Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου 2014 09:51

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (από 19-11-2014 έως και 18-12-2014)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

- Μια (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων δεδομένων και εφαρμογών, με έμφαση στο περιεχόμενο».   

Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 284027

 

- Μια (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυείς κεραίες, πολυδιαδρομική διάδοση και εντοπισμός θέσης».

Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 284077

 

- Μια (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων ήχου και εικόνας».

Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 284110

 

- Μια (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συν-σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού Ηλεκτρονικών Συστημάτων Δικτύων Δεδομένων».

Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ: 283950

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες  από την Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες,  τηλ. 2105381225,  διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά: www.teipir.gr (προκηρύξεις).

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στα  ΦΕΚ 1285/Γ΄/24-9-2014 &  1344/Γ΄/09-10-2014.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 19-11-2014 έως και 18-12-2014.