησή των οργανισμών υγείας.

•Να  αναλύει  αγορές και χρήστες υπηρεσιών υγείας, τόσο σημερινούς όσο και αυριανούς, και να αναγνωρίζει  ευκαιρίες εκεί που υπάρχουν.

Με κριτικό πνεύμα να παρουσιάζει τόσο τη θεωρία όσο και τη φιλοσοφία του κοινωνικού marketing

•Να συνθέτει ένα πλάνο marketing  τόσο για τις υπηρεσίες  όσο και για κοινωνικούς οργανισμούς πρόνοιας και να μπορεί  να χρησιμοποιεί  τα εργαλεία του μίγματος μάρκετινγκ με τρόπο αποτελεσματικό για την προσφορά ανώτερης αξίας στους χρήστες υπηρεσιών υγείας.

Να αξιολογεί  και να ελέγχει επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικές με το marketing υπηρεσιών

•Να διαθέτει τη γνώση και εφαρμόζει θεωρίες που έχει διδαχθεί τόσο από «φυσικό» τρόπο του marketing όσο και από το διαδίκτυο  και το marketing  των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τηλε-ιατρική)

•Να αναγνωρίζει  τη σημασία της πιστότητας των πελατών και να γνωρίζουν τους διάφορους τους τρόπους ικανοποίησής τους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

•Εισαγωγή στο Marketing (ΜΚΤ) Υπηρεσιών Υγείας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, 

•Ιδιαιτερότητες του ΜΚΤ Υγείας, 

•Εξωτερικό Περιβάλλον και Διαμόρφωση Στρατηγικής ΜΚΤ Μονάδων Υγείας,

•Μίγμα ΜΚΤ στις Μονάδες Υγείας (marketingmix),

•Εργαλεία Ανάλυσης και Διαχείρισης Μονάδων Υγείας, 

•Νέα Προϊόντα Υπηρεσιών Υγείας που Συνδυάζουν τη Δημόσια και Ιδιωτική Ασφάλιση, 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60% και

Ομαδικές  εργασίες 20%

Παρουσίαση εργασιών 20%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 Σαμαντα Ειρ. - ΚυριαζόπουλοςΠ. Εισαγωγή στο Marketing (2014)ΣΥΓΧΡΟΝΗΕΚΔΟΤΙΚΗ 20014 

Armstrong, G, andP, Kotler “ΕισαγωγήστοMarketing” 9ηΈκδοση, ΕκδόσειςΕπίκεντρο 2009

MalcolmMacDonald Σχέδια Marketing  4η Αγγλική Έκδοση Κλειδάριθμος 2007

Hanson, W., Principles of Internet Marketing, Thomson Learning UK (2000)

Bradley F., Marketing Management: Providing, Communicating, and Delivering Values, Prentice Hall (1996)

Piercy, N.,  Market Led Strategic Change, Harper Collins  UK,  (1993) 

Hunt, S. D., Modern Marketing Theory: Critical Issues in the Philosophy of Marketing Science, South Western Publishing Company, (1991)

 

Articles 

European Journal of Marketing, 

Marketing intelligence &Practice

Australian Marketing Journal, 

Harvard Business Review

Management Decision, 

Managing Auditing Journal, 

Journal of Product & Brand Management, 

Journal of Market Focused Management, 

Management Decision, 

 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

 

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

1.Κριτική κατανόηση και εμπεριστατωμένη γνώση των αρχών που διέπουν τη διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων.

2.Γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται επικεντρώνονται στον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα στα πλαίσια της εύρυθμης διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων.

3.Ικανότητες που συναρτώνται με την ιδιαίτερη αξία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να περιγράψουν και να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων.

2.Να εξηγήσουν τη συμβολή του ρόλου της ηγεσίας στο επίπεδο της διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

3.Να οργανώσουν, να συνθέσουν και να αξιολογήσουν αρχές και αξίες που αναφέρονται στην οργανωσιακή κουλτούρα

4.Να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν αρχές και κανόνες που συναρτώνται με την επιχειρηματική ηθική, στο πεδίο της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

-Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού

-Ανάλυση θέσεων εργασίας

-Περιγραφή θέσεων εργασίας

-Προσέλκυση Προσωπικού

-Επιλογή Προσωπικού

-Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

-Πολιτική αμοιβών

-Παρακίνηση – Κίνητρα 

-Σύγχρονες Προκλήσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

-Αξιολόγηση Προσωπικού και Απόδοσης

-Ηγεσία / Κουλτούρα

-Εσωτερική Επικοινωνία και Εργασιακές Σχέσεις

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις 60%

Εργασία 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ντάνος Αν., Σαμαντά Ε. (2015). Εισαγωγή στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.

Μπουραντάς Δ.,  Παπαλεξανδρή Ν. (2002). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.  Εκδόσεις Μπένου Ευγ., Αθήνα.

Management Υπηρεσιών Υγείας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διδασκαλία στη τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σχεδιασθεί ώστε να εξοικειώσει το σπουδαστή με τις βασικές αρχές της διοίκησης. Μέσω των διαλέξεων και των ασκήσεων διδάσκεται τόσο της βασικές αρχές του μανάτζμεντ όσο και τις σύγχρονες προσεγγίσεις του επιχειρησιακού μάνατζμεντ στο χώρο της υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χάραξη της στρατηγικής των οργανισμών υγείας και αξιολόγησης της με σύγχρονα εργαλεία όπως η μέθοδος ισορροπημένης στοχοθεσίας, η προσομοίωση καθώς και η εξόρυξη των διαδικασιών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα:

•Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις βασικές τεχνικές του μάνατζμεντ στους οργανισμούς υγείας

•Να αξιολογούν την αποδοτικότητα των οργανισμών με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών

•Να αξιολογούν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών έχοντας γνώση των σύγχρονων μεθόδων καθώς και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο

•Να επιλύουν  προβλήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και διαδικασιών έχοντας γνώση των διεθνών πρακτικών

•Να αναπτύσσουν δείκτες απόδοσης για τον οργανισμό προκειμένου να σχεδιάζουν και να αξιολογούν την στρατηγική του οργανισμού υγείας

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

•Βασικές Αρχές Management

•Κάρτα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας

•SWOT ανάλυση

•Προσομοίωση

•Λιτή Παραγωγή

•Εξόρυξη Διαδικασιών

•Λήψη Αποφάσεων

•Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στον τομέα Υγείας

•Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

•Ανασχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις κρίσεωςσχετικά με τις υπηρεσίες υγείας και τους οργανισμούς υγείας

•Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

•Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική προσέγγιση των απαντήσεων

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (40%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.Οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν την κατάλληλη μεθοδολογία που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας του οργανισμού. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Montana, P., &Charnov, B. (2011). Μάνατζμεντ. Αθήνα: Κλειδάριθμος

Καλογεροπουλου, Μ., &Μπουρδουκούτας, Π. (2009). Υπηρεσίες Υγείας. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Μπουραντάς, Δ. (2002). Μάνατζμεντ. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

Παπανικολάου, Β. (2009). Η ποιότητα στις υπηρεσίες Υγείας. Αθήνα: Παπαζήσης.

Πολύζος, Ν. (2014). Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας. Αθήνα: Κριτική.

Τζωρτζάκης, Κ., &Τζωρτζάκη, Α. (2007). Οργάνωση και Διοίκηση: Το μάνατζμεντ της νέας εποχής. Αθήνα: Rosili.

Hall, R. (2006).Patient Flow: Reducing Delay in Healthcare Delivery: Reducing Delay in Healthcare Delivery(Vol. 91). Springer.

Ginter, P. M. (2012).The Strategic Management of Health Care Organizations. John Wiley & Sons.

Niven, P. R. (2011).Balanced scorecard: Step-by-step for government and nonprofit agencies. John Wiley & Sons.

Niven, P. R. (2008). Balanced Scorecard: Step by step for government and nonprofit organizations. Wiley.

Niven, P. R. (2002). Balanced scorecard step-by-step: maximizing performance and maintaining results. John Wiley & Sons.

Joumard, I., André, C., &Nicq, C. (2010). Health Care Systems.OECD

McKee, M., & Healy, J. (Eds.). (2002).Hospitals in a changing Europe(pp. 1-295). Buckingham: Open University 

OECD. (2002).Measuring up: improving health system performance in OECD countries. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Smith, P. C. (Ed.). (2009).Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects. Cambridge University Press.

Smith, P. C., &Papanicolas, I. (2012). Health system performance comparison: an agenda for policy information and research.

Wright, S., & Edwards, N. (2009).Investing in hospitals of the future (No. 16). WHO Regional Office Europe.

Zaric, G. S. (2013).Operations Research and Health Care Policy (Vol. 190). Springer.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Health Policy

Healthcare Management Science

Social Science and Medicine

Journal of Health Management

Clinical Governance: An international Journal

European Journal of Operational Research

Annals of operations research

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους πρόνοιας. Εξετάζονται οι θεωρητικές και ιστορικές αφετηρίες του κράτους πρόνοιας όπως και οι βασικοί τομείς εκδήλωσής του. Αναπτύσσονται οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διαφόρων σχολών και επιχειρείται η επισκόπηση ειδικότερων πολιτικών για την κοινωνική ασφάλιση, την απασχόληση, την υγεία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Σημαντικό μέρος του μαθήματος είναι αφιερωμένο στη μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας, τις νέες προκλήσεις που οδηγούν στην αλλαγή του (δημογραφία, παγκοσμιοποίηση, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές) και τα μοντέλα κοινωνικής πολιτικής (Σκανδιναβικό, Ηπειρωτικό, Φιλελεύθερο, Νοτιοευρωπαϊκό). Επιπροσθέτως, αναλύονται οι βασικές διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Τέλος, εξετάζονται ο τρόπος διαμόρφωσης του Ελληνικού κράτους πρόνοιας και οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα υπό το πρίσμα των τρεχουσών κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1.Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους συγκρότησης και ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο συστημάτων και επί μέρους τομέων, τόσο σε εθνικό όσο και υπερεθνικό πλαίσιο.

2.Να ερμηνεύουν τις παραμέτρους που συνδέονται με τους λόγους ανάπτυξης και τις αιτίες της κρίσης  του κράτους πρόνοιας και να αναλύουν τις σύγχρονες συνθήκες που διαμορφώνονται και τις προοπτικές μετεξέλιξης του.

3.Να κατανοούν και να αναλύουν τη φύση  των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και τις διαδικασίες ορισμού και κοινωνικής κατασκευής τους.

4.Να αναλύουν τις μεθόδους, το περιεχόμενο εφαρμογής και τα αποτελέσματα των σύγχρονων κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

5.Να γνωρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των διεθνών οργανισμών και των υπερεθνικών σχηματισμών, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο που αυτοί επιδρούν στη διαμόρφωση των εθνικών κοινωνικών πολιτικών και να ερμηνεύουν τις επιπτώσεις. 

6.Να μπορούν να ερμηνεύουν την εξέλιξη του Ελληνικού κράτους πρόνοιας και να αναλύουν τις επιπτώσεις στους επιμέρους τομείς κοινωνικής προστασίας από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Εννοιολογικός προσδιορισμός της κοινωνικής πολιτικής και καθεστώτα κοινωνικής πρόνοιας. 

•Κλασσικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο κράτος πρόνοιας.

•Η κρίση του κράτους πρόνοιας και προτάσεις για την αναμόρφωσή του.

•Το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα

•Τομεακές κοινωνικές πολιτικές: απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.

•Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•Η κοινωνική πολιτική των Διεθνών Οργανισμών.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις διερεύνησης της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας των φοιτητριών/τών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Ενδεικτική Βιβλιογραφία :

-Βενιέρης Δ., Παπαθεοδώρου Χρ. (επιμ.) Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Ελληνικά Γράμματα 2003.

-Βούλγαρης Γ., Φιλελευθερισμός, συντηρητισμός, κοινωνικό κράτος 1973-1990, Θεμέλιο 1994.

-Γεώρμας Κ., Παγκοσμιοποίηση και φτώχεια. Τα ιδεολογικά πλαίσια και οι πολιτικές των διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας, Μεταίχμιο 2006.

-Δικαίος Κ., (επιμ.), Ιστορία κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg 2010.

-Esping Andersen G., Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, Ελληνικά Γράμματα 2006.

-Esping Andersen G., Gallie D., Hemerijck A., Myles J., Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος, Διόνικος 2006.

-Giddens A., Diamond P., Liddle R., (επιμ.), Κοινωνική Ευρώπη, παγκόσμια Ευρώπη, Εκδόσεις Ελληνική Παιδεία 2007.

-Gough I., H πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Σαββάλας 2008.

-Κατρούγκαλος Γ., Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, Νομική βιβλιοθήκη 2009.

-Κοντιάδης Ξ., Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς κοινωνικής ασφάλειας, Παπαζήσης 2008.

-Lewis G., Gewirtz S., Clarke J., (επιμ.), Κοινωνική πολιτική. Μια άλλη προσέγγιση, Gutenberg 2007.

-Μανιάτης Θ., Η πολιτική οικονομία του κράτους πρόνοιας και ο καθαρός κοινωνικός μισθός στην Ελλάδα, ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2014.

-Μαραγκός Γ., Αστρουλάκης Ν., Το βασικό εγγυημένο εισόδημα και οι πολιτικές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην ΕΕ-15, ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2010.

-Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς. Οικονομική κρίση, δημοσιονομική λιτότητα και κοινωνική προστασία, Κριτική 2011.

-Ματσαγγάνης Μ., Η κοινωνική αλληλεγγύη και οι αντιφάσεις της. Ο ρόλος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, Κριτική 2004.

-Ματσαγγάνης Μ., (επιμ.), Προοπτικές του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα 1999.

-Μπαλούρδος Δ., Πετράκη Μ., (επιμ), Νέα φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Πολιτικές καταπολέμησης και καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, 2012.

-Οικονόμου X., Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα. Η λειτουργία και ο ρόλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2012.

-Οικονόμου Χ., Πολιτικές υγείας στην Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, Διόνικος 2004. 

-Οικονόμου Χ., Φερώνας Α. (επιμ.) Οι Εκτός των Τειχών. Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός στις Σύγχρονες Κοινωνίες, Διόνικος 2006.

-Πετμεζίδου Μ., Παπαθεοδώρου Χ., (επιμ.), Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, Εξάντας 2004. 

-Ρομπόλης Σ., Οικονομική κρίση και κοινωνικό κράτος. Από το κράτος πρόνοιας στο κράτος φιλανθρωπίας, Επίκεντρο 2012.

-Rosanvallon P., Το νέο κοινωνικό ζήτημα. Εξετάζοντας το κράτος πρόνοιας, Μεταίχμιο 2003.

-Σακελλαρόπουλος Θ., Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης, Κριτική 2001.

-Σακελλαρόπουλος Θ., Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, Διόνικος 2011.

-Σακελλαρόπουλος Θ., (επιμ.), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διόνικος 2011.

-Spicker P., Το κράτος πρόνοιας. Μια γενική θεωρία, Διόνικος 2004.

-Στασινοπούλου Ο., Κράτος πρόνοιας, Gutenberg 1990.

-Στασινοπούλου Ο., Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, Gutenberg 1996.

-Τράπεζα της Ελλάδος, Κοινωνική πολιτική και κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, Αθήνα 2012.

-Τριανταφυλλίδου Α., Γρώπα Ρ., Κούκη Χ., επιμ., Ελληνική κρίση και Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, κριτική 2013

-Υφαντόπουλος Γ., Μπαλούρδος Δ., Νικολόπουλος Κ., Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις του κράτους πρόνοιας, Gutenberg 2009

-Φερώνας Α., Ο εξευρωπαϊσμός της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογικά προβλήματα και η ελληνική εμπειρία, Διόνικος 2013.

-Χλέτσος Μ., Από την εργασία στην πρόνοια. Νέες τάσεις και προκλήσεις για την κοινωνική προστασία, Κριτική 2008

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Επιθεώρηση για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Κοινωνική Εργασία

Κοινωνική Πολιτική  

Journal of Social Policy

Journal of Social Policy and Society

Critical Social Policy

Social Policy and Administration

 

Συστήματα Υγείας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών υγείας, η διοίκηση των οποίων αποτελεί το στρατηγικό στόχο του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος. 

Σκοπός του μαθήματος είναινα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο να:

α. Κατανοήσουν τον τρέχοντα διεθνή προβληματισμό για το αναγκαίο  οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας στη βάση των σύγχρονων αντιλήψεων για την υγεία και τη νόσο. 

β. Εμβαθύνουν σε βασικές και σύνθετες-ειδικές έννοιες της υγείας και των υπηρεσιών υγεία

γ. Αποκτήσουν τις αναγκαίες βασικές θεωρητικές γνώσεις για την οργάνωση, δομή και λειτουργία των συστημάτων υγείας σε διεθνές επίπεδο με έμφαση στις χώρες  του ΟΟΣΑ, και να κατανοήσουν/αιτιολογήσουν τις μεταξύ τους διαφορές και ομοιότητες.

δ. Προσεγγίσουν την πολιτική και τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υλοποίηση της σύγχρονης πολιτικής υγείας, με κύριο άξονα ανάπτυξης την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

ε. Αποκτήσουν την ικανότητα της κριτικής και διεπιστημονικής ανάλυσης επιμέρους λειτουργιών των συστημάτων υγείας

στ. Προσεγγίσουν το θεσμικό, οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο του Ελληνικού Συστήματος Υγείας με έμφαση στο Εθνικό σύστημα Υγείας, την ιστορική του διαδρομή και τα αίτια αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων που επιχειρήθηκαν τα τριάντα τελευταία χρόνια.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Κατανοούν τις βασικές έννοιες της παροχής των υπηρεσιών/φροντίδων υγείας (Ανάγκη, Ζήτηση, Χρησιμοποίηση) καθώς και τα  βασικά οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας (Οργάνωση, Στελέχωση, Χρηματοδότηση)

•Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες συστημάτων υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ και  εντοπίζουν κοινές τάσεις και κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα συστήματα υγείας των χωρών αυτών 

•Αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα και τα βασικά συστατικά στοιχεία των συστημάτων υγείας

•Κατανοούν το ρόλο της πολιτικής διαδικασίας στη διαμόρφωση του οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου των υπηρεσιών υγείας

•Προσεγγίζουν κριτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας, τόσο από την οπτική του δημοσίου όσο και της ελεύθερης αγοράς

•Αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση, οι διεθνείς οργανισμοί και η διαμόρφωση υπερεθνικών σχηματισμών επιδρούν στη λειτουργία των συστημάτων υγείας

•Αναλύουν τις σχέσεις κοινωνικών δυνάμεων και εξουσίας και το πώς αυτές επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας

•Ερμηνεύουν τα ιστορικά παραδείγματα θεσμικών μεταβολών/μεταρρυθμίσεων των συστημάτων υγείας

•Έχουν ολοκληρωμένη γνώση και να μπορούν να αξιολογούν τους εναλλακτικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσηλεία μιας ημέρας, νοσηλεία κατ’ οίκον, κλπ) 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των «κοινωνικών» συστημάτων, Το Σύστημα Υγείας ως επιχειρησιακό πρότυπο 

Υγεία και νόσος: Κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις

Επίπεδο υγείας και Δείκτες υγείας

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, 

Ιστορική εξέλιξη των υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και υγείας 

Προϊστορική ιατρική,  Αρχαία ελληνική ιατρική, Κλασική ελληνική ιατρική, Ρωμαϊκή ιατρική 

Μεσαιωνική ιατρική (Βυζάντιο, Δυτική Ευρώπη) 

Νεώτερη ιατρική (Αναγέννηση, Η  σύγχρονη ιατρική)

3. ΖΗΤΗΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ και  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ανάγκες Υγείας, Ζήτηση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας

Αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας

4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των συστημάτων υγείας

Μορφές συστημάτων υγείας

Το κλασσικό «ελεύθερο» σύστημα, Το εθνικό σύστημα, Το μικτό σύστημα (ενδιάμεσες μορφές)

Οργάνωση και λειτουργία του συστήματος υγείας, 

Τα επίπεδα των φροντίδων υγείας (υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας, Εναλλακτικές μορφές φροντίδας)

Οι Σύγχρονες τάσεις στην παροχή των υπηρεσιών υγείας

Χρηματοδότηση του συστήματος υγείας (Δαπάνες υγείας, Πηγές χρηματοδότησης, Μέθοδοι αμοιβής των προμηθευτών)

5. Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η κλασική και η σύγχρονη αντίληψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και Ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(W.H.O.)

Οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας (Ο οικογενειακός γιατρός, Το Κέντρο Υγείας, Άλλες μορφές οργάνωσης)

Η προαγωγή της υγείας

Health 21 Η νέα στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας(W.H.O.) 

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Οργάνωση και λειτουργία των  Συστημάτων Υγείας  στις χώρες του ΟΟΣΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος). 

Οργάνωση και λειτουργία των  Συστημάτων Υγείας σε άλλες χώρες (Ανατολική Ευρώπη, Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα)

7.  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Ιστορική Εξέλιξη του Ελληνικού Συστήματος Υγείας 

Ο Δημόσιος τομέας της υγείας (Θεσμικό Οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο) 

Ο ιδιωτικός τομέας της υγείας (Θεσμικό Οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο)

Το Ανθρώπινο δυναμικό του τομέα της υγείας (Ιατρικό δυναμικό, Νοσηλευτικό δυναμικό, Άλλες κατηγορίες προσωπικού) 

Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας 

Η ασφάλιση υγείας (Κοινωνική ασφάλιση υγείας, Ιδιωτική ασφάλιση υγείας) 

Το Επίπεδο Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού (Τα γενικά χαρακτηριστικά της υγείας  του ελληνικού  πληθυσμού,  Πληθυσμιακές τάσεις,  Το προσδόκιμο επιβίωσης Η  θνησιμότητα του ελληνικού  πληθυσμού, Η  νοσηρότητα του ελληνικού πληθυσμού, 

Τάσεις και προοπτικές στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας

8. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ  

Θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 1397/1983, Νόμος 2071/92, Νόμος 2889/2001, Νόμος 3329/2005,  Νόμος 3868/2010,  Νόμος 3918/2011, Νομικό πλαίσιο της περιόδου 2011- σήμερα)          

Η Οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Θεσμικό πλαίσιο, Οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο -Το εξωτερικό ιατρείο, Το Πολυϊατρείο, Το Κέντρο Υγείας- ΠΕ.Δ.Υ., και ΕΟΠΥΥ).

Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα (Θεσμικό πλαίσιο, Οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο, Διάρθρωση Τμημάτων και Μονάδων, Αρμοδιότητες και ρόλοι).

Τα Περιφερειακά συστήματα Υγείας

Οι Μεταρρυθμίσεις του  ΕΣΥ ( Ιστορική εξέλιξη, Επιτεύγματα, Λάθη και αστοχίες)

Η σημερινή κατάσταση. Τάσεις και προοπτικές 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις κρίσεως σχετικά με θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Συστημάτων Υγείας και Σχεδιασμού και Πολιτικής Υγείας που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των μονάδων και υπηρεσιών υγείας 

•Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

•Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική προσέγγιση των απαντήσεων

ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%). Η εργασία αφορά στην ανάλυση μιας μελέτης περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει να προσεγγίσουν το θέμα με κριτική στάση και να προτείνουν δράσεις  ή ενέργειες εξετάζοντας όλα τα εναλλακτικά σενάρια. 

ΙΙΙ. Προφορική Παρουσίαση της εργασίας (20%) 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνική

1. Ζηλίδης Χ,.2005 Αρχές και Εφαρμογές Πολιτικής Υγείας: Η Μεταρρύθμιση 2000-2004,  Mediforce, Αθήνα. 

2. Θεοδώρου Μ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., 1995. Συστήματα Υγείας και Ελληνική Πραγματικότητα, Αθήνα, Παπαζήσης.

3. Λιαρόπουλος, Λ. (2007)  Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας, Αθήνα, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 

4. Λιαρόπουλος, Λ. (2010) Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας (Β’ Τόμος) Διεθνή συστήματα υγείας. Αθήνα Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις  

5. Μωραΐτης, Ε.  1985 Συστήματα υγείας Αθήνα ΤΕI  Αθηνών. 

6. Μωραΐτης, Ε., Γεωργούση Ε, Ζηλίδης Χ., Θεοδώρου Μ., Πολϋζος Ν. 1995. Μελέτη για την οργάνωση και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας, Αθήνα, Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

7. Μωραΐτης, Ε., 2010. Ιστορική εξέλιξη υπηρεσιών υγείας. Σημειώσεις διδασκαλίας Μεταπτυχιακού  προγράμματος «Διοίκηση Υγείας». Πειραιάς, ΤΕΙ Πειραιά  

8. Μωραΐτης, Ε., 2008. Πολιτική για την ΠΦΥ Σημειώσεις διδασκαλίας Μεταπτυχιακού  προγράμματος «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Λάρισα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   

9. Μωραΐτης, Ε., 2009. Οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΥ. Σημειώσεις διδασκαλίας Μεταπτυχιακού  προγράμματος «Διοίκηση Υγείας». Πειραιάς, ΤΕΙ Πειραιά  

10. Οικονόμου Χ., 2012, Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα. Η λειτουργία και ο ρόλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας  Αθήνα ΙΝΕ ΓΣΕΕ 

11. Σισσούρας, Α., Καρόκης Α., Πολύζος Ν., Θεοδώρου Μ. 1995 Εισήγηση για τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Υγείας και την αποκέντρωση των Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

12. Σισσούρας, Α. 2012 Τα μετέωρα βήματα του ΕΣΥ: Τριάντα χρόνια Εθνικού Συστήματος Υγείας: Ανάλυση της υλοποίησης και μαθήματα πολιτικής υγείας Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη

13. Σουλιώτης Κ. 2000. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, Αθήνα Παπαζήσης

14. Smith A., κ.α., 1994. Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις Ελληνικές Υπηρεσίες Υγείας. Αθήνα Φαρμέτρικα

15. Τούντας, Γ. 2000 Κοινωνία και υγεία Αθήνα, Οδυσσέας 

16. Τούντας, Γ. 2008 Υπηρεσίες υγείας: Συστήματα υγείας: Σχεδιασμός - οργάνωση - αξιολόγηση: Ποιότητα: Διοίκηση: Οικονομικά: Ασφάλιση υγείας: Νέες τεχνολογίες: Υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα Αθήνα : Οδυσσέας 

17.Τούντας, Γ. 2009  Οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 1986-2006  Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση

18. Τούντας, Γ. (2009) Η υγεία του ελληνικού πληθυσμού 1986-2006 Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση

19. Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, 1981. Το Νομοσχέδιο  «Μέτρα Προστασίας της Υγείας»  Αθήνα, Υ.Κ.Υ. 

20. Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , 1994 Μελέτη για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας: Ανάλυση και Δομή του Συστήματος. Αθήνα ΥΥΠΚΑ, 1994.

