Μαθήματα

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτοματισμού

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1. Περιγράψουν με σαφήνεια ένα Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματισμού (Π.Σ.Α.), να προσδιορίσουν τα μέρη του και να αναλύσουν τις επιμέρους λειτουργίες του.

2. Κατανοήσουν, ερμηνεύσουν και περιγράψουν αναλυτικά τις πληροφοριακές ανάγκες ενός παραγωγικού οργανισμού.

3. Εκπονήσουν μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Π.Σ.Α.

4. Αναλύσουν, σχεδιάσουν, αναπτύξουν, εγκαταστήσουν, υποστηρίξουν και επιβλέψουν τη λειτουργία όλων των συνιστωσών ενός Π.Σ.Α.

5. Συνθέσουν, οργανώσουν, εγκαταστήσουν, υποστηρίξουν και επιβλέψουν τη λειτουργία του ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.

6. Αξιολογήσουν και μετρήσουν τις επιδόσεις ενός ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.

7. Ανακαλύψουν, μελετήσουν και επιλύσουν προβλήματα κατά τη λειτουργία ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.

8. Συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων Π.Σ.Α.

9. Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν καινοτόμα Π.Σ.Α. για διάφορες εφαρμογές. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ανάλυση Πληροφοριακών Αναγκών Παραγωγικού Οργανισμού. Είδη, συνιστώσες και λειτουργία Π.Σ.Α.

2. Κατηγορίες Π.Σ.Α.

3. Μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης Π.Σ.Α.

4. Ανάπτυξη Π.Σ.Α.

5. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών συνιστωσών Π.Σ.Α.

6. Ενοποιημένη γλώσσα προτυποποίησης Π.Σ.Α.

7. Πρότυπα συστήματα αυτοματοποίησης

8. Ολοκληρωμένα Π.Σ.Α.

9. Σχεδίαση, ανάπτυξη και προγραμματισμός Ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.

10. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.

11. Εποπτεία, συντήρηση και ανάκτηση ελέγχου λειτουργίας Π.Σ.Α.

12. Ολοκληρωμένη  μελέτη ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας Ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.

13. Μελέτη περίπτωσης 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εργασία: Ανάλυση Αναγκών  10%

Γραπτή εργασία: Μελέτη Σκοπιμότητας 10%

Γραπτή εργασία: Προτυποποίηση 10%

Γραπτή εργασίακαι Δημόσια Παρουσίαση: Μελέτη Περίπτωσης 10%

Γραπτή εξέταση: Τελική εξέταση 60%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» , Ν. Αλεξανδρής, Β.Σ.Μπελεσιώτης, Θ. Παναγιωτόπουλος, ISBN: 978-960-7996-17-8

2. «Εισαγωγή στην πληροφορική» , Ν. Αλεξανδρής, Β.Σ.Μπελεσιώτης, Θ. Παναγιωτόπουλος, ISBN: 960-7996-01-1

3. «Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-επιχειρείν» , Γρηγόρης Π. Χονδροκούκης, ISBN: 978-960-7996-19-0

4. «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» , , Γρηγόρης Π. Χονδροκούκης, ISBN: 978-960-7996-23-7

5. «Αντικειμενοστραφής τεχνολογία λογισμικού» , Μαρία Κ. Βίρβου , ISBN: 978-960-7996-45-9

6. «Αρχές και εφαρμογές σημάτων και συστημάτων» , Γ. Τσιχριτζής, Χ. Δουληγέρης, ISBN:978-960-7996-50-3

7. «Πληροφοριακά συστήματα: Οργάνωση, μεθοδολογία, εφαρμογές» ,Τασόπουλος, Αναστάσιος ISBN13: 9789603516262

8. «Πληροφοριακά συστήματα και ομαδικές αποφάσεις Μεθοδολογία και εφαρμογή» , Ριγόπουλος  Γιώργος, ISBN13: 9789606759215

9. «Πληροφοριακά συστήματα Από τη θεωρία στην πράξη» Παπαθανασίου  Ελευθέριος Α., Καρδαράς  Δημήτριος Κ. , ISBN13: 9789608249868

10. «Πρακτικά θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών» , Πολέμη Νινέτα, Καλιοντζόγλου Αλέξανδρος, ISBN13: 9789606759154

11. «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων» , Τσελές Δημήτριος , ISBN: 978-960-8165-37-3

12. «CAD – CAM» , Τσελές Δημήτριος , ISBN: 978-960-8165-60-1

13. «Εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων», Δ. Πυρομάλης, Δ. Τσελές, 

14. «Τεχνολογία λογισμικού» Γιακουμάκης, Μανόλης, Διαμαντίδης, Νίκος, ISBN13: 9789603517832

Σχεδίαση Επικοινωνιακών Συστημάτων Αυτοματισμού

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1. Περιγράψουν με σαφήνεια ένα επικοινωνιακό σύστημα, να προσδιορίσουν τα μέρη του και να αναλύσουν τις επιμέρους λειτουργίες του.

2. Εκπονήσουν μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός επικοινωνιακού συστήματος.

3. Αναλύσουν, σχεδιάσουν, αναπτύξουν, εγκαταστήσουν, υποστηρίξουν και επιβλέψουν τη λειτουργία όλων των συνιστωσών ενός επικοινωνιακού συστήματος.

4. Συνθέσουν, οργανώσουν, εγκαταστήσουν, υποστηρίξουν και επιβλέψουν τη λειτουργία του ολοκληρωμένου επικοινωνιακού συστήματος.

5. Αξιολογήσουν και μετρήσουν τις επιδόσεις ενός επικοινωνιακού συστήματος.

6. Ανακαλύψουν, μελετήσουν και επιλύσουν προβλήματα κατά τη λειτουργία ενός επικοινωνιακού συστήματος.

7. Συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων επικοινωνιακών συστημάτων.

8. Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν καινοτόμα επικοινωνιακά συστήματα για διάφορες εφαρμογές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Βασική θεωρία σημάτων: αναλογικά και ψηφιακά σήματα, Μετασχηματισμοί Συχνότητας.

2. Επικοινωνιακά Συστήματα:βασική αρχιτεκτονική συστήματος, το φυσικό επίπεδο, το ΜΑCεπίπεδο, πρωτόκολλα πρόσβασης καναλιού, πολυπλεξία.

3. Μετάδοση στις Επικοινωνίες: θεωρία πληροφορίας, βασικές τεχνικές μετάδοσης, τεχνικές ενσύρματης μετάδοσης, τεχνικές ασύρματης μετάδοσης.

4. Διάδοση σε διάφορα μέσα: διάδοση στον αέρα, θεωρία κεραιών, διάδοση σε οπτικές ίνες, τεχνολογία και είδη οπτικών ινών.

5. Κωδικοποίηση καναλιού: Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών.

6. Σχεδίαση επικοινωνιακού συστήματος σε υπολογιστικό περιβάλλον. 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση: 60%

Μελέτη Σκοπιμότητας: 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. W. Stallings, Data and Computer Communications, 8th Edition (2011), Pearson Education International 

2. B.A. Forouzan,  Data Communications and Networking 5th Ed, McGraw-Hill, 2012 

3. A. Bateman, Digital communications, Prentice Hall, 1999

4. W. Stallings, Wireless Communications & Networks, 2nd Edition, Pearson Education International 

Ανάλυση Τεχνολογικά Προηγμένων Εφαρμογών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 3 θεωρία
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

• Να περιγράψουν επαρκώς τη δομή, τις συνιστώσες και την συνολική λειτουργία σύνθετων τεχνολογικά προηγμένων εφαρμογών (ΣΤΠΕ).

• Να αντιληφθούν και ερμηνεύσουν τις ανάγκες για τις οποίες αναπτύχθηκε μια ΣΤΠΕ, όπως και την επιλογή των τεχνικών λύσεων που εφαρμόστηκαν.

• Να υπολογίσουν ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο μιας ΣΤΠΕ, ώστε να αναλύσουν, μελετήσουν και αξιολογήσουν τη λειτουργία κάθε συνιστώσας αλλά και της ΣΤΠΕ ως σύνολο.

• Να αξιολογήσουν τη λειτουργία μιας ΣΤΠΕ σε συνθήκες υποβαθμισμένης λειτουργικής κατάστασης, όπως όταν κάποια από τις συνιστώσες έχει υποστεί βλάβη, με χρήση του μοντέλου αυτής.

• Να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία μιας ΣΤΠΕ επεμβαίνοντας στις προδιαγραφές των συνιστωσών της μέσω της χρήσης του μοντέλου αυτής.

• Να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής μιας ΣΤΠΕ μέσω έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης νέων συνιστωσών και ενσωμάτωσής τους στην ήδη υπάρχουσα ΣΤΠΕ.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Α. Μαθηματική Αναδρομή

1.Διαφορικές εξισώσεις: 1ης, 2ης τάξης

2.Μετασχηματισμοί Laplace

3.Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας: πίνακες, πράξεις, παραγώγιση/διάν/μα, ολοκλήρωση

4.Αναπαράσταση εξισώσεων στο χώρο κατάστασης 

Β. Μοντελοποίηση συστημάτων

1. Φυσικοί νόμοι

- Διαφορικές εξισώσεις (συστήματα μάζας, τριβής ελατηρίων, κυκλώματα RLC...)

- Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις (ανάποδο εκκρεμές)

- Τυπικές μη-γραμμικότητες και προσεγγίσεις τους.

2. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 

- Συνάρτηση μεταφοράς

- Εξισώσεις κατάστασης

Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 

- Εξισώσεις κατάστασης

- Γραμμικοποίηση (καθαρές εξισώσεις κατάστασης) & σύγκριση 

3. Ευστάθεια 

- Γραμμικά (πόλοι)

- Μη γραμμικά (Lyapunov)

4. Ανάκτηση δεδομένων διανύσματος κατάστασης με χρήση παρατηρητών

5. Απόδοση συστημάτων & μοντέλων τους 

- Γραμμικά (υπερύψωση, χρόνος ανύψωσης, χρόνος αποκατάστασης, σφάλμα, ISE, ITAE κλπ)

- Μη γραμμικά (ISE, ITAE κλπ)

6. Εξομοιώσεις σε περιβάλλον MatLab/SIMULINK ®

Γ. Μελέτη τυπικών περιπτώσεων σύνθετων προηγμένων εφαρμογών (ενδεικτικά)

1. Σχεδίαση βαθυπερατών φίλτρων

2. Ανάρτηση αυτοκινήτου κατά διεθνή standards

3. Ενεργητική ανάρτηση τραίνου AMTRAK

4. Ηλεκτροκίνητη μηχανή έλξης τραίνου

5. Δυναμική συμπεριφορά τετράτροχου οχήματος

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή Εξέταση με ποσοστό 60% 

Αριθμός γραπτών εργασιών και παρουσίασή τους,  με ποσοστό 40%.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Richard C. Dorf and Robert H. Bishop Modern Control Systems 12th Edition 2010, Prentice Hall, ISBN 978-0-13-602458-3.

2. Karl Johan Aström and Richard M. Murray Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, available at http://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki .

3. Thomas Kailath Linear Systems, Prentice Hall, ISBN 0-13-536961-4.

4. Ερευνητικές εργασίες (papers) που θα δίδονται κατά περίπτωση.

