Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 14:58

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (έως 11-7-2016)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 12-6-2016 έως 11-7-2016)

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  ( Ε.Π.).

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Μια (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική με έμφαση στην εμφάνιση σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:1269960

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με έμφαση στην Οικοκαινοτομική δραστηριότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:1270046

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης  (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ. 2105381197.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του A.Ε.Ι Πειραιά T.T.: www.teipir.gr (προκηρύξεις).

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο  ΦΕΚ 346/Γ΄/12-04-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