Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014 12:12

Διακήρυξη για ανάδειξη Αναδόχου για την Καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά συνολικού ποσού ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΥΡΩ (1.584.000,00€) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για ανάδειξη Αναδόχου για την Καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά.