Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 13:37

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (από 18-11-2015 έως και 24-11-2015)

To Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.), προκηρύσσει την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υπότροφου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και εργαστηριακού έργου του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 34 παρ. 16 του ν. 4115/2013 (24/Α΄) και τροποποιήθηκε με το αρ. 95 του ν. 4310/2014 (258/Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 18-11-2015 έως και 24-11-2015.

 

Τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teipir.gr (προκηρύξεις), όπως και στην Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (τηλ.:210 5381215), στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω. 

 

Δείτε επισυναπτόμενα.