Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 13:09

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανακατασκευή της Αίθουσας Β029

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανακατασκευή της Αίθουσας Β029 για τις ανάγκες της ΣΤΕΦ του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ με αριθμό πρωτ. 1858/2.6.2017

ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC006277590 2017-06-02