Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 11:36

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς υλικού για τις Σχολές του ΑΕΙ Τ.Τ Πειραιά όπως περιγράφονται στο παράρτημα Β’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 47.768,44 € συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος ΚΑΕ 934901.

Υποβολή Έγγραφων Προσφορών μέχρι τις 10/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.