Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τομέα εφαρμογής τις Εκπαιδευτικές Μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Στόχοι του Μεταπτυχιακού 

•Να προετοιμάσει του αποφοίτους με τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο χώρο της Εκπαίδευσης (Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες, ΑΕΙ)

•Να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να εργασθούν αποτελεσματικά στο δυναμικό περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό)  της Εκπαίδευσης.

•Να αναπτύξει τις ικανότητες των υποψηφίων για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων στο τομέα της διοίκησης και διαχείρισης της Εκπαίδευσης.

Να αναπτύξει τις ηγετικές ικανότητες των αποφοίτων ώστε να αξιοποιούν  αποτελεσματικά καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση προβλημάτων και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις Εκπαιδευτικές Μονάδες και την Εκπαίδευση γενικότερα.

•Να έχουν οι απόφοιτοι την ικανότητα να αντιλαμβάνονται το δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον της εκπαίδευσης και να μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην  αποτελεσματική λειτουργία των φορέων που απασχολούνται.  

Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα δυο πρώτα εξάμηνα θα διδάσκονται τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και η εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας θα πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο.. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) εβδομάδες. Η παράδοση της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές θα μπορεί να γίνεται τρείς μήνες μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δυο πρώτων εξαμήνων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι  αναμένεται να είναι σε θέση να:

•Γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία και τη διοικητική οργάνωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα.

•Σχεδιάζουν και υλοποιούν καινοτόμες δράσεις και πρακτικές στη διαχείριση και υλοποίηση εκπαιδευτικών έργων αξιοποιώντας τις σύγχρονες  τάσεις και τεχνολογίες στο τομέα της εκπαίδευσης.

•Σχεδιάσουν και υλοποιήσουν ερευνητικές  δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

•Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών για τη υποστήριξη της διοίκησης της εκπαίδευσης και τη λήψη αποφάσεων.

•Τεκμηριώνουν και τοποθετούνται με επιχειρήματα σε κακοδομημένα και πολύπλοκα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις και δράσεις για την επίλυσή τους 

Δίδακτρα

Ναι