Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 14:38

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, χώρων και παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, χώρων και παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως και 31/12/2021, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Ενός Εκατομμυρίου Εννιακοσίων Σαράντα τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (1.944.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

 

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑ.Δ.Α. 2018