Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 12:22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας για την φύλαξη των κτιρίων του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ., ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (327.360,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης.