Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 12:36

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει  Συνοπτικούς Διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για τις μελέτες:

 

1. «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.», συνολικού προϋπολογισμού ΕΝΝΕΑ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (9.263,58 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 2. «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Β’ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.», συνολικού προϋπολογισμού ΕΞΙ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (6.947,68 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 3. «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ’ ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.», συνολικού προϋπολογισμού ΤΡΙΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (3.859,82 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.