Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016 09:56

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προθεσμία αιτήσεων και δικαιολογητικών από 7-7-2016 έως 5-8-2016 μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει, την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.).

 

ΣΧΟΛΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

• Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Η/Υ, Σχεδιαστικά Πρότυπα – Οδηγίες και Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων». 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1338695

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. τις εργάσιμες ημέρες τηλ. 2105381110.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ: www.teipir.gr (προκηρύξεις)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο  ΦΕΚ 518/Γ΄/09-06-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