Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 13:19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π. Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικά στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Προμήθεια Γ ραφικής Ύλης και Υλικού Καθομολόγησης Φοιτητών του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Η έδρα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Προμήθεια

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 23.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ στο τμήμα

Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30π.μ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

30192700-8