Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα». Οι σπουδές στο μεταπτυχιακό κύκλο καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία αφορούν προηγμένες τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων και των εφαρμογών τους στις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, το διαδίκτυο, τη βιομηχανία.

Στόχοι του Μεταπτυχιακού 

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες, που αφορούν τα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα και τις βιομηχανικές εφαρμογές τους, και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα στους παραπάνω τομείς. Ειδικότερα οι στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος συνοψίζονται στα εξής: 

 • Να παρέχει στους σπουδαστές τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις για την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.
 • Την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων  σε μία μεγάλη περιοχή νέων τεχνολογιών υπολογιστικών συστημάτων και στη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές.
 • Να παρέχει στους σπουδαστές την ικανότητα παρακολούθησης, κατανόησης και αξιολόγησης των τεχνολογικών προκλήσεων.
 • Να αναπτύξει στους σπουδαστές την ερευνητική κουλτούρα.
 • Οι σπουδαστές να συνδυάζουν και συνθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις σε νέες τεχνολογίες για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδας και τη σύνταξη ερευνητικών εργασιών.
 • Να προετοιμάσει τους σπουδαστές για επαγγελματική καριέρα σε τομείς νέων τεχνολογιών που αφορούν υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές αυτών.

Χρονική Διάρκεια 

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα δυο πρώτα εξάμηνα θα διδάσκονται τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και η εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας θα πραγματοποιείται κατά το τρίτο εξάμηνο.. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) εβδομάδες. Η παράδοση της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές θα μπορεί να γίνεται τρείς μήνες μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δυο πρώτων εξαμήνων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για την εκπόνηση της ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Ο πτυχιούχος του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, μπορεί:

 • Να διαθέτει λεπτομερή και εξειδικευμένη γνώση σε προηγμένα υπολογιστικά συστήματα και τις εφαρμογές τους.
 • Να σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδικτυακές εφαρμογές, από την ανάπτυξη μιας απλής ιστοσελίδας έως την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Να διακρίνει τις τεχνολογίες για την ασφάλεια δικτύων και να δημιουργεί λογισμικό για την παροχή ή βελτίωση εφαρμογών ασφάλειας.
 • Να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις τεχνολογίες ευρυζωνικών δικτύων.
 • Να αναγνωρίζει και αξιολογεί τεχνολογίες δικτύων βιομηχανικών εφαρμογών, να αναπτύσσει λογισμικό ελέγχου και να προτείνει λύσεις σε ανάλογες εφαρμογές.
 • Να αναγνωρίζει την τεχνολογία των κινητών συσκευών Android και να παράγει προγράμματα εφαρμογών τόσο για τις ίδιες συσκευές όσο και για την επικοινωνία τους με περιφερειακές συσκευές.
 • Να αναγνωρίζει τη λειτουργία μηχατρονικών συστημάτων και να σχεδιάζει το υλικό και λογισμικό ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Να σχεδιάζει και αναπτύσσει λογισμικό κυκλωμάτων μεγάλης ολοκλήρωσης.
 • Να έχει την ικανότητα συνδυασμού των γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων για την αντιμετώπιση σύνθετων επαγγελματικών προκλήσεων.
 • Να έχει την ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, σύνταξης και υποβολής τεχνικών μελετών, επιστημονικών άρθρων.
 • Να μπορεί να αναλύει, σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές μόνος του ή με τη συμμετοχή του σε επιστημονική ομάδα.
 • Να διαθέτει επαρκές υπόβαθρο για τη συμμετοχή του σε ερευνητικά έργα.

 

Δεξιότητες Πτυχιούχου 

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αποκτούν τον τίτλο “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα". Ο πτυχιούχος του μεταπτυχιακού κύκλου, του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορεί να απασχοληθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε προωθημένα τεχνολογικά θέματα των Εφαρμογών Πληροφορικής. Ενδεικτικά έχει τις εξής ικανότητες:

 • Να αναγνωρίζει και προγραμματίζει ηλεκτρονικά κυκλώματα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI με προγραμματισμό σε VHDL).
 • Να μελετά, σχεδιάζει και προγραμματίζει διαδικτυακές εφαρμογές σε γλώσσα Java.
 • Να σχεδιάζει και προγραμματίζει διαδικτυακές εφαρμογές, από μια απλή ιστοσελίδα μέχρι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, και να αναλύει την ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Να μελετά, σχεδιάζει και προγραμματίζει εφαρμογές κινητών συσκευών ανοικτού λογισμικού Android.
 • Να αναλύει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού/υλικού που αφορούν την επικοινωνία κινητών συσκευών Android με περιφερειακές συσκευές.
 • Να αναγνωρίζει, λειτουργεί και συντηρεί ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, βιομηχανικά δίκτυα ελέγχου.
 • Να αναλύει, σχεδιάζει, προγραμματίζει και αναπτύσσει εφαρμογές μηχατρονικών ή ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Να αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων.
 • Να αναγνωρίζει προωθημένες τεχνολογίες δικτύων και να διαχειρίζεται την ασφάλεια δικτύων υπολογιστών.

Δίδακτρα

Ναι