Μαθήματα

1o Εξάμηνο

Προηγμένα Θέματα Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•Να κατανοούν τις έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και τις αρχές χρήσης κληρονομικότητας, πολυμορφισμού, ενθυλάκωσης και υπερφόρτωσης μεθόδους.

•Διακρίνουν κλάσεις, αντικείμενα και μέλη κλάσεων καθώς και τις σχέσεις τους μεταξύ τους ώστε να επιλύουν ένα πρόβλημα.

•Δημιουργούν εφαρμογές κάνοντας χρήση ενδεδειγμένων τεχνικών διασύνδεσης καθώς και σωστής δόμησης προγράμματος στις οποίες βασίζεται ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

•Να χρησιμοποιούν εργαλεία για εκσφαλμάτωση προγραμμάτων καθώς και χρήση εργαλείων που βοηθούν συνεργασία στην ανάπτυξη προγράμματος

•Να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα προγράμματα με την χρήση του Java API καθώς και με τις βιβλιοθήκες της Java

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με Java

2.Επιλογές, Επαναλήψεις, Χαρακτήρες και Συμβολοσειρές

3.Μέθοδοι και Πίνακες

4.Αντικείμενα και κλάσεις

5.Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός

6.Προηγμένες τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

7.Εξαιρέσεις και Αρχεία

8.Αφηρημένες κλάσεις και Interfaces

9.JavaFX

10.Βάσεις Δεδομένων με Java 

11.Γεγονοστραφής Προγραμματισμός και Animations

12.Δικτυακός Προγραμματισμός

13.Προγραμματισμός με Java Server Pages

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Εξαμηνιαίο project 1: 25%

Εξαμηνιαίο project 2: 25%

Γραπτή Εξέταση: 50% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1.Harvey M. ,Paul J. Deitel, Java Προγραμματιμός, 10η Εκδ/2015, Διαθέτης (Εκδότης): Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ

2.ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΚΕΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ JAVA, ,Έκδοση: 2η/2015, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

3.Νικήτας Ν. Καρανικόλας, Java για όλους, Έκδοση: 1η/2014, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ

4.Herbert Schildt, Java: The Complete Reference, 9th Ed., McGraw-Hill Education,  2014

5.Dr. Liang, Intro to Java Programming, 10th Ed., Pearson, 2014

6.Charlie Hunt and Binu John, Java Performance, 1st Ed., Addison-Wesley Professional, 2012

 

Ανοικτό Λογισμικό Android

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει το μεταπτυχιακό σπουδαστή στην πλατφόρμα και στην ανάπτυξη εφαρμογών στο ανοικτό λογισμικό Android. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν:

•Να κατανοούν τις βασικές αρχές του ανοικτού λογισμικού Android.

•Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των κινητών συσκευών Android.

•Να κατανοούν τη λειτουργία και τη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών στις πλατφόρμες Android Studio και Eclipse.

•Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές Android.

•Να αξιολογούν συστήματα που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 •Εισαγωγικές έννοιες στην Java και στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Android.

•Χρήση του Android Studio για ανάπτυξη εφαρμογών.

•Εφαρμογές και Δραστηριότητες.

•Διεπαφή Χρήστη και  Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη.

•Προθέσεις, τύποι προθέσεων, χρήση προθέσεων, εκπομπή προθέσεων, δέκτες εκπομπής.

•Νήματα και Χειριστές.

•Αποθήκευση Δεδομένων, τρόποι αποθήκευσης.

Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Διαδικτύωσης. 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 60% 

Ασκήσεις: 40% 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Ι. Ν. Έλληνας, “To Android συναντά τον Arduino”, Σημειώσεις, Αθήνα, 2014.

2.Mario Bohmer, “Beginning Android ADK with Arduino”, Technology in Action.

3.Andreas Goaransson, David Cuartielles Ruiz, “Professional Android Open Accessory”, John Wiley and Sons, 2013.

 

Βιομηχανική Πληροφορική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης – Μελέτης Περίπτωσης 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εξοικείωση του φοιτητή στις αρχές σχεδίασης, λειτουργίας και προγραμματισμού εφαρμογών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής. Ανάλυση των κατανεμημένων συστημάτων ελέγχου, των συστημάτων πραγματικού χρόνου,  των συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων και των PLC.Περιγράφονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογών λογισμικού για έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Ενότητα 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ενότητα 2- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ενότητα 3 - ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ενότητα 4- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ενότητα 5 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενότητα 6 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ενότητα 7 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ενότητα 8 - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενότητα 9 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενότητα 10 – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Το μάθημα αξιολογείται μέσω εργασιών και τελικής γραπτής εξέτασης.

Συγκεκριμένα παραδίδονται έξι εργασίες που αφορούν τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Α. Βελώνη – Σ. Αλατσαθιανός <<ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ>>, Αυτοέκδοση – Φεβρουάριος 2014.

2. Ροβέρτος Κίνγκ, «Βιομηχανική Πληροφορική», Εκδόσεις Τζιόλα, 2003. 

3.Γεώργιος Χασάπης, «Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου», Εκδόσεις ΖΗΤΗ. 

4. Φώτης Κουμπούλης, «Βιομηχανικός Έλεγχος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1999.

 

VHDL και Προηγμένη Λογική Σχεδίαση

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 2, Εργαστήριο 1
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Εξοικείωση του φοιτητή στις αρχές σχεδίασης,  και προγραμματισμού  κυκλωμάτων FPGA με τη γλώσσα προγραμματισμού VHDL. Eργαλεία EDA. Mεταγλώτιση από VHDL σε κύκλωμα. Παραδείγματα. Εργαστηριακές Ασκήσεις-Εφαρμογές.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Ενότητα 1 – Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού  VHDL

Ενότητα 2 - Δομή του Κώδικα

Ενότητα 3 – Τύποι δεδομένων

Ενότητα 4-  Τελεστές και Ιδιότητες

Ενότητα 5 – Ακολουθιακός κώδικας

Ενότητα 6 – Σήματα και μεταβλητές

Ενότητα 7 – Σχεδιασμός σε επίπεδο Συστήματος

Ενότητα 8 – Συναρτήσεις και Διαδικασίες

Ενότητα 9 – Παραδείγματα σε επίπεδο συστήματος

Ενότητα 10 – Προγραμματιζόμενα Λογικά στοιχεία

Ενότητα 11 -  ΑLTERA MaxPluss II, Quartus II

Ενότητα 12 – ΧILINX

Ενότητα 13 - Εργαστηριακές Ασκήσεις

 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 Το μάθημα αξιολογείται μέσω εργασιών εργαστηριακής παρουσίασης, θεωρητικής μελέτης και τελικής γραπτής εξέτασης.

Συγκεκριμένα παραδίδονται έξι εργασίες που αφορούν τις θεματικές ενότητες του μαθήματος.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, των Brown & Vranesic 3η εκδοση ΤΖΙΟΛΑ, 2014.

2. Ψηφιακή σχεδίαση με τη γλώσσα VHDL , Δ.Πογαρίδη,Εκδόσεις Γκιούρδας 2013. 

3.Σχεδιασμός κυκλωμάτων με την VHDL, Volney Pedroni, Εκδόσεις Kλειδάριθμος. 

 

Β. ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Α VHDL Primer, by J. Bhasker- 3rd Edition

2.The Designers Guide to VHDL, by Peter J. Ashenden, 3rd edition

3.Essential VHDL : RTL Synthesiw Done Right, by S. Rajan

 

4.VHDL and FPLDs: Design, prototyping and customization by Zoran Salcic, Εκδόσεις Kluver

 

 

2o Εξάμηνο

Ευρυζωνικά Δίκτυα

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος συγκεντρώνονται στους εξής για τους εκπαιδευόμενους:

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες των Ασύρματων Ευρυζωνικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (ραδιοκάλυψη, ζώνες συχνοτήτων, προβλήματα ασύρματης διάδοσης, θόρυβος, παρεμβολές, διαμόρφωση, πολυπλεξία, φυσικά κανάλια κτλ)

Να κατανοούν τι σημαίνει «Κυψελωτό Ασύρματο Ευρυζωνικό Τηλ/κό Δίκτυο Κινητών Χρηστών» και έννοιες γύρω από αυτό όπως «κυψελοειδής δομή», επαναχρησιμοποίηση συχνότητας, χωρητικότητα κυψελοειδούς δικτύου,  Συστάδα (cluster) κτλ.

Να αξιολογούν την αρχιτεκτονική που ακολουθείται σε διαφορετικά Ευρυζωνικά Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Κινητών Χρηστών (π.χ. GPRS, UMTS κτλ). 

Να κατανοούν τους διαφορετικούς τύπους ανάπτυξης και τα σημαντικότερα πρότυπα (τουλάχιστον της  ΙΕΕΕ) των Ασύρματων Ευρυζωνικών Τοπικών Δικτύων.

Να κατανοούν τους τύπους διαμόρφωσης και την τεχνική πρόσβασης στο μέσο (Medium Access) που χρησιμοποιούνται στα σημαντικότερα πρότυπα των Ασύρματων Τοπικών Δικτύων καθώς και την ασφάλεια που παρέχουν αυτά. 

Να αναγνωρίζουν και αξιολογούν τους σημαντικότερους εκπροσώπους των δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης ευρείας περιοχής του WiMAX (ΙΕΕΕ 802.16d και IEEE 802.16e).

Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των ευρυζωνικών δικτύων ATM, DSL, SONET/SDH, WDM/DWDM

Να αναλύουν και συνθέτουν τους συνηθέστερους αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού πακέτων που χρησιμοποιούνται στους ATM μεταγωγείς δικτύων ευρείας ζώνης (όπως PIM, iRRM, SLIP, iSLIP, DRRM).

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων τεχνολογιών ασύρματων και ενσύρματων ευρυζωνικών δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι αρχιτεκτονικές ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων 3ης Γενιάς (3G-UMTS) και 4ης Γενιάς (4G-LTE) , αφού παρουσιαστούν οι πρόδρομοί της 2ης και ενδιάμεσης γενιάς (2G-GSM/2.5G-GPRS). Επίσης, παρουσιάζεται το σημαντικότερο πρωτόκολλο (ΙΕΕΕ 802.11) ασύρματων τοπικών ευρυζωνικών δικτύων (WLAN) και οι αρχιτεκτονικές ΙΕΕΕ 802.16d και 802.16e του WiMAX για ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης, ενώ παρουσιάζονται και οι σύγχρονες τάσεις ευρυζωνικής πρόσβασης με δίκτυα Radio-over-Fiber (RoF). Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες ενσύρματων ευρυζωνικών δικτύων ATM, MPLS, DSL, SONET/SDH, WDM/DWDM και οι συνηθέστεροι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού πακέτων που χρησιμοποιούνται στους ATM μεταγωγείς δικτύων ευρείας ζώνης (όπως PIM, iRRM, SLIP, iSLIP, DRRM). 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: Περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα επίλυσης (αποτελεί το 80% έως 90% του τελικού βαθμού).

Εργασίες: Περιλαμβάνουν μελέτες περίπτωσης και πρακτικά προβλήματα επίλυσης (αποτελούν το 10% έως 20% του τελικού βαθμού). 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 -Θεολόγου Μ., "Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών", 2η έκδ./2010, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-278-7. 

-Βενιέρης Ιάκωβος Σ., "Δίκτυα Ευρείας Ζώνης", 3η Έκδοση/2012, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-203-9.

-Χ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας, Δ. Ξενικός, Π. Βούδας, Γ. Χελιώτης, Γ. Αγαπίου, Τ. Δούκογλου, "Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς", 1η εκδ./2010, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-378-6.

-Cajetan M. Akujuobi, Matthew N.O. Sadiku, "Introduction to Broadband Communication Systems", Chapman and Hall/CRC Press, 2007, ISBN 9781420061499. 

-David T. Wong, Peng-Yong Kong, Ying-Chang Liang, Kee C. Chua, "Wireless Broadband Networks", Wiley,  2009, ISBN: 978-0-470-18177-5.

 

Ασφαλείς Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας: Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές της πληροφορίας και της ασφάλειας στο πλαίσιο της ανάπτυξης εφαρμογών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης,  καλύπτει τις αρχές και την ανάγκη για ασφάλεια, τις απειλές και τις επιθέσεις, νομικά, ηθικά και επαγγελματικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών. Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής θα:

 

κατανοεί την επιχειρηματική ανάγκη για ασφάλεια, τις απειλές, τις προσβολές, τα τρωτά σημεία της ασφάλειας καθώς και της ασφαλούς ανάπτυξης λογισμικού

κατανοεί τις τεχνολογίες ασφάλειας, τα πρωτόκολλα, τις έννοιες της κρυπτογραφίας, τους αλγορίθμους, και τις ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται για την προστασία των πληροφοριών

κατανοεί τα νομικά και ηθικά ζητήματα που αφορούν τα εγκλήματα πληροφορικής

είναι ικανός για την ανάπτυξη ασφαλών εφαρμογών στο διαδίκτυο

αναγνωρίζει και αξιολογεί τις πληροφορίες στους σχετικούς δικτυακούς τόπους

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

•Απειλές στο διαδίκτυο (denial of service, ιοί, σκουλήκια, malware, απάτες, απώλεια ταυτότητας κλπ)

•PKI & Ψηφιακά πιστοποιητικά

•Ασφαλή συστήματα πρόσβασης (authentication / authorization, smartcards, biometrics)

•Ασφαλείς δικτυακές αρχιτεκτονικές (DMZ, Firewalls, VPN)

•Ασφαλή πρωτόκολλα δικτύων (TLS, SSL, HTTPS)

•Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων

•Ασφάλεια εξυπηρετητών παγκόσμιου ιστού

•Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών

•Αρχιτεκτονικές διαδικτυακών καταστημάτων (e-shops)

•Πλατφόρμες ανάπτυξης διαδικτυακών καταστημάτων

•Recommender systems, Search Engine Optimization και συστήματα online διαφημίσεων 

Νομικό πλαίσιο 

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 40%

Εργασίες: 60%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία:

"Web Commerce Security Design and Development", H. Nahari and R. Krutz, Wiley Publishing

"SSL and TLS Essentials", Stephen A. Tomas, Wiley

"OpenSSL CookBook", Ivan Ristic, Qualys

"SQL Injection Attacks and Defense",Justin Clarke, Elsevier

"The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws", D. Stuttard and M. Pinto, Willey

"Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5", Robin Nixon, O'Reilly

"Pro PHP Security: From Application Security Principles to the Implementation of XSS Defenses", Chris Snyder, Thomas Myer, and Michael Southwell, APress

 

Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις  3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εξοικείωση του φοιτητή με τον αυτοματισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την τεχνογνωσία στο πως πρέπει να εφαρμόζεται ο αυτοματισμός αποδοτικά, με χρήση ελεγκτών (PLC), βιομηχανικών δικτύων, κατάλληλου βιομηχανικού λογισμικού, συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA).

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Ενότητα 1 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ενότητα 2- ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ενότητα 3 – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΙΩΝ ΟΡΩΝ

Ενότητα 4- ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η-Υ

Ενότητα 5 -  LABVIEW ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ενότητα 6 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ενότητα 7 - SCADA ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ενότητα 8 - Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Το μάθημα αξιολογείται μέσω εργασιών.

Συγκεκριμένα παραδίδονται τέσσερις εργασίες που αφορούν τις θεματικές ενότητες του μαθήματος και μία σύνθετη εργασία εξαμήνου.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Ροβέρτος Κίνγκ, «Βιομηχανικός Έλεγχος», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1996. 

2.Φώτης Κουμπούλης, «Βιομηχανικός Έλεγχος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1999.

3.Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Αισθητήρες Μέτρησης και Ελέγχου, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα. 

4.Α. Βελώνη – Σ. Αλατσαθιανός <<Βιομηχανική Πληροφορική>>, Αυτοέκδοση – Φεβρουάριος 2014.

Β. ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Industrial Network Basics: Practical Guides for the Industrial Technician Paperback – August 22, 2014 by Gary D Anderson (Author).

2.Allen-Bradley PLCs: An Emphasis on Design and Application Hardcover – January 3, 2013 by Kelvin T. Erickson.

3.Industrial Ethernet, 2nd Edition 2nd Edition by Perry S. Marshall , John S. Rinaldi.

4.Scada: Supervisory Control And Data Acquisition 4th Edition by Stuart A. Boyer

 

Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού/Υλικού

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει το μεταπτυχιακό σπουδαστή στις εφαρμογές του ανοικτού λογισμικού Android σε συνδυασμό με το ανοικτό υλικό Arduino που χρησιμοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια. Η συνδυασμένη κατασκευή τέτοιων εφαρμογών θα δώσει στο μεταπτυχιακό σπουδαστή την ευχέρεια να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ανάλογες εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία όπως συστήματα αυτοματισμού, κινητής τηλεφωνίας, ιατρικής πληροφορικής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

•Να κατανοούν την πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Android και ανοικτού υλικού Arduino.

