Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 11:28

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (έως και 10-08-2017)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.).

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

1) ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημική – Ηλεκτροχημική Τεχνολογία και Κατάλυση».

Κωδικός θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ2231

 

2) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσική ακτινοβολιών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο».

Κωδικός θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ2232

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

 

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.