Αυτοματισμοί στη Βιομηχανική Παραγωγή- Μηχατρονική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντιλαμβάνονται την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά σύγχρονων βιομηχανικών και τεχνολογικών συστημάτων, τη σύνθεση των τεχνολογιών και την ενσωμάτωση της πληροφορικής, τη συνεχής εξάρτηση της ανθρώπινης καθημερινότητας από την πληροφορική. Καθώς και το ρόλο και τη συμβολή των τεχνολογιών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση επίσης να σχεδιάζει σύγχρονα βιομηχανικά και μηχατρονικά τεχνολογικά συστήματα, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά τους, ως πολλαπλών κυρίων και βοηθητικών λειτουργιών, πολλαπλών εφαρμογών, λειτουργία σε διαφορετικές συνθήκες, επικοινωνία με το χειριστή, παροχή πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος. Επιπροσθέτως ο φοιτητής θα μπορεί να κάνει την διασύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών συστημάτων με ευρύτερες δομές διαχείρισης και συντονισμού όπως σε τοπικά δίκτυα ή δίκτυα μέσω internet. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει εμβαθύνει στο σχεδιασμό την ανάπτυξη και την βελτίωση νέων συστημάτων και διατάξεων με βάση την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους σε συνθήκες λειτουργίας. Η διάγνωση βλαβών και σφαλμάτων, η συντήρηση, η αναβάθμιση και η επισκευή βιομηχανικών ή/και μηχατρονικών ολοκληρωμένων συστημάτων αποτελούν εφόδια που ο φοιτητής θα πάρει σε το πέρας του μαθήματος.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνονται τα ολοκληρωμένα βιομηχανικά και μηχατρονικά συστήματα είναι η αντικατάσταση ορισμένων μηχανικών μερών από αντίστοιχα ηλεκτρονικά. Αυτό παρέχει στον μηχανικό/χρήστη μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στη λειτουργικότητα του συστήματος. Μερικά ακόμα χαρακτηριστικά είναι η αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας, η ακρίβεια της απόδοσης του συστήματος και η ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Η συνεργασία διαφορετικών τμημάτων της επιστήμης και η συνδυασμένη επιλογή των καταλληλότερων τεχνικών λύσεων αποτελεί τον κύριο κορμό των περιεχομένων  του μαθήματος, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 

1. Βασικές έννοιες των συστημάτων, βασικές έννοιες των αυτοματισμών, ανάλυση και σύνθεση των αυτοματισμών, τα είδη των αυτοματισμών, τρόποι κατάταξης των αυτοματισμών, αυτοματισμοί ανοικτού και αυτοματισμοί κλειστού κυκλώματος, αναλογικά, ψηφιακά και υβριδικά συστήματα αυτοματισμού, συστήματα αυτοματισμού απλά, με μνήμη και έξυπνα συστήματα, υδραυλικά, πνευματικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμού.

2. Αυτόματοςέλεγχος,η έννοια του έλεγχου,βασικέςπαράμετροι του έλεγχου,ακρίβεια, ευαισθησία,δομικάδιαγράμματα και σχέσεις,δομικάστοιχεία σε σειρά,δομικάστοιχεία σε παράλληλησύνδεση, 

3. Ελεγκτέςβιομηχανικώνδιεργασιών,αναλογικόςελεγκτής,αναλογικός- ολοκληρωτικόςελεγκτής, αναλογικός- ολοκληρωτικός-διαφορικόςελεγκτής, Μετατροπείς(transducers), ονοματολογία , στοιχείαμετατροπέωνβασικάχαρακτηριστικά,σφάλματαμετατροπέων, δυναμικάχαρακτηριστικάμετατροπέων, περιβαλλοντικάχαρακτηριστικάμετατροπέων, κριτήριαεπιλογήςμετατροπέων, βασικέςαρχέςμετατροπής, μετρήσειςφυσικώνμεγεθών.

4. Ορισμός της μηχατρονικής, βασικά ιστορικά στοιχεία, η μηχατρονική ως σύνθεση τεχνολογιών, τα μικρο-ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα, η διδακτική προσέγγιση της μηχατρονικής.

5. Αναφορά στα πλεονεκτήματα της μηχατρονικής όπως τα περισσότερα χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη ακρίβεια, η καλύτερη απόδοση, η μεγαλύτερη αξιοπιστία, ο επαναπρογραμματισμός, το χαμηλότερο κόστος, η μεγαλύτερη ασφάλεια κ.α. 

