Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015 12:38

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 20-05-2015 έως και 18-06-2015)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

-Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία   Μεταλλικών Υλικών – Μορφοποιήσεις και Θερμικές Κατεργασίες». 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες  από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες,  τηλ. 2105381227,  διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι Πειραιά: www.teipir.gr (προκηρύξεις)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 328/Γ΄/15-4-2015.

Κωδικός Θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»:547239