Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 14:58

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL ΑΠΟ 01-07-2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 20-07-2016)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.), προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών (Πανεπιστημιακών) Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και εργαστηριακού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις εισηγήσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης και Οικονομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) όπως ίσχυε.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των αντίστοιχων τμημάτων.