Δευτέρα, 05 Μαΐου 2014 12:27

∆ιευκρίνιση σχετικά με την ∆ιακήρυξη με αριθμό 1017/17.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΞΠ46914Υ- ΨΜΗ) για την καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά (new)

∆ιευκρίνιση σχετικά με την ∆ιακήρυξη με αριθμό 1017/17.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΞΠ46914Υ- ΨΜΗ) για την καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά

 

Δείτε συνημμένο