Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 11:32

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΟΥ A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Σ.Τ.ΕΦ. όπως περιγράφονται στο παράρτημα Β’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 43.610,58 €, συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2014 (ΚΑΕ 934901).

 

Υποβολή Έγγραφων Προσφορών μέχρι τις 10/11/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.