Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, σε προηγμένα θέματα του γνωστικού αντικειμένου της Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, με εστίαση στη σχεδίαση και ανάπτυξη συναφών συστημάτων καθώς και στην διαδικτύωσή τους με την έννοια της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών, την αυτο-οργάνωσή τους και τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητάς τους. Οι ειδικότεροι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

• Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε προηγμένα συστήματα Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα που ενσωματώνουν επιστημονικά αποτελέσματα και τεχνολογίες αιχμής, βρίσκονται σήμερα σε διατάξεις, προϊόντα και υπηρεσίες περιοχών όπως ευφυή δίκτυα επικοινωνίας, συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διαδικτύου, ευφυή δίκτυα διαχείρισης ενέργειας, (αυτο-οργανωνόμενα) δίκτυα αισθητήρων, ρομποτική και αυτοματισμοί, ναυτιλιακά ηλεκτρονικά συστήματα, βιοϊατρικά συστήματα, συστήματα επεξεργασίας και εκπομπής ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου, κ.α. Βασικός εκπαιδευτικός και ερευνητικός προσανατολισμός του Π.Μ.Σ. είναι η θεωρητική μελέτη και η σε εφαρμοσμένο επίπεδο εμβάθυνση στα ανωτέρω θέματα του σύγχρονου γνωστικού αντικειμένου των Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων, αφενός προκειμένου να εμπεδωθούν, ολοκληρωθούν και επεκταθούν σε ανώτερο επίπεδο γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που παρέχονται εν όλο ή εν μέρει στα σχετικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αφετέρου δε προκειμένου να οικοδομηθεί η ετοιμότητα των αποφοίτων για ακαδημαϊκές σπουδές τρίτου κύκλου.

•  Η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες αλλά και καινοτομική σκέψη και πρακτική, που μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που καταγράφεται στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά εργασία σε θέματα Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

•  Να καλλιεργήσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την επαγγελματική συνείδηση, την κοινωνική υπευθυνότητα σε σχέση με τις επιπτώσεις της επιστήμης τους στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, το ανοικτό πνεύμα συνεργασίας και τον ευρωπαϊκό / διεθνή προσανατολισμό.

Χρονική Διάρκεια 

2 Έτη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, ο/n απόφοιτος διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων και της (Δια-)δικτύωσής τους, που βασίζονται στις γνώσεις του πρώτου κύκλου σπουδών και τις εμβαθύνουν, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν την απαραίτητη βάση ώστε ο απόφοιτος να έχει δυνατότητα για πρωτότυπη σκέψη και παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πεδίο αυτό. 

-  Ειδικότερα ο/η απόφοιτος έχει αποδεδειγμένες και συστηματικές γνώσεις και κατανόηση στις Προηγμένες Τηλεπικοινωνίες (Ασύρματες, Οπτικές, κλπ.), τις Υπολογιστικές και Προγραμματιστικές Μεθόδους, τη Διάχυτη και Κινητή Υπολογιστική, την Ηλεκτρονική Σχεδίαση, τη Σχεδίαση RF, τα Δίκτυα Αισθητήρων, τα Ενσωματωμένα Συστήματα, τα συστήματα Επεξεργασίας και Εκπομπής Ήχου και Εικόνας, τα Ευφυή Δίκτυα και τα Φιλικά προς το Περιβάλλον Ηλεκτρονικά, περιλαμβανομένων και επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων αιχμής στα πεδία εφαρμογών των αντικειμένων αυτών στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. 

-  Οι γνώσεις αυτές δεν περιορίζονται στην αμιγή Ηλεκτρονική αλλά εκτείνονται και σε διεπιστημονικά πεδία με εφαρμογή σε σύνθετα συστήματα που περιέχουν ηλεκτρονική τεχνολογική συνιστώσα, όπως ενδεικτικά είναι τα συστήματα ιατρικών ηλεκτρονικών, ναυτιλιακών συστημάτων, βιομηχανικών αυτοματισμών, υπολογιστών, ηλεκτρονικών ΜΜΕ, κ.α. 

-  Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να μπορεί να τοποθετηθεί κριτικά απέναντι στη νέα γνώση στο πεδίο του αλλά και σε συναφή / όμορα πεδία, όπως αυτά του ηλεκτρολόγου μηχανικού, του μηχανικού υπολογιστών / πληροφορικής και του μηχανικού αυτοματισμών. 

-  Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης σύνθετων ρεαλιστικών προβλημάτων στο πεδίο των Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για να είναι ο απόφοιτος σε θέση να συμμετάσχει σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο πεδίο αυτό, και να παράγει νέα γνώση και νέες διαδικασίες, συνδυάζοντας γνώσεις από διάφορα αντικείμενα για την επίτευξη του εκάστοτε στόχου. 

-  Μπορεί να διεκπεραιώσει με ολοκληρωμένο τρόπο τεχνικές εργασίες καλύπτοντας και τη θεωρητική (μελετητική) και την πρακτική (κατασκευαστική) πλευρά ενός προβλήματος. Αναλυτικότερα, μπορεί να εκπονεί ή/και να επιβλέπει την ανάλυση δεδομένου προβλήματος, τη σύνταξη προδιαγραφών, τη σχεδίαση, τον έλεγχο, τις δοκιμές, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τον σχεδιασμό της προληπτικής συντήρησης και την αποκατάσταση πιθανών βλαβών στο μέλλον. 

-  Μπορεί να επιλέγει και να χρησιμοποιεί με ευχέρεια προηγμένα επιστημονικά εργαλεία και ερευνητικές μεθόδους με έμφαση στα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού, (δια-)δικτύωσης και προσομοίωσης, ώστε να αναλύει δεδομένα προβλήματα και να συνθέτει λύσεις, καθώς επίσης και να τεκμηριώνει τις επιλογές του. 

-  Είναι σε θέση να διαγνώσει τις ανάγκες και να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες προκειμένου να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε νεο-αναδυόμενα αντικείμενα, καθώς και να αξιολογήσει την επίδοσή τους. Είναι ικανός να μεταφέρει τις αναλυτικές και συνθετικές του δεξιότητες σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, συναφούς προς το δικό του.

-  Διαθέτει ικανότητες διαχείρισης και ωφέλιμου μετασχηματισμού δεδομένων μελέτης ή εργασίας  που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα, ενδεχομένως ελλιπή ή αντιφατικά και απαιτούν νέες στρατηγικές για την προσέγγισή τους. 

-  Διακρίνει τις ερευνητικές ευκαιρίες και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να διερευνήσει, να σχεδιάσει και να φέρει εις πέρας ολοκληρωμένη εργασία σχεδίασης και υλοποίησης λύσεων. Διαθέτει την ικανότητα παραγωγής νέας γνώσης απαραίτητης για τις μελλοντικές τεχνολογικές προκλήσεις. 

-  Αναλαμβάνει εργασίες με σημαντική ευθύνη, ηγείται, κινητοποιεί και συντονίζει το έργο και την απόδοση ατόμων και ομάδων. Εντοπίζει και διαχειρίζεται τις μαθησιακές και επαγγελματικές ανάγκες του ιδίου και των συνεργατών που εργάζονται υπό την επίβλεψή του και αναλαμβάνει ευθύνη για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξή τους καθώς και την αξιολόγηση της απόδοσής τους. 

-  Έχει αυξημένη επίγνωση τόσο του ρόλου όσο και των επιπτώσεων των Διαδικτυωμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων στην παραγωγή, την κοινωνία και το περιβάλλον, είναι ικανός να τοποθετείται κριτικά απέναντι στα ζητήματα αυτά τεκμηριώνοντας με σαφήνεια τις θέσεις του και λειτουργεί με βάση αυστηρό επαγγελματικό και ηθικό κώδικα. 

-  Τέλος διαθέτει την ωριμότητα και τις δεξιότητες ώστε να συνεχίσει τις σπουδές του με αυξημένη αυτονομία σε επίπεδο τρίτου κύκλου (διδακτορικού).

Δίδακτρα

ΝΑΙ