Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015 11:02

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.584.000,00€ ΓΙΑ ΔΥΟ 2 ΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% α) Για τον πρώτο έτος 792.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% β) Για το δεύτερο έτος 792.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) έτος ποσού 792.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ηλεκτρονικού Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού ποσού ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (1.584.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για ανάδειξη Αναδόχου για την Καθαριότητα των κτιρίων του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα (1) έτος

ποσού 792.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ μπορεί να αναθέσει στον Ανάδοχο πρόσθετες υπηρεσίες παρόμοιες με τις ζητούμενες στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον προκύψει αυξομείωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του με ανάλογη αυξομείωση του μηνιαίου κόστους με βάση τα τετραγωνικά μέτρα.