Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 09:29

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 144.879,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Οικονομικού Έτους 2018 ΚΑΕ 934901 2017ΣΕ04300001