Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017 12:13

Aκύρωση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Aκύρωση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής για την «Ανακατασκευή των Τουαλετών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.», καθώς διαπιστώνουμε ότι, πρέπει να συμπεριληφθούν επιπλέον κατηγορίες εργοληπτικών πτυχίων.