Τρίτη, 07 Ιουνίου 2016 15:06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εκλογή Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά T. T. με τετραετή θητεία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ο Πρόεδρος του A.E.I. Πειραιά Τ. Τ. έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις των άρθρων 9 και 24 του Ν.4ΟΟ9/2Ο11 (Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

2. Την με ημερομηνία 07/10/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.127/08.10.2015 τ. A')

3. Την με αρ. 175039/Ζ1/03.11.2015 εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της με ημερομηνία 07/10/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

4.Τις διατάξεις του Ν.4386/2Ο16 (Φ.Ε.Κ. 83/11.05.2016 τ. Α') «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

5. Την υπ' αρ. Φ. 122.1/9Ο8/144145/Β2/2Ο12 Υ.Α. «Κωδικοποίηση διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και σύστημα ταξινομικής ψήφου» (Φ.Ε.Κ. 3048/16.]1.2012 τ. B')

6. Tο Π.Δ.69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28-5-2013 τ. Α') «Μετονομασία Τμημάτων- Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτήματος-Κατάργηση Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του T.E.I. Πειραιά>)

7. Τα Φ.Ε.Κ. 170/17.04.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και 781/03.11.2015 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. που αφορούν στο διορισμό του Προέδρου T.E.I. Πειραιά, K. Λάζαρου Βρυζίδη,

 απευθύνει

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε όσους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκλογή τους στη θέση του Διευθυντή Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ιδρύματος.

Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Σχολής μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία. Οι υποψηφιότητες, συνοδεία βιογραφικού σημειώματος, υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων, προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή επιστολικά, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ. Τ. ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: protocol@teipir.gr μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:30.

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Διευθυντή Σχολής διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας του Ιδρύματος, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στην οικεία Σχολή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η Τριμελής Επιτροπή ορίζεται από τον Πρόεδρο και είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων, την εξέταση της εκλογιμότητας και την οργάνωση και επίβλεