Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 09:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 3000/4-10-2017 (ΑΔΑ:7ΘΓΣ46914Υ-ΖΡΥ) προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ανακλήθηκε με την 3141/13-10-2017 πράξη του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Από το Τμήμα Ε.Π. & Ε.Ε.Π.