Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 08:41

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μείωση Ενεργειακού Κόστους από την Εφαρμογή Σύγχρονων και Προηγμένων Ενεργειακών Εργαλείων»

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την μελέτη «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Μείωση Ενεργειακού Κόστους από την Εφαρμογή Σύγχρονων και Προηγμένων Ενεργειακών Εργαλείων», συνολικού προϋπολογισμού ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (27.790,74€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.