Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2016 11:28

∆ηµόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός µε τίτλο: «Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Βοηθητικού εξοπλισµου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»

Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Βοηθητικού εξοπλισµου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.

Δείτε το συνημμένο