Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 09:13

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) «Ανακατασκευή Αιθουσών, Τουαλετών (WC) της ΣΤΕΦ και Τουαλετών (WC) της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) «Ανακατασκευή Αιθουσών, Τουαλετών (WC) της ΣΤΕΦ και Τουαλετών (WC) της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.899,56€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ανακατασκευή Αιθουσών, Τουαλετών (WC) της ΣΤΕΦ και Τουαλετών (WC) της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Για το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Η έδρα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 73.899,56€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ 2014ΣΕ54300024 ΚΑΕ:932501 Οικονομικού Έτους 2018

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

45110000-1 Εργασίες Κατεδάφισης και Αποξήλωσης Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Εργασίες Μετακίνησης Γαιών.

44100000-1Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 45432110-8 Εργασίες Επίστρωσης Δαπέδων.

44111700-8 Πλακίδια.

45432210-9 Εργασίες Επικάλυψης Τοίχων.

44221200-7 Πόρτες.

45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων.

44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων.

98314000-7 Υπηρεσίες Χρωματισμού.

31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό.

45310000-3Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα.

44411300-7Νιπτήρες.

44523300-5 Εξαρτήματα.

44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου.

44618400-9Μεταλλικό δοχείο.

44619100-3Θήκες.

44411710-4 Καθίσματα λεκανών τουαλέτας.

38622000-1Καθρέφτες.

39136000-4Κρεμάστρες.

39712300-9 Συσκευές στεγνώματος χεριών.

45330000-9 Υδραυλική Εργασία.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.