6. Το υποσύστημα της αίσθησης και τα γενικά στοιχεία αυτού, γνωριμία, επεξήγηση λειτουργίας και συνδεσμολογίας διαφόρων αισθητηρίων όπως:

• Αισθητήρια διαδρομής-γωνιακής θέσης

• Αισθητήρες πίεσης

• Αισθητήρες στάθμης

• Αισθητήρες θερμοκρασίας

• Αισθητήρια υγρασίας

• Αισθητήρια ροής

• Αισθητήρες δύναμης, πίεσης και επιμήκυνσης

• Χωρητικοί αισθητήρες προσέγγισης

• Μαγνητικοί διακόπτες προσέγγισης

• Αισθητήρες όρασης

• Αισθητήρες ήχου 

• Αισθητήρες κίνησης (Laser, ultrasoundetc)

Αιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση: 60%

Εξαμηνιαία Εργασία: 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. "Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί", Γ. Κρανάς και Ε. Δασκαλόπουλος, Εκδόσεις Ίων, 2005

2. "Mechatronics", G. Hedge, Infinity Science Press, 2010

3. "Industrial Automation:Hand On", Frank Lamb, McGraw-Hill, 2013

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμογές Βιομηχανικού και Λειτουργικού Ελέγχου

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1. Να προγραμματίζουν συστήματα βιομηχανικού ελέγχου με PLC

2. Να θέτουν σε λειτουργία προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές, και να αντιμετωπίζουν σφάλματα και βλάβες αυτών.

3. Να σχεδιάζουν συστήματα βιομηχανικού και εποπτικού ελέγχου SCADA

4. Να αναλύουν προβλήματα μηχανικής μάθησης και να συνθέτουν σύστημα που μαθαίνουν από δεδομένα και ανθρώπινη γνώση και εμπειρία

5. Να αξιολογούν τις επιδόσεις ενός συστήματος μηχανικής μάθησης

6. Να αναπτύσσουν ένα σύστημα μηχανικής όρασης για βιομηχανικές εφαρμογές

7. Να σχεδιάζουν, συνθέτουν και να αξιολογούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα προηγμένων τεχνικών βιομηχανικού ελέγχου.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στα PLC, Μονάδες προγραμματιζόμενου ελεγκτή

2. Προγραμματισμός προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών

3. Εισαγωγή στο SCADA και στις εφαρμογές τους

4.  Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση

5.  Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στον Αυτόματο Έλεγχο

6.  Εισαγωγή στη Μηχανική Όραση

7. Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης στη βιομηχανία

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση: 40%

Γραπτή Εργασία: 60%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ SIMATICS7, ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Ν.,2000

2. Automating with STEP 7 in LAD and FBD, Berger Hans, 2008

3. Automating with STEP 7 in STL and SCL, Berger Hans, 2007

4. Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων με Matlab, Θεοδωρίδης Σέργιος,Πικράκης Α.,Κουτρουμπάς Κωνσταντίνος Σ.,Κάβουρας Δ.,2011

5. Αναγνώριση προτύπων,  Στρίντζης Μιχάλης, 2007

6. Τεχνητή Νοημοσύνη Μια Σύγχρονη Προσσέγγιση, Ryussell & Norvig, 2007

7. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Russell and Peter Norvig, 2009

8. Machine Vision Algorithms and Applications, Steger and Ulrich, 2007

Ανάπτυξη Καινοτομικών Συστημάτων Αυτοματισμού

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1. Περιγράψουν με σαφήνεια τα υφιστάμενα συμβατικά συστήματα παραγωγής, τα καινοτόμα συστήματα παραγωγής και να υποδείξουν στρατηγική μετάβασης από συμβατική σε καινοτομική οργάνωση παραγωγής

2. Σχεδιάσουν και εφαρμόσουν πρόγραμμα εισαγωγής καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία

3. Κατανοήσουν, ερμηνεύσουν και περιγράψουν αναλυτικά τις ανάγκες αυτοματισμού παραγωγικού οργανισμού και εκπονήσουν μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης Κ.Σ.Α.

4. Σχεδιάσουν, αναπτύξουν, εγκαταστήσουν, δοκιμάσουν, αξιολογήσουν, εκσφαλματώσουν  και επιβλέψουν τη λειτουργία Κ.Σ.Α.

