Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 14:29

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  ( Ε.Π.).

1) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αξιολόγηση Δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το Σχεδιασμό Υβριδικών Συστημάτων Ήπιων Μορφών Ενέργειας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ978

 

2) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

-Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικά Συστήματα Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Ικανοποίησης του Πελάτη με έμφαση στον Τομέα Παροχής Υπηρεσιών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:ΑΡΡ979

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2105381227, 2105381197 αντίστοιχα, στη διεύθυνση Π. Ράλλη &  Θηβών 250, 122 44  Αιγάλεω.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις).

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 134/Γ΄/2017.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