Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 12:39

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

-Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Διαχείριση έργων Πολιτικού Μηχανικού με έμφαση στα μοντέλα υποστήριξης αποφάσεων και στις μεθόδους αποτίμησης των έργων».

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:ΑΡΡ3948

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ. 2105381364 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις).

Η προκήρυξη  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1326/Γ΄/19-12-2017.

 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