Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 00:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (16-11-2013 μέχρι και 16-12-2013)

Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έντυπο αίτησης (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από 16-11-2013 μέχρι και 16-12-2013).