21. Χατζηανδρέου Ε., Σουλιώτης Κ. (επιμ.) 2005 Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων Υγείας: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Πραγματικότητα, Αθήνα Παπαζήσης 

Ξενόγλωσση

1. Economou C. 2010, Greece: Health system review. Health Systems in Transition, Denmark, WHO Regional Office for Europe 

2. Docteur, E., Oxley, H. 2003 Health-Care Systems: Lessons from the Reform Experience Paris, OECD 

3. Figueras, J., McKee, M., Cain, J., SuszyLessof S. 2004 Health systems in transition: learning from experience, Denmark, WHO Regional Office for Europe 

4. Mckee, M., Healy, J., eds. 2002 Hospitals in a changing Europe, Denmark, WHO Regional Office for Europe 

5. Mladovsky, Ph, Allin, S., Masseria, C., Hernández-Quevedo, C., McDaid, D. and Mossialos, E. 2009 Health in the European Union. Trends and analysis Denmark, WHO Regional Office for Europe 

6. Saltman, R., Figueras, J. 1997 European health care reform. Analysis of current strategies   

Denmark, WHO Regional Office for Europe  

7. Saltman, R., Bankauskaite, V., Vrangbaek, K. eds 2007. Decentralization in health care. Strategies and outcomes, Open University Press New York 

8. Theodorou M, Charalambous C, Petrou C, Cylus J., 2012  Cyprus: Health system review. Health Systems in Transition., Denmark, WHO Regional Office for Europe 

9. W.H.O.1981. Health Services in Europe. 3rd ed, Copenhagen WHO Regional Office for Europe  

10. W.H.O. 1988 From Alma-Ata to the year 2000. Reflections at the midpoint Geneva, WHO, 

11.W.H.O. 1989 Primary Health Care in Europe. Ten years after Alma Ata. Report on a WHO study on PHC development in the European Region. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 

12.W.H.O. 1999 Health 21. The Health for All Policy framework for the European Region, Copenhagen WHO Regional Office for Europe 

13. W.H.O., 2015 Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva, WHO Press

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Health Services Research & Policy

•Health Systems and Policy Research 

•Strengthening Health Systems (WHO) 

•Eurohealth (WHO) 

•ΑρχείαΕλληνικήςΙατρικής

•ΕπιθεώρησηΥγείας(Health Review)

Οικονομικά της Υγείας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός αυτής της σειράς των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των φοιτητών να χρησιμοποιεί τις θεωρίες, τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για να αξιολογήσεισυστηματικά, τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα πρότυπα χρήσιμοποίησης, τις διάφορες στρατηγικές παροχών, και τους εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αποδοτικότερες και αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής επιτυγχάνονται.  Αυτή η σειρά μαθημάτων εστιάζει στη εφαρμογή των οικονομικών σε μίκρο- και μάκρο-επίπεδο στον χώρο της υγείας, και την ενημέρωση και γνώση που απαιτείται για να λάβετε αποφάσεις.  Το σύστημα υγείας έχει οριστεί ως "οι οργανωτικές ρυθμίσεις και οι διαδικασίες μέσω των οποίων μια κοινωνία κάνει τις επιλογές σχετικά με την παραγωγή, την κατανάλωση, και τη διανομή των υπηρεσιών υγείας."  Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μελέτη της προσφοράς για και της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας στο Ελληνικό Ε.Σ.Υ. αλλά και άλλων χωρών και στην κατανόηση πώς οι διάφοροι τύποι υπηρεσιών που παράγονται, αλλά και οι οργανωτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, επηρεάζονται από τα συστήματα χρηματοδότησης και πληρωμής.

Τέλος, η δομή, η οργάνωση, οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες, και τα προβλήματα της υγείας και της ιατρικής φροντίδας εξετάζονται από ένα συγκεκριμένο σημείο άποψη-αυτό του οικονομολόγου.  

Η επίτευξη του σκοπού αυτής της σειράς μαθημάτων πρέπει να εξασφαλίσει ότι, ως υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, φθάνετε στις αποδοτικότερες και αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής στο σύστημα υγείας.  

Στόχοι:

Αυτή η σειρά μαθημάτων σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την κατανόηση των βασικών εννοιών της καταναλωτικής επιλογής, των θεωριών της προσφοράς και της ζήτησης, της δομής και των αλληλεπιδράσεων της αγοράς, των λειτουργιών των δαπανών και της παραγωγής, της ελαστικότητας και των εξωτερικών οικονομιών και της εφαρμογής τους στη λήψη αποφάσεων στην υγεία.  Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτής της σειράς μαθημάτων είναι να ενισχυθούν:

1.Η κατανόηση των ιδιαίτερων οικονομικών χαρακτηριστικών του συστήματος υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αποδοτική λειτουργία του κλάδου    

2.Η αναγνώριση των σημαντικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας, οι πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθούν αυτές τις αποφάσεις υπό τους όρους των περιορισμένων πόρων

3.Η δυνατότητα και η εφαρμογή μεθόδων για να προσδιοριστεί (μετρηθεί) η αξία της υγείας και να καθοριστούν οι ατομικές, κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις των αποφάσεων για την κατανομή των περιορισμένων πόρων   

4.Η αναζήτηση και η ανάλυση των απαιτούμενων πληροφοριών στη διαμόρφωση της ζήτησης και της προδφοράς για υπηρεσίες  υγειονομικής περίθαλψης

5.Ο συνδυασμός συγκεκριμένων οικονομικών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης για να βελτιώθείη λήψη αποφάσεων στο χώρο της της υγείας 

6.Η κατανόηση για το πώς ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αλληλεπιδρά με άλλους τομείς της οικονομίας, και η αναγνώριση των συνεπειών αυτών των αλληλεπιδράσεων 

7.Η ταξινόμηση των εναλλακτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, και τα (φανερά και κρυφά) κίνητρα σε κάθε οργανωτική και χρηματοδοτική δομή, και

8.Η εφαρμογήτων οικονομικών εργαλείων και μεθόδων για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των διάφορων προτύπων χρηματοδότησης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Οι συζητήσεις στην αίθουσα, οι προσκεκλημένοι εξωτερικοί ομιλητές, η μελέτη των προτεινομένων βιβλίων και άρθρων, η ανάθεση ομαδικών και ατομικών εργασιών και οι εξετάσεις,  έχουν ως σκοπό  να ενισχύσουν την κατανόησή σας ως προς το είδος και τα επιπέδα των επιλογών που πρέπει να γίνουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 •Επεξήγηση του περιγράμματος του μαθήματος, Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης στον κλάδο της υγείας και την πολιτική υγείας, Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου της υγείας, Ο ρόλος της υγείας στην οικονομία 

•Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση, Οι ατέλειες της ελεύθερης αγοράς και οι συνέπειές τους στο σύστημα υγείας

•Τα βασικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, Απαιτήσεις σε δεδομένα για την πραγματοποίηση της οικονομικής ανάλυσης, Οι αιτίες και οι συνέπειες της οικονομικής αναποδοτικότητας στο χώρο της υγείας 

•Ο ρόλος της ασφάλισης και η επίδρασή της στο χώρο της υγείας, Οι επιδράσεις της ασφάλισης στην παραγωγή, την κατανάλωση και την κατανομή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

•Η επίδραση των περιορισμένων πόρων στις αποφάσεις των καταναλωτών, Η εφαρμογή των εννοιών της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά για ιατρικές υπηρεσίες, Διάφορες μορφές συμπεριφοράς του ιατρικού προσωπικού 

•Οι μορφές και τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών συστημάτων χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας, Η συμπεριφορά των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών υγείας  

•Η βιομηχανία του φαρμάκου 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

1.Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

-Επίλυση προβλημάτων οικονομικής αξιολόγησης

2.Εκπόνηση ομαδικής ερευνητικής εργασίας και Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (70%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία, Προοπτική και Συστηματική Μελέτη Santerre R.BROKEN HILL PUBLISHERS LTDΈκδοση: 1η έκδ./2012 ΑΘΗΝΑ

2.Άρθρα και δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε τρέχοντα και σημαντικά θέματα της Ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας στο χώρο της υγείας  (έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος)

3.Συμπληρωματική ενδεικτική Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος)

4.Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση ερευνητικού ενδιαφέροντος)

Ασφαλιστικά Συστήματα & Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Οι διαλέξεις έχουν ως στόχο:

 • την κατανόηση των υποθέσεων (assumptions) και των αξιών (values) βάσει των οποίων οικοδομήθηκαν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
 • την εξέταση των διαφορετικών τρόπων χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των ταλαντώσεων του μίγματος δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
 • την ανάδειξη της αυξανόμενης διάδρασης μεταξύ εθνικών και υπερεθνικών δρώντων στη διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα των συντάξεων
 • την παρουσίαση των βασικών θεωριών για την ερμηνεία της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών συστημάτων

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να έχουν επαρκή γνώση του τρόπου οργάνωσης και χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων
 • να έχουν επαρκή γνώση για το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και δυο ακόμα συστημάτων
 • να έχουν επαρκή γνώση για τις ταλαντώσεις στο μίγμα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης
 • να κατανοούν τις συνέπειες των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών στην αρχιτεκτονική των συνταξιοδοτικών συστημάτων
 • να συνθέτουν υλικό προερχόμενο από διαφορετικές πηγές προκειμένου να οικοδομήσουν, παρουσιάσουν και υποστηρίξουν ένα επιχείρημα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης

2. Μοντέλα κοινωνικού κράτους (φιλελεύθερο, σοσιαλσημοκρατικό, κορπορατιστικό, νοτιοευρωπαϊκό)

3. Χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (διανεμητικό, κεφαλαιοποιητικό, νοητής καθορισμένης εισφοράς)

4. Κυριότερες προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε κράτη μέλη της ΕΕ

5. Συστήματα πολλαπλών πυλώνων: Μίγμα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

6. Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα

7. Η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης την εποχή της κρίσης

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Γραπτή εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμιών 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το μάθημα συνοδεύεται από Οδηγό Μελέτης ο οποίος περιέχει (μεταξύ άλλων) εκτενή βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους διάλεξη. Ο Οδηγός επικαιροποιείται σε ετήσια βάση.

 • Σακελλαρόπουλος, Θ. (1999) Αναζητώντας το νέο κοινωνικό κράτος στο Σακελλαρόπουλος, Θ. (επιμ.) Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, Αθήνα, Κριτική, σσ. 23-67.  
 • Esping-Andersen, G. (2006) Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. 
 • Σακελλαρόπουλος, Θ. Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής, τόμος Α & Β, Αθήνα, Διόνικος, σσ. 145-206 (Τόμος Α’), 15-74, 75-110 (Τόμος Β’).  
 • Katrougalos, G. (1996) The south European welfare model: the Greek welfare state in search of an identity, Journal of European Social Policy, 6(1): 39-60.
 • Orestein, M. (2011) Pension privatization in crisis: Death or rebirth of a global policy trend? International Social Security Review, Vol. 64, 3/2011. 
 • Sakellaropoulos, Th. (2007) Greece: the quest for national welfare expansion through more social Europe, στοKvist, J. and Saari, J. (eds.) (2007) The Europeanisation of Social Protection, Bristol, The Policy Press,σσ. 211-228. 
 • Σακελλαρόπουλος, Θ. & Οικονόμου, Χ. (2006) Εθνικές και Ευρωπαϊκές Προκλήσεις στη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Απασχόλησης στην Ελλάδα, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 1(1): 5-36.  
 • Carrera, L.N., Angelaki, M., Carolo, D. (2010) PoliticalCompetitionandSocietalVetoPlayers. ThePoliticsofPensionReforminSouthernEurope, RivistaItalianadiPolitichePubbliche, 1/2010: 5-31.  
 • Angelaki, M., and Natali, D. (2011) Pension policy in Europe since the crisis: EU developments and national reforms, στοDegryse, C., and Pochet, P. (eds.) (2011) Social Developments in the European Union 2010, Brussels, OSE/ETUI, σσ. 121-140.

 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • «ΚοινωνικήΣυνοχή και Ανάπτυξη» Εκδόσεις Διόνικος –διάφορα τεύχη
 • Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης- διάφορα τεύχη  
 • JournalofEuropean Social Policy
 • Social Policy and Administration
 • South European Society and Politics 
 • International Social Security Review 
 • Journal of Common Market Studies
 • Journal of European Public Policy
 • Social Europe Journal, http://www.social-europe.eu

 

Δημόσια Υγιεινή- Επιδημιολογία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Η γνώση των βασικών αρχών Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας είναι απαραίτητη τόσο για τη διεξαγωγή μελετών με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο όσο και για την κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πλέον απαραίτητο εφόδιο για τους επαγγελματίες υγείας σε κάθε ερευνητικό πεδίο, στην προσπάθειά τους να λάβουν ορθολογικές αποφάσεις. Η σωστή εφαρμογή των αρχών της Επιδημιολογίας είναι απαραίτητη για την εξαγωγή συμπερασμάτων με το μικρότερο δυνατό τυχαίο και συστηματικό σφάλμα. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

1.Καθορίσουν τα μέτρα συχνότητας που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης των εκβάσεων στις επιδημιολογικές μελέτες.

2.Αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιδημιολογικών μελετών.

3.Αντιληφθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ερωτηματολογίων στις επιδημιολογικές μελέτες.

4.Αναγνωρίσουν τα είδη των επιδημιολογικών μελετών που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ προσδιοριστών και εκβάσεων.

5.Ερμηνεύσουν τα μέτρα σχέσης που δηλώνουν τη σχέση μεταξύ προσδιοριστών και εκβάσεων.

6.Εξηγήσουν το τυχαίο και το συστηματικό σφάλμα που υπεισέρχεται στις επιδημιολογικές μελέτες.

7.Κατανοήσουν τις βασικές αρχές αναζήτησης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο.

8.Εφαρμόσουν τις βασικές αρχές Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μελετών με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο.

9.Δημιουργήσουν επιδημιολογικά εργαλεία και ερωτηματολόγια για τη μέτρηση των προσδιοριστών και των εκβάσεων.

10.Αναζητήσουν βιβλιογραφία στο διαδίκτυο με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο.

11.Αναγνώσουν κριτικά την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

12.Συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιδημιολογικών μελετών. 

13.Αναλύσουν τον τρόπο σχεδιασμού και πραγματοποίησης των επιδημιολογικών μελετών.

14.Αναλύσουν δεδομένα επιδημιολογικών μελετών.

15.Διατυπώσουν απόψεις και προστάσεις για σημαντικά θέματα δημόσιας υγείας.

16.Προσεγγίζουν ζητήματα που αφορούν στην κλινική πράξη.

17.Αξιολογήσουν τις επιδημιολογικές μελέτες που πραγματοποιούνται στη βιοϊατρική έρευνα.

18.Συγκρίνουν τα διάφορα είδη επιδημιολογικών μελετών.

19.Αξιολογήσουν τα ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύονται στα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν τη βιοϊατρική έρευνα.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

•Βασικές επιδημιολογικές έννοιες

•Βασικές αρχές δημόσιας υγιεινής

•Είδη δημογραφικών πληθυσμών

•Μέτρα συχνότητας των εκβάσεων

•Οι έννοιες του προσδιοριστή και του συγχυτή

•Επαρκής αιτία, αναγκαία αιτία και συνιστώσα αιτία

•Μέτρα σχέσης

•Η έννοια του αποδοτέου κλάσματος

•Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών

•Σχεδιασμός των επιδημιολογικών μελετών

•Είδη επιδημιολογικών μελετών

•Μελέτες κοόρτης (μελέτες παρακολούθησης)

•Κλινικές δοκιμές

•Μελέτες «ασθενών-μαρτύρων»

•Ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων

•Σφάλματα μέτρησης (τυχαία και συστηματικά)

•Εργαλεία μέτρησης και ερωτηματολόγια

•Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

•Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικών κειμένων

•Είδη επιστημονικών δημοσιεύσεων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική

Ι. Δυο γραπτές ενδιάμεσες εξετάσεις, με την κάθε μια να αντιστοιχεί στο 25% του τελικού συνολικού βαθμού και περιλαμβάνουν:

- ερωτήσεις κρίσεως

- επίλυση πρακτικών ασκήσεων

- ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από επιδημιολογικές μελέτες

ΙΙ. Τελικές γραπτές εξετάσεις που αντιστοιχούν στο 50% του τελικού συνολικού βαθμού και περιλαμβάνουν:

- ερωτήσεις κρίσεως

- επίλυση πρακτικών ασκήσεων

- ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από επιδημιολογικές μελέτες

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Γαλάνης Π, Σπάρος Λ. Εγχειρίδιο Επιδημιολογίας. ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2010.

2.Γαλάνης Π, Σπάρος Λ. Κλινική και επιδημιολογική έρευνα. Βασικές έννοιες. ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2012.

3.Γαλάνης Π. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ερωτηματολόγιο στις επιδημιολογικές μελέτες. Αρχ Ελλ Ιατρ 2012, 29:744-755.

4.Γαλάνης Π. Εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτηματολογίων στις επιδημιολογικές μελέτες. Αρχ Ελλ Ιατρ 2013, 30:97-110.

5.Γαλάνης Π. Αποχαιρετώντας τις τιμές p και καλωσορίζοντας τα διαστήματα εμπιστοσύνης στην ανάλυση δεδομένων. Νοσηλευτική 2010, 49:11-25.

6.Γαλάνης Π. Αναζητώντας τις επιστημονικές ενδείξεις στο διαδίκτυο. Νοσηλευτική 2013, 52:13-24.

7.Γαλάνης Π. Βασικές αρχές αναζήτησης βιβλιογραφίας στο PubMed. Νοσηλευτική 2013, 52:25-34.

8.Γαλάνης Π. Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση. Αρχ Ελλ Ιατρ 2009, 26:826-841.

 

Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σχετικές με τα κυριότερα νοσήματα του ανθρώπου και τη σύγχρονη αντιμετώπισή τους, ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη των επιστημών φροντίδας υγείας.

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικών με τα κυριότερα νοσήματα του ανθρώπου, καθώς και τη σύγχρονη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητής θα είναι σε θέση να:

•Περιγράψει τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού

•Αναγνωρίσει τη φυσιολογική λειτουργία τους

•Διακρίνει παθοφυσιολογικές διαταραχές

•Αναγνωρίσει τις κλινικές εκδηλώσεις και τα χαρακτηριστικά των κυριότερων νοσημάτων του ανθρώπου

•Εξηγήσει, να οργανώσει και να σχεδιάσει την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση τους

•Συγκρίνει θεραπευτικές μεθόδους μεταξύ τους

•Αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή

i. Γενικές έννοιες: Το συνεχές μεταξύ υγείας & νόσου

ii. Ανοσία

iii. Φλεγμονή

iv. Στοιχεία Ανατομικής & Φυσιολογίας του ανθρώπου, ανά σύστημα

v. Κλινική εξέταση ασθενούς: Ιστορικό υγείας & Αντικειμενική εξέταση

vi. Παρακλινικός έλεγχος: Εργαστηριακή διερεύνηση & Απεικονιστικές μέθοδοι

2. Νοσήματα συστημάτων & οργάνων του ανθρωπίνου οργανισμού και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση*

i. Νοσήματα Κυκλοφορικού Συστήματος (Καρδιά, Αγγεία)

ii. Νοσήματα Αναπνευστικού Συστήματος

iii. Νοσήματα Πεπτικού

iv. Νοσήματα Ήπατος, Χοληφόρων οδών & Παγκρέατος

v. Νοσήματα Ουροποιητικού & Γεννητικού Συστήματος

vi. Νοσήματα Μυοσκελετικού Συστήματος (Οστά, Αρθρώσεις & Συνδετικός Ιστός)

vii. Νοσήματα Ενδοκρινών Αδένων

viii. Νοσήματα Δέρματος & Καλυπτήριου Συστήματος

ix. Νοσήματα Αίματος

x. Κακοήθη νοσήματα

xi. Ψυχιατρικά νοσήματα

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

I.Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως

II.Προετοιμασία για συγγραφή & παρουσίαση εργασιών (40%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. Neighbors M &Tannehill-Jones R. (2015). Human Diseases. Cengage Learning, 4th Edition, USA

2. Papadakis MA & McPhee SJ. (2015). Current Medical Diagnosis & Treatment. McGraw-Hill Education, 14th Edition, USA

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οικονομικά της Υγείας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός αυτής της σειράς των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των φοιτητών να χρησιμοποιεί τις θεωρίες, τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για να αξιολογήσεισυστηματικά, τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα πρότυπα χρήσιμοποίησης, τις διάφορες στρατηγικές παροχών, και τους εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αποδοτικότερες και αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής επιτυγχάνονται.  Αυτή η σειρά μαθημάτων εστιάζει στη εφαρμογή των οικονομικών σε μίκρο- και μάκρο-επίπεδο στον χώρο της υγείας, και την ενημέρωση και γνώση που απαιτείται για να λάβετε αποφάσεις.  Το σύστημα υγείας έχει οριστεί ως "οι οργανωτικές ρυθμίσεις και οι διαδικασίες μέσω των οποίων μια κοινωνία κάνει τις επιλογές σχετικά με την παραγωγή, την κατανάλωση, και τη διανομή των υπηρεσιών υγείας."  Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μελέτη της προσφοράς για και της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας στο Ελληνικό Ε.Σ.Υ. αλλά και άλλων χωρών και στην κατανόηση πώς οι διάφοροι τύποι υπηρεσιών που παράγονται, αλλά και οι οργανωτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, επηρεάζονται από τα συστήματα χρηματοδότησης και πληρωμής.

Τέλος, η δομή, η οργάνωση, οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες, και τα προβλήματα της υγείας και της ιατρικής φροντίδας εξετάζονται από ένα συγκεκριμένο σημείο άποψη-αυτό του οικονομολόγου.  

Η επίτευξη του σκοπού αυτής της σειράς μαθημάτων πρέπει να εξασφαλίσει ότι, ως υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, φθάνετε στις αποδοτικότερες και αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής στο σύστημα υγείας.  

Στόχοι:

Αυτή η σειρά μαθημάτων σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την κατανόηση των βασικών εννοιών της καταναλωτικής επιλογής, των θεωριών της προσφοράς και της ζήτησης, της δομής και των αλληλεπιδράσεων της αγοράς, των λειτουργιών των δαπανών και της παραγωγής, της ελαστικότητας και των εξωτερικών οικονομιών και της εφαρμογής τους στη λήψη αποφάσεων στην υγεία.  Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτής της σειράς μαθημάτων είναι να ενισχυθούν:

1.Η κατανόηση των ιδιαίτερων οικονομικών χαρακτηριστικών του συστήματος υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αποδοτική λειτουργία του κλάδου    

2.Η αναγνώριση των σημαντικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας, οι πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθούν αυτές τις αποφάσεις υπό τους όρους των περιορισμένων πόρων

3.Η δυνατότητα και η εφαρμογή μεθόδων για να προσδιοριστεί (μετρηθεί) η αξία της υγείας και να καθοριστούν οι ατομικές, κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις των αποφάσεων για την κατανομή των περιορισμένων πόρων   

4.Η αναζήτηση και η ανάλυση των απαιτούμενων πληροφοριών στη διαμόρφωση της ζήτησης και της προδφοράς για υπηρεσίες  υγειονομικής περίθαλψης

5.Ο συνδυασμός συγκεκριμένων οικονομικών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης για να βελτιώθείη λήψη αποφάσεων στο χώρο της της υγείας 

6.Η κατανόηση για το πώς ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αλληλεπιδρά με άλλους τομείς της οικονομίας, και η αναγνώριση των συνεπειών αυτών των αλληλεπιδράσεων 

7.Η ταξινόμηση των εναλλακτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, και τα (φανερά και κρυφά) κίνητρα σε κάθε οργανωτική και χρηματοδοτική δομή, και

8.Η εφαρμογήτων οικονομικών εργαλείων και μεθόδων για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των διάφορων προτύπων χρηματοδότησης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

Οι συζητήσεις στην αίθουσα, οι προσκεκλημένοι εξωτερικοί ομιλητές, η μελέτη των προτεινομένων βιβλίων και άρθρων, η ανάθεση ομαδικών και ατομικών εργασιών και οι εξετάσεις,  έχουν ως σκοπό  να ενισχύσουν την κατανόησή σας ως προς το είδος και τα επιπέδα των επιλογών που πρέπει να γίνουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 •Επεξήγηση του περιγράμματος του μαθήματος, Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης στον κλάδο της υγείας και την πολιτική υγείας, Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου της υγείας, Ο ρόλος της υγείας στην οικονομία 

•Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση, Οι ατέλειες της ελεύθερης αγοράς και οι συνέπειές τους στο σύστημα υγείας

•Τα βασικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, Απαιτήσεις σε δεδομένα για την πραγματοποίηση της οικονομικής ανάλυσης, Οι αιτίες και οι συνέπειες της οικονομικής αναποδοτικότητας στο χώρο της υγείας 

•Ο ρόλος της ασφάλισης και η επίδρασή της στο χώρο της υγείας, Οι επιδράσεις της ασφάλισης στην παραγωγή, την κατανάλωση και την κατανομή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας 

•Η επίδραση των περιορισμένων πόρων στις αποφάσεις των καταναλωτών, Η εφαρμογή των εννοιών της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά για ιατρικές υπηρεσίες, Διάφορες μορφές συμπεριφοράς του ιατρικού προσωπικού 

•Οι μορφές και τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών συστημάτων χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας, Η συμπεριφορά των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών υγείας  

•Η βιομηχανία του φαρμάκου 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

1.Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει:

-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

-Επίλυση προβλημάτων οικονομικής αξιολόγησης

2.Εκπόνηση ομαδικής ερευνητικής εργασίας και Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (70%)

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Οικονομικά της Υγείας: Θεωρία, Προοπτική και Συστηματική Μελέτη Santerre R.BROKEN HILL PUBLISHERS LTDΈκδοση: 1η έκδ./2012 ΑΘΗΝΑ

2.Άρθρα και δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε τρέχοντα και σημαντικά θέματα της Ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας στο χώρο της υγείας  (έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος)

3.Συμπληρωματική ενδεικτική Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος)

4.Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση ερευνητικού ενδιαφέροντος)

Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

•Κατανοούν την έννοια και το σκοπό της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής σε μια μονάδα Υγείας και Πρόνοιας

•Αναγνωρίζουν τα υλικά που χρησιμοποιεί η Λογιστική

•Αντιλαμβάνονται το σκοπό και το περιεχόμενο της λογιστικής τυποποίησης σε μια Ιδιωτική και σε μια Δημόσια Μονάδα Υγείας

•Γνωρίζουν την έννοια του Κόστους και της Κοστολόγησης

•Συντάσσουν Εκθέσεις Εξωλογιστικής Κοστολόγησης Υπηρεσιών Υγείας

•Χρησιμοποιούν δείκτες για την ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στην Λογιστική (έννοια, σκοπός, αντικείμενο).  Έννοια       και δομή περιουσίας.  Μεταβολές Περιουσίας-Λογιστική Εξίσωση-Απογραφή-Ισολογισμός.

2.Λογιστική Τυποποίηση.  Λογαριασμοί (ενεργητικού, παθητικού, αποτελεσμάτων). Ημερολόγιο-Λογιστικό Κύκλωμα.

3.Διάρθρωση και προσδιορισμός αποτελεσμάτων τέλους χρήσης.  Κατάσταση αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και χρήσεως.  Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων.

4.Λογιστική Τυποποίηση Δημοσίων Μονάδων Υγείας.  Βασικές έννοιες και παραδοχές που διέπουν τα Λογιστικά Συστήματα, Δουλευμένης και Ταμειακής Βάσης

5.Κόστος-Κοστολόγηση.  Βασικές έννοιες-Σκοπός-Είδη κόστους και χρήση αυτών στην λήψη αποφάσεων.  Κέντρα κόστους-Κοστολογική Οργάνωση Νοσοκομείων.

6.Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας.  Κοστολόγηση Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών (D.R.Gs).  Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (Κ.Ε.Ν).

7.Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Πληροφοριακή αξία χρηματοοικονομικής ανάλυσης με χρήση αριθμοδεικτών.  Αξιολόγηση ενός Οργανισμού με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος πραγματοποιείται με την συμμετοχή των φοιτητών σε μία ομαδική καθώς και με τις τελικές εξετάσεις. (α) Η ομαδική γραπτή εργασία (ομάδες από δύο έως τέσσερις φοιτητές) αναφέρεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα του μαθήματος και υπολογίζεται στο 40% της συνολικής βαθμολογίας. Η εργασία ακολουθεί τα πρότυπα συγγραφής του Συστήματος Harvard. (β)Το δεύτερο μέρος είναι οι τελικές εξετάσεις και αποτιμάται στο 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος . Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος εξαρτάται από την επιτυχία του φοιτητή στο κάθε μέρος του μαθήματος δηλαδή εργασίας και τελικών εξετάσεων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 •Σύγχρονη Λογιστική, Μπατσινίλας Ε. και Πατατούκας Κ. , Εκδόσεις Σταμούλη 2010

•Διοικητική Λογιστική, Δημητράς Α. και Μπάλλας Α. Εκδόσεις GUTENBERG 2012

•Η Οικονομική Διαχείριση των ΝΠΔΔ, Καραγιλάνης Σ. Εκδόσεις Καραναστάση 2006

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο χώρο της υγείας καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξει – κατανοήσει την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Αναπτύξει σε βάθος τη γνώση σχετικά με τα διάφορα εργαλεία και τις τεχνικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Αξιολογήσει τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και να εξηγήσει πώς οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας .
 • Αναπτύξει στρατηγικές για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό.
 • Προσδιορίσει τις βασικές πτυχές του κύκλου βελτίωσης της ποιότητας.
 • Επιλέξει και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για τον έλεγχο, τη βελτίωση και τη μέτρηση της ποιότητας. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
 • Βασικές έννοιες, ορισμοί, βασικές αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας.
 • Ιστορική αναδρομή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε οργανισμούς υγείας.
 • Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Ευκαιρίες, Απειλές που προκύπτουν για τους οργανισμούς υγείας από την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας.
 • Πρότυπα ISO 13485: 2003, ISO 15189: 2012, ISO 18308: 2011, ISO 27799: 2008, ISO 7405: 2008,ISO 17025:2005, ISO 14001:2004, ISO 9001: 2008.
 • Βασικές έννοιες Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Διαπίστευση οργανισμών υγείας.
 • Ικανοποίηση - εξυπηρέτηση ασθενή.
 • Κριτήρια εξυπηρέτησης του ασθενή.
 • Εργαλεία μέτρησης ικανοποίησης ασθενή.
 • Παράγοντές που δυσαρεστούν τους ασθενείς.
 • Μέθοδοι βελτίωσης της εξυπηρέτησης του ασθενή.
 • Μέτρηση ικανοποίηση πελάτη-ασθενή. 
 • Μοντέλα μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη-ασθενή.
 • Διαχείριση παραπόνων ασθενή.
 • Μοντέλα αξιολόγησης-μέτρησης ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
 • Δείκτες ποιότητας στον τομέα της υγείας. 
 • Μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των οργανισμών υγείας
 • Διαχείριση – βελτίωση – τυποποίηση των διαδικασιών.
 • Αποτελεσματικότητα-προσαρμοστικότητα-αποδοτικότητα των διαδικασιών.
 • Τυποποίηση διαδικασιών.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά

Γραπτή τελική εξέταση (50%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, και Επίλυση Προβλημάτων. Η εξέταση πραγματοποιείται με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. 

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Ομαδική Εργασία (40 %). Έρευνα Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών.

 • Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες μέτρησης ικανοποίηση του πελάτη και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά.
 • Κριτήρια αξιολόγησης: o βαθμός ικανοποίησης των παρακάτω : Υιοθέτηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας, ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και ηγετικών ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών που τέθηκαν, δέσμευσή για συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία των γραπτών κειμένων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση αυτής.

Δημόσια Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας. (10 %).

 • Σκοπός αξιολόγησης: Η δημόσια παρουσίαση της ομαδικής εργασίας από το σύνολο των συμμετεχόντων της ομάδας σε κοινό 
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Η χρήση σύγχρονου λογισμικού παρουσιάσεων, η ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα  και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα, χρήση γλώσσας με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για παρουσίαση, ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνική

 • Παπανικολάου, Β. (2007), «Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας. Αρχές – Μέθοδοι & Εφαρμογές». Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Κωσταγιόλας, Π., Καϊτελίδου, Δ., Χατζοπούλου Μ. (2008), «Βελτιώνοντας την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας». Αθήνα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Κυριόπουλος Γ., Λιονής Χ., Σουλιώτης Κ., Τσάκος Γ. (2003), «Η Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας». Αθήνα, Εκδόσεις Θεμέλιο, Κοινωνία και Υγεία.
 • Ζαβλανός, Μ. (2006), «Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα». Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Τσίοτρας, Γ. (2002), «Βελτίωση Ποιότητας». Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου.
 • Γρηγορούδης Β., Σίσκος Γ. (2000), «Ποιότητα Υπηρεσιών και Μέτρηση Ικανοποίησης του Πελάτη», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

 

Ξενόγλωσση

 

 • Berwick D, Godfey B, Roessner J. (1990) «Curing Health care. New strategies for quality improvement». Jossey Bass Publishers
 • Donabedian, A. (2003) «An Introduction to Quality Assurance in Health Care». Oxford University Press, New York.
 • Huw, T., Davies, O. (2001) «Quality in Health Care Strategic Issues in Health Care Management». Ashgate Publishing Company, U.S.A.
 • Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (2000) «Accreditation standards for Hospitals». Joint Commission International, USA
 • Kaplan, R., Norton, D. (1996) «Balanced Scorecard». Harvard Business School Press, Boston
 • Kelly, D.L. (2003) «Applying Quality Management in Healthcare: A Process for Improvement». An AUPHA/HAP Book, Washington, DC.
 • Lighter, D. E., Fair, D.C. (2004) «Quality Management in Health Care – Principles and Methods».  Jones & Bastlett, London.
 • Oliver, R. (1997) «Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer». McCraw-Hill, USA
 • Ovretveit, J. (2004) «Health Service Quality: An introduction to quality methods for Health Service». Blackwell science, London.
 • Ronen B., Pliskin S. J. (2006) «Focused Operations Management for Health Services Organizations». Jossey Bass.
 • Swage, Th. (2004) «Clinical Governance in Health Care Practice». Butterwoth-Heinemann, New York.
 • Zairi, M. (1999) «Benchmarking for Best Practice». Butterworth-Heinemann, London.
 • Crosby, P. B., 91979) «Quality is free: the art of making quality certain». New York: McGraw-Hill, 1979.
 • Evans J.R. and Lindsay W.M. (1999) «The Management and Control of Quality», 4th edition, South-Western College Publishing, Ohio.
 • Feigenbaum. A.V. (1983) «Total Quality Control». New York: McGraw-Hill.

-Διαδικτυακό Υλικό:

 • http://www.elot.gr/
 • http://www.iso.org/
 • http://www.efqm.org/
 • http://www.jointcommissioninternational.org/
 • http://www.internationalaccreditation.ca/
 • http://www.achs.org.au/
 • http://www.isqua.org/
 • http://balancedscorecard.org/
 • http://www.juran.com/
 • https://www.deming.org/
 • http://www.philipcrosby.com/
 • http://www.nist.gov/baldrige/
 • http://www.who.int/
 • http://www.oecd.org/health/

 

-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά:

 • Journal for Healthcare Quality - Wolters Kluwer.
 • International Journal of Health Care Quality Assurance Management – Emerald.
 • American Journal of Medical Quality - SAGE Journals.
 • International Journal for Quality in Health Care - Oxford University Press.
 • Journal for Healthcare Quality - Wiley
 • Quality Management in Health Care - Wolters Kluwer
 • Journal of Nursing Care Quality - Journal of Nursing Care Quality.
 • Total Quality Management and Business Excellence - Taylor & Francis.
 • Journal of Quality Management – Elsevier.
 • Quality and Reliability Engineering International - Wiley InterScience.
 • Quality Engineering - Taylor & Francis.
 • Quality Progress – Wilson.
 • The Quality Assurance Journal - Wiley InterScience.

