Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 14:19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στη διαδικασία φωτογράφισης των καθοµολογήσεων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για ένα έτος - NEO

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 679/22.08.1996 (Φ.Ε.Κ. 826/10.09.1996 τ. Β΄) κοινής Υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. Β1/819/20.12.1998 κοινής Υπουργικής απόφασης Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας», η οποία ακυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/03.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009 τ.Ά)

2. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α/21-11-2013).

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/14.10.2010 Πράξη της Γενικής Συνέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

4. Τις άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας.

5. Την υπ.αριθμ.: 10/23-03-2017 (Θέμα 10ο) Πράξη της Συνέλευσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης

6. Την 13/27-04-2017 (Θέμα 4ο) Πράξη του Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φωτογραφεία που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων καλούνται: 

Α. - Να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Τίτλο σπουδών ή βεβαίωση προϋπηρεσίας

Βεβαίωση του σωματείου φωτογράφων για το τρέχον έτος

Στοιχεία επαγγελματικής έδρας (ΑΦΜ, ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, δείγμα τιμολογίου/απόδειξης, ιστοσελίδα)

Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και μεταβολών των δύο (2) τελευταίων μηνών

Στοιχεία συνεργατών φωτογραφείου: φωτοτυπία ταυτότητας συνεργάτη, διεύθυνση, τηλέφωνα.

 

Β. - Να υπογράψουν το Παράρτημα 1 (κατάθεση μαζί με τα δικαιολογητικά), με το οποίο θα αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις φωτογράφισης (προσαρτάται).

Για την χορήγηση άδειας φωτογραφικής κάλυψης, διάρκειας ενός έτους, των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων επιβάλλεται στα φωτογραφεία η καταβολή του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00€) ετησίως (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά φωτογραφείο. Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το υπογεγραμμένο Παράρτημα 1 θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας ΕΛΚΕ και Πρωτοκόλλου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω, Κτίριο Διοίκησης – ισόγειο, ή μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Μετά το πέρας του ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών θα κληθούν τα φωτογραφεία που αποδέχθηκαν τους όρους και πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν το ποσό των 300,00€ συν 24% Φ.Π.Α. Στη συνέχεια θα χορηγηθεί η σχετική άδεια διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής σχετικού συμφωνητικού. Μη πιστοποιημένα φωτογραφεία δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε τελετές ορκωμοσίας του Ιδρύματος. Κατάλογος με τα ονόματα των φωτογραφείων που θα συμμετάσχουν στη φωτογράφιση των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.teipir.gr

Επισημαίνεται ότι το φωτογραφείο και οι συνεργάτες του που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 1, στερούνται την άδεια φωτογράφισης των τελετών ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Γνωστοποιείται ότι όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την ενημέρωση των φωτογραφείων για τις τελετές ορκωμοσίας (πρόγραμμα, ορισμός φωτογραφείου ανά κλιμάκιο πτυχιούχων, κ.α.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.teipir.gr

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ερευνών Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Δημήτριος Τσελές

Καθηγητής