Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 08:56

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤT

Το A.E.I Πειραιά προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια εργαστηριακού και συµβατικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%