 

Διαχείριση Αποθεμάτων στις Υπηρεσίες Υγείας

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  4
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξοικειώσει το σπουδαστή στη σκέψη, στην εξέλιξη και στην πρακτική ενός νέου τρόπου εξοικονόμησης κόστους σε μονάδες υγείας από την διαχείριση φαρμάκων και αναλωσίμων, προσφέροντας συγχρόνως άρτια και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επιπλέον το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε οργανισμούς υγείας καθώς και τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των αποθεμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Κατανοήσει τη διάρθρωση των αλυσίδων εφοδιασμού και τους διαφορετικούς τρόπους μέσω των οποίων οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές στο χώρο της υγείας

•Εξηγήσει το πώς να χρησιμοποιούνται οι κινητήριοι μοχλοί της στρατηγικής logistics για τον επαναπροσδιορισμό των σημείων που απαιτούνται προκειμένου να γίνει αυτή η εναρμόνιση

•Αναλύει τη σημασία του όρου ‘δημιουργία αξίας’ και προτείνει ενέργειες στο πεδίο του μάνατζμεντ του κόστους των logistics ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία αξίας

•Διακρίνει τις δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν τα διεθνή logistics σε μια παγκόσμια αγορά

•Εκτιμά με ακρίβεια του κινδύνους που προκαλεί η απώλεια της εστίασης της προσοχής στην κάλυψη της ζήτησης του τελικού πελάτη

•Σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης αποθεμάτων

•Βελτιστοποιεί τη διαχείριση αποθεμάτων αξιοποιώντας κατάλληλα μοντέλα απόφασης

•Παράγει και να συνδυάζει αποδοτικά διαφορετικές επιλογές που αφορούν στη διαχείριση του αποθέματος και των παραγγελιών κατά περίπτωση

•Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες ταχύτερης ανταπόκρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 •Εισαγωγή και γενική επισκόπηση των περιεχομένων του μαθήματος

•Logistics και αλυσίδα εφοδιασμού 

•Ροή υλικών και ροή πληροφοριών

•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των logistics

•Στρατηγική των logistics

•Οπτική γωνία του μάρκετινγκ 

•Τμηματοποίηση αγοράς και το προφίλ της ζήτησης 

•Ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη

•Καθορισμός προτεραιοτήτων για τη στρατηγική των logistics 

•Από πού προέρχεται η αξία στο πλαίσιο των logistics

•Πώς μπορεί να απεικονιστεί το κόστος των logistics

•Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC)

•Μοντέλο αναφοράς λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού (SCOR)

•Μάνατζμεντ για ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο

•Η αξία και το κόστος των αποθεμάτων

•Πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων

•Έλεγχος αποθεμάτων

•Βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων

•Εταιρική κοινωνική ευθύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού 

•Η συσχέτιση στων παραμέτρων P-D στα Logistics

•Μελλοντικές Προκλήσεις και Ευκαιρίες στα Logistics

•Προμήθειες και Logistics 

•Τμηματοποίηση και εξορθολογισμός της προμηθευτικής βάσης

•Τεχνολογίες προμηθειών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις κρίσεως σχετικά με διάφορα θέματα – προσεγγίσεις των logistics στις λειτουργίες των επιχειρήσεων και των οργανισμών

•Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.

•Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική προσέγγιση των απαντήσεων

ΙΙ. Ομαδική Εργασία (50%). Η ομαδική εργασία αφορά την ανάλυση και επίλυση μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης στην οποία οι φοιτητές  θα  πρέπει επιλέξουν με επιχειρηματολογία την καταλληλότερη μεθοδολογία , να εξετάσουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια ή περιπτώσεις, να  αναλύσουν την προσέγγισή τους  με κριτική στάση και να προτείνουν δράσεις  ή ενέργειες.  Στο πλαίσιο της εργασίας εξετάζεται και η ποιότητα της παρουσίασης της εργασίας.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Alan Harisson & Remko van Hoek, (Επιστημονική Επιμέλεια: Διονύσης Γιαννακόπουλος, Σωκράτης Μοσχούρης), Logistics, Μάνατζμεντ & Στρατηγική, Εκδόσεις Rosili, 2013

2. Μartin Christofer. “Logistics &  Supply Chain management” , Pearson Education Limited, 2005

3. Γ. Πραστάκος. Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας,  Εκδόσεις Σταμούλης, 2000

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1. International Journal of Logistics Management – Elsevier

2. International Journal of Logistics Systems and Management – Interscience

3. Journal of Business Logistics - Wiley

Νομικό Πλαίσιο Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στην ΕΕ

 

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες: 4
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές δικαίου υγείας και κοινωνικής προστασίας. Η ανάλυση αφενός των ευρωπαϊκών συστάσεων, κανονισμών και συμφωνιών, αφετέρου της εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα υγείας και κοινωνικής προστασίας, αποτελεί το κύριο μέρος του μαθήματος.  Οι δύο αυτές συνιστώσες εξετάζονται εις βάθος στο μάθημα αυτό δίνοντας έμφαση στην κριτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων των πολιτικών εν μέσω κρίσης και των δικαιωμάτων νέων ευπαθών ομάδων όπως των ογκολογικών, διαβητικών ασθενών και των μεταναστών. 

Επίσης, η ύλη του μαθήματος εστιάζει στον εντοπισμό και στην κατανόηση νέων νομικών προβλημάτων θεσμοθετημένων και οργανισμών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Οι φοιτητές θα μπορέσουν έτσι να αντιληφθούν τόσο την πολυπλοκότητα όσο και τα βασικά στοιχεία του δικαίου υγείας και κοινωνικής προστασίας αναγνωρίζοντας τις επιρροές του συστήματος υγείας από το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

•Γνωρίζουν τα βασικά στάδια εξέλιξης και λειτουργίας του κράτους πρόνοιας 

•Κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και περιγράφουν σχετική νομολογία 

•Επεξηγούν με νομική ορολογία τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

•Προσεγγίζουν κριτικά τις νέες νομοθεσίες που σχετίζονται με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

•Αναλύουν τα δικαιώματα των ασθενών και επαγγελματιών υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή ένωση

•Ερμηνεύουν δικαστικές αποφάσεις ως προς την ιατρική ευθύνη και θέματα βιοηθικής

•Συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους και με εξωτερικά μέλη για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Στάδια εξέλιξης, λειτουργίες του κράτους πρόνοιας και σύγχρονες τάσεις 

•Εναλλακτικές επιλογές και διλήμματα όσον αφορά τη μεταρρύθμισή του κράτους πρόνοιας (υγείας και κοινωνικής προστασίας). 

•Αποσάφηνση βασικών διακρίσεων και η αλληλεπίδραση μεταξύ των κυριότερων μηχανισμών-υποσυστημάτων του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας. 

•Ανάλυση συνταγματικών βάσεων του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας (ερμηνευτικά προβλήματα σχετικά με το κανονιστικό περιεχόμενο των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και οι κρίσιμες λειτουργίες των θεμελιωδών αρχών της αειφορίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου)

•Δικαίωμα στην υγεία ειδικών ομάδων πληθυσμού (μετανάστες, ηλικιωμένοι, ανασφάλιστοι κλπ).

•Βιωματικό εργαστήριο αξιολόγησης σχετικών κατευθύνσεων της νομολογίας (δικαιώμα υγείας ευάλωτων πληθυσμών κλπ)

Διεθνείς, ευρωπαϊκοί και ενωσιακοί θεσμοί που άπτονται του συστήματος υγείας και κοινωνικής προστασίας 

•Κατάταξη των διεθνών κανόνων κοινωνικής ασφάλειας με γνώμονα το πλαίσιο σύναψής τους, το νομικό τους περιεχόμενο και τους σκοπούς τους 

•Ειδικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. 

•Ανάλυση κοινωνικών πολιτικών και θεσμών κοινωνικής ασφάλειας που εντάσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εναρμόνιση, τη σύγκλιση και το συντονισμό των εθνικών συστημάτων των κρατών-μελών. 

Ευρωπαϊκές  προκλήσεις για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις της υγείας και της κοινωνικής προστασίας εν μέσω κρίσης 

•Ευρωπαϊκά νομοθετικά πρότυπα υγείας σε περίοδο κρίσης

•Διαρθρωτικές αλλαγές στο ελληνικό σύστημα υγείας μετά την υπογραφή των Μνημονίων

•Περιπτωσιολογικές μελέτες ως προς τα δικαιώματα των νοσηλευομένων, την προστασία δεδομένων υγείας προσωπικού χαρακτήρα κλπ μέσω ερευνών του Συνήγορου του Πολίτη από το 2010 έως το 2014 και αποφάσεων ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων

•Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου νέων φορέων πρόνοιας εν μέσω κρίσης (κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά ιατρεία, mobility units ψυχικής υγείας κλπ).

 Βιοηθική και ιατρική ευθύνη 

•Νομικά ζητήμα βιοηθικής

•Ιατρική ευθύνη

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Παρουσίαση ατομικής εργασίας (50%) 

H παρουσίαση της ατομικής εργασίας στοχεύει στην κριτική προσέγγιση και ανάλυση θέματος  δικαίου υγείας (νομολογία, νομοθεσία κλπ) τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (50%)

Η ομαδική εργασία στοχεύει στην ανάλυση μίας περιπτωσιολογικής μελέτης που σχετίζεται με την ελληνική επικαιρότητα (π.χ. αποφάσεις ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων όσον αφορά την ιατρική ευθύνη και θέματα βιοηθικής, νομικό πλαίσιο νέων δομών υγείας). Η ομαδική αυτή εργασία αποτελεί ένα πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητών, όπως η συλλογικότητα και ο επιμερισμός των ευθυνών, για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.  

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 •Ξενοφών Κοντιάδης (2004), Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004.

•Σακελλαρόπουλος Θ., Οικονόμου Χ.(2006), "Εθνικές προτεραιότητες και ευρωπαϊκές προκλήσεις στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης στην Ελλάδα, 1980-2004",  Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2006 1 (1), 5-36.

•Yfantopoulos, J. (2008). “Pharmaceutical pricing and reimbursement reforms in Greece”, European Journal of Health Economics, 9 (1), pp. 87-97

•Economou C., Kaitelidou D., Katsikas D., Siskou O., Zafiropoulou M., (2014)  ''Impacts of the economic crisis on access to healthcare services in Greece with a focus on the vulnerable groups of the population'' Social Cohesion and Development 2014 9 (2), 99-115