Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 09:01

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ», συνολικού προϋπολογισμού ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (140.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.