•Πλατφόρμα Android – Να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες και να αναπτύσσουν προγράμματα εφαρμογής.

•Πλατφόρμα Arduino – Να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες και να αναπτύσσουν προγράμματα εφαρμογής.

•Ανάπτυξη και Προγραμματισμός  – Να αναπτύσσουν προγράμματα στο Android Studio και στο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) του Arduino.

•Να αναλύουν και συνθέτουν προγράμματα εφαρμογών με περιφερειακές συσκευές (ψηφιακά και αναλογικά αισθητήρια, Bluetooth, WiFi, Ethernet).

•Να αναλύουν και συνθέτουν συνδυασμένα θέματα εφαρμογών Android με Arduino – Εφαρμογές μέσω USB, Bluetooth, WiFi.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγικές έννοιες στην πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού Android και ανοικτού υλικού Arduino.

2.Πλατφόρμα Android – Ανασκόπηση ενοτήτων από το μάθημα ΜΔΕ-Α3.

3.Πλατφόρμα Arduino – Φιλοσοφία της πλατφόρμας, είδη συσκευών, επεξεργαστές συσκευών, τεχνικά στοιχεία.

4.Ανάπτυξη στην πλατφόρμα Arduino – Περιβάλλον ανάπτυξης, εισαγωγή στον προγραμματισμό.

5.Προγραμματισμός – Δημιουργία και ανάλυση προγραμμάτων εφαρμογών με περιφερειακές συσκευές (ψηφιακά και αναλογικά αισθητήρια, Bluetooth, WiFi, Ethernet).

6.Συνδυασμένα θέματα εφαρμογών Android με Arduino – Εφαρμογές μέσω USB, μέσω Bluetooth, μέσω WiFi.

 

7.Ανάπτυξη εφαρμογής με εξαμηνιαίο project.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 30% 

Εργαστηριακή Άσκηση: 30% 

Εξαμηνιαίο project: 40%

 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.Ι. Ν. Έλληνας, “To Android συναντά τον Arduino”, Σημειώσεις, Αθήνα, 2014.

2.Mario Bohmer, “Beginning Android ADK with Arduino”, Technology in Action.

3.Andreas Goaransson, David Cuartielles Ruiz, “Professional Android Open Accessory”, John Wiley and Sons, 2013.

 

 

3o Εξάμηνο

Σχεδίαση Μηχατρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο φοιτητής, μετά την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού μαθήματος, θα έχει την ικανότητα να:

•Να κατανοεί τα μηχατρονικά συστήματα

•Να αναλύει συστήματα με μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη

•Να κατανοεί και να αναλύει τη λειτουργία ενσωματωμένων συστημάτων και τις εφαρμογές τους στα μηχατρονικά συστήματα

•Να κατανοεί τη λειτουργία των ρομπότ και των μηχανών CNC

•Να κατανοεί τη λειτουργία, τις εφαρμογές, τους περιορισμούς και τις βασικές αρχές σχεδίασης μηχατρονικών εφαρμογών 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή, Ορισμοί και βασικές έννοιες, Σχεδίαση απλών μηχατρονικών συστημάτων

2.Αισθητήρες, Χαρακτηριστικά αισθητήρων, Αισθητήρες βασικών φυσικών μεγεθών, MEM’s

3.Ενεργοποιητές, Ηλεκτρομαγνητικοί Ενεργοποιητές, Υδραυλικοί-Πνευματικοί Ενεργοποιητές, Πιεζοηλεκτρικοί Ενεργοποιητές. Ηλεκτρικοί Κινητήρες. Μηχανικά φορτία κινητήρων και χαρακτηριστικές,  Έλεγχος ανοικτού και κλειστού βρόχου με κινητήρες

4.Μικροελεγκτές, Γλώσσες Προγραμματισμού μικροελεγκτών υψηλού επιπέδου, Γλώσσες μηχανής- Assembly, Συστήματα πραγματικού χρόνου, Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου 

5.Μειωτήρες, Αρθρώσεις, Βαθμοί ελευθερίας, Απλοί μηχανισμοί, Ανάλυση μηχανισμών, Μεταδόσεις κίνησης

6.Συστήματα παραγωγής, μηχανές CNC, Μελέτη των ρομπότ ως κατ’ εξοχήν μηχατρονική εφαρμογή

7.Μοντελοποίηση μηχατρονικών συστημάτων, Μεθοδολογίες μοντελοποίησης, Προσδιορισμός παραμέτρων, Γραφήματα δεσμών (Bondgraphs) 

8.Σχεδίαση-κατασκευή μηχατρονικών συστημάτων

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: Διαδικτυακή εξέταση σε οκτώ ενότητες

Εργασίες: Παράδοση μιας περιεκτικής ατομικής εργασίας 

 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βιβλία

THE MECHATRONICS H A N D B O O K

E d i t o r - i n - C h i e f

Robert H. Bishop

The University of Texas at Austin Austin, Texas

 

Mechatronics : an introduction / edited by Robert H. Bishop.

ISBN 0-8493-6358-6 (alk. paper)

Mechatronics. I. Bishop, Robert H.,

 

Mechatronic Servo System Control

Problems in Industries and their Theoretical Solutions

M. Nakamura _ S. Goto _ N. Kyura

Translation from the Japanese edition

ISBN 3-540-21096-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg NewYork

 

Mechatronic Systems Modelling and Simulation with HDLs

Georg Pelz

Infineon Technologies, Munich, Germany

 

Mechatronic Systems Devices, Design,

Control, Operation

and Monitoring

 

Vorträge zur Einführung in die Mechatronik

von Dr.-Ing. Guido Kramann

 

AUTOMATION AND CONTROL ENGINEERING

FRANK L. LEWIS, PH.D. Professor

Applied Control Engineering

University of Texas at Arlington Fort Worth, Texas

 

Προηγμένη Διαχείριση Δικτύων

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Εμβάθυνση σε θέματα λειτουργίας, ανάλυσης, σχεδίασης και διαχείρισης ΙΡ δικτύων. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Αρχές Λειτουργίας TCP/IP Δικτύων. Διαστρωμάτωση, Υπηρεσίες Επιπέδων, ΙΡ Διευθυνσιοδότηση, Τάξεις ΙΡ Δικτύων.

2.Υποδικτύωση. Βασικά Στοιχεία Υποδικτύωσης, Μάσκες Υποδικτύων, Παραδείγματα Δημιουργίας Υποδικτύων.

3.Υποδικτύωση. Υποδίκτυα Μεταβλητής Μάσκας (VLSM), Διαμόρφωση ΙΡ Διευθύνσεων, Εντοπισμός Λαθών σε Διαμορφώσεις.

4.Πρωτόκολλα Δρομολόγησης. Βασικά Στοιχεία Δρομολόγησης, Στατική Δρομολόγηση, Παραδείγματα Δρομολόγησης. 

5.Πρωτόκολλα Δρομολόγησης. Δυναμική Δρομολόγηση, Λειτουργία RIP και OSPF Πρωτοκόλλων.

6.Λειτουργίες Μεταγωγής. Καταγραφή Διευθύνσεων, Αποφάσεις Προώθησης Πλαισίων, Ασφάλεια Πρόσβασης.

7.Λειτουργίες Μεταγωγής. Περιγραφή STP Πρωτοκόλλου, Διαμόρφωση Μεταγωγέων.

8.Εικονικά Τοπικά Δίκτυα. Στατικά VLANs, Δυναμικά VLANs.

9.Εικονικά Τοπικά Δίκτυα. Περιγραφή VTP Πρωτοκόλλου, Δρομολόγηση VLANs, Διαμόρφωση VLANs.

10.Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης. Τυπικές και Εκτεταμένες Λίστες Πρόσβασης.

11.Τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής. Τύποι WAN Δικτύων, Περιγραφή PPP Πρωτοκόλλου.

12.Τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής. Ιδεατά Κυκλώματα,  Περιγραφή Frame Relay Πρωτοκόλλου, Ιδιωτικά Δίκτυα (VPNs).

13.Διαχείριση Δρομολογητών. Παραδείγματα Διαμόρφωσης Δρομολογητών Cisco.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση: 80%

Πρόοδος: 20%

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Δικτύωση Υπολογιστών – J. Kurose and K. Ross

2. Δίκτυα Υπολογιστών - Α. Tanenbaum

3. Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων – W. Stallings

4. CCNA Study Guide (εκδόσεις Sybex) – T. Lammle 

5. Βιβλία της Cisco Press για αντίστοιχες Cisco πιστοποιήσεις