5. Τεκμηριώσουν τη βιωσιμότητα έργου ανάπτυξης Κ.Σ.Α. και υποδείξουν μεθόδους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

6. Σχεδιάσουν, αναπτύξουν, εγκαταστήσουν και επιβλέψουν τη λειτουργία συστήματος ποιότητας

7. Επιλέξουν, περιγράψουν, εγκαταστήσουν και διαχειρισθούν συστήματα συνεχούς βελτίωσης ποιότητας

8. Ανακαλύψουν, μελετήσουν και επιλύσουν προβλήματα δυσλειτουργίας, ποιότητας και περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία Κ.Σ.Α.

9. Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν Κ.Σ.Α. για διάφορες εφαρμογές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Διαχείριση παραγωγής-στρατηγική καινοτομίας- ανάλυση αναγκών καινοτομίας 

2. Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας-πρότυπο τεσσάρων φάσεων

3. Ανάλυση αναγκών αυτοματισμού παραγωγικού οργανισμού-Μελέτη σκοπιμότητας ανάπτυξης Κ.Σ.Α.

4. Σχεδίαση Κ.Σ.Α.

5. Ανάπτυξη,δοκιμασία και παγίωση Κ.Σ.Α.

6. Εγκατάσταση, λειτουργία και αξιολόγηση επιδόσεων, βελτιώσεις και εκσφαλμάτωσηK.Σ.Α.

7. Βιωσιμότητα έργου ανάπτυξης Κ.Σ.Α.

8. Διαχείριση ποιότητας

9. Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ποιότητας

10. Συστήματα συνεχούς βελτίωσης ποιότητας

11. Διεθνή πρότυπα και κανονισμοί πιστοποίησης

12. Περιβαλλοντικοί όριο λειτουργίας παραγωγικών οργανισμών 

13. Μελέτη περίπτωσης 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ανάλυση Αναγκών  10%

Μελέτη Σκοπιμότητας 10%

Σχεδίαση Κ.Σ.Α. 10%

Μελέτη Περίπτωσης 10%

Τελική εξέταση 60%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Κώτσιος Παναγιώτης,(2013), Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Σύλληψη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία, 392, Έκδοση Α, Εκδόσεις Παναγιώτης Κώτσιος 

2. Βελέντζας Ιωάννης, (2013) Τεχνολογία –Καινοτομία & Δίκαιο, 1000, Έκδοση Γ, Εκδόσεις Βελέντζας Ιωάννης

3. Ναπολέων Μαραβέγιας, (2012), Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 240, Έκδοση 1Η, Εκδόσεις Θεμέλιο ΕΠΕ

4. Κ. Στεφάνου- Χ. Στεφάνου, (2008), Τυποποίηση –Πιστοποίηση –Οικολογική Σήμανση & Διεθνές Εμπορικό, 632, Έκδοση Α, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ

5. Ο έξυπνος οδηγός για την καινοτομία υπηρεσιών,http://bookshop.europa.eu/el/-pbNBBN12006/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000pYDj3VFY;sid=9M3cZWpK3hTcezk_EatCwghv8x7atsiJiJ0=

6. Πράσινη Βίβλος για την καινοτομία. Συμπλήρωμα 5/95 στο Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://bookshop.europa.eu/el/-.-5-95--pbCMNF95005/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000pYDj3VFY;sid=9M3cZWpK3hTcezk_EatCwghv8x7atsiJiJ0=

7. Η επιστήμη προστατεύει τους καταναλωτές, http://bookshop.europa.eu/el/--pbTM3012865/

8. Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ, http://bookshop.europa.eu/el/--pbNAAB07058/

Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες Διαχείρισης Υλικών

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις: θεωρία και ασκήσεις πράξεις: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

1. Να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τα δεδομένα ενός δεδομένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος ως πρόβλημα εφοδιαστικής λειτουργίας, και να το διατυπώνουν με τη μορφή δομημένης έκθεσης.

2. Να εντοπίζουν τις καθοριστικές παραμέτρους για τη διαμόρφωση της αποτελεσματικότητας μιας εφοδιαστικής λειτουργίας και να προτείνουν κριτήρια αριστοποίησης.

3. Να αξιολογούν προτεινόμενες μεθόδους αριστοποίησης, ως προς την αποτελεσματικότητα, την τεχνο-οικονομική σκοπιμότητα και τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης εφαρμογής.

4. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν συνοπτικά τα κύρια τεχνολογικά στοιχεία ενός  εφοδιαστικού συστήματος.

5. Να εντοπίζουν και να αναλύουν κριτικά προσφερόμενες λύσεις αυτοματοποιημένης διαχείρισης υλικών και εφοδιαστικής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εφοδιαστική: σκοπός  και ένταξη στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, παραδείγματα εφαρμογών, παραδείγματα διατύπωσης προβλημάτων εφοδιαστικής.

2. Διαχείριση αποθέματος: μεταφορική αλυσίδα και ροή υλικών, μοντελοποίηση ζήτησης και προσφοράς, μοντέλα κόστους αποθέματος.

3. Δυναμικός προγραμματισμός: διατύπωση προβλήματος ελέγχου αποθέματος, επίλυση με μεθόδους διακριτού Δ.Π.

4. Στοιχεία θεωρίας αποφάσεων: διατύπωση προβλήματος ελέγχου εφοδιαστικής αλυσίδας, συναρτήσεις ωφελιμότητας, επίλυση δένδρου αποφάσεων.

5. Τεχνολογία εφοδιαστικής: σκοπός και κριτήρια επιλογής / καταλληλότητας τεχνολογιών, κύριες λειτουργίες και εξυπηρετούμενες υποδομές.

6. Αυτοματοποίηση αποθηκών: τεχνολογίες και συστήματα καταγραφής, ταυτοποίησης και παρακολούθησης αποθέματος και εφοδιαστικών πόρων, σύγχρονες τεχνικές.

7. Αυτοματοποίηση διακίνησης: τεχνολογίες και συστήματα μεταφοράς και τοποθέτησης, ρομποτικές εφαρμογές στην εφοδιαστική, ολοκληρωμένα συστήματα αποθηκών

8. Παραδείγματα συνολικών λύσεων και εφαρμογών εφοδιαστικής σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εργασία (ατομική): 40%

Γραπτή εξέταση: 60% 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συνοπτικές Σημειώσεις.

Πρόσθετη και Διαδικτυακή βιβλιογραφία, σε όλα τα κεφάλαια της ύλης (ανανεούμενη)

Μεθευρετικές Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 4
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

1. Περιγράψουν με σαφήνεια ένα πρόβλημα, να προσδιορίσουν τα μέρη του και να αναλύσουν τις επιμέρους λειτουργίες του.

2. Εκπονήσουν μελέτη σκοπιμότητας για την επίλυση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης 

3. Να γίνει μαθηματική μετάφραση της λεκτικής διατύπωσης ενός προβλήματος βελτιστοποίησης.

4. Να σχεδιαστούν αλγόριθμοι, η επαναληπτική χρήση των οποίων θα οδηγήσει με αξιοπιστία στην εξεύρεση μίας ικανοποιητικής λύσης.

5. Αξιολογήσουν και μετρήσουν τις επιδόσεις ενός αλγορίθμου.

6. Ανακαλύψουν, μελετήσουν και επιλύσουν προβλήματα βελτιστοποίησης.

7. Κατανοήσουν τις τεχνικές βελτιστοποίησης με χρήση αλγορίθμων.

8. Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν καινοτόμες λύσεις για διάφορες εφαρμογές.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή , Τοπκή – Ολική Βελτιστοποίηση, Μαθηματικό Υπόβαθρο

2. Θεμελιώδεις Έννοιες Βελτιστοποίησης.

3. Βελτιστοποίηση απουσια περιορισμών

4. Βελτιστοποίηση με περιορισμούς

5. Τεχνικές Ολικής Βελτιστοποίησης

6. Αλγόριθμοι ολικής αναζήτησης. 

7. Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms). 

8. Firefly Algorithm. Βελτιστοποίηση με Σμήνος Σωματιδίων (Particle Swarm Optimization). 

9. Προσομοιωμένη Ανόπτηση (Simulated Annealing). Ανάβαση Λόφου (Hill Climbing)

10. Εφαρμογές.

11. Υλοποίηση Εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση λογισμικού MATLAB

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση: 60%

Εκπόνηση – Συγγραφή – Παρουσίαση εργασίας: 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. Γ.Α. Ροβιθάκης ΑΠΘ, «Τεχνικές Βελτιστοποίησης», ΤΖΙΟΛΑΣ 2007

2. Applied Optimization with MATLAB programming, WILEY , 2009.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεθοδολογία Έρευνας και Διαχείριση Ερευνητικού Έργου

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  Διαλέξεις, Πρόσωπο με πρόσωπο.
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διάφορες μορφές διδασκαλίας: 3
Πιστωτικές Μονάδες:  5
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

• Εξοικειωθούν με την διαδικασία της αυστηρής και επιστημονικά ορθής έρευνας σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

• Ενθαρρυνθούν για κριτική αποτίμηση των ερευνητικών άρθρων που μελετούν.

• Εκπαιδευτούν να περιγράφουν την απαιτούμενη διαδικασία για να ολοκληρώσουν μια ερευνητική εργασία. 

• Να επεκτείνουν την ικανότητα περιγραφής.

• Να επεκτείνουν την αίσθηση της πρόβλεψης 

• Να βελτιώσουν τις ικανότητες κατανόησης και επεξήγησης 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διαχωρίζεται σε 2 μέρη τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

1. Μέρος A(16 ώρες):

• Εμπειρική προσέγγιση 

• Παρατηρήσεις 

• Ερωτήσεις 

• Υποθέσεις 

• Πειράματα

• Ανάλυση

• Συμπεράσματα

• Αναφορές 

• Προετοιμασία παρουσίας ή/και άρθρου ή/και φυλλαδίου κτλ. 

2. Μέρος B (20 ώρες):

• Εύρεση θέματος  

• Διατύπωση ερωτήσεων

• Ορισμός πεδίου 

• Επιλογή σχεδίου και μετρήσεων 

• Συγκέντρωση στοιχείων 

• Ερμηνεία στοιχείων

• Επεξεργασία και σύνταξη αναφοράς (report)

Συγκεκριμένα παραδείγματα (διαφορετικά κάθε εξάμηνο) στουςδυοαπότουςπιοκοινούςτύπουςέρευναςόπου οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν:

• Συσχετισμένη έρευνα 

Τυπικόπαράδειγμα: Ναπροσδιορισθεί μέσω έρευνας εάνδύοήπερισσότερεςπαράμετροισχετίζονταιμεταξύτουςσεμίατυπικήδιαδικασίαπαραγωγήςήαυτοματισμών

• Πειραματική έρευνα

Τυπικόπαράδειγμα: Ηεφαρμογήδύοήπερισσοτέρωνμεθόδωναυτομάτουελέγχουστηνίδιαδιαδικασία παραγωγής καισύγκρισητηςαπόδοσηςτους, ήαντίθετα, η εφαρμογή της ίδιας μεθόδου αυτομάτου ελέγχου σε δύο διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής και καταγραφή ερευνητικών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Τελική Γραπτή Εξέταση: 60%

Παρουσίαση Μελέτης Σκοπιμότητας: 40%

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. "Μεθοδολογία Έρευνας", Σημειώσεις Θεωρίας, Μιχάλης Παπουτσιδάκης, ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. 2014 

2. "Research Methodology - Methods and Techniques", C.R. Cothari, New Age Publishers, 2004

3. "Research Methods for Engineers", David V. Thiel, Cambridge University Press, 2014

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος:
Τύπος Διδασκαλίας:  
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  
Πιστωτικές Μονάδες:  
Σελίδα Μαθήματος:
Σελίδα moodle:

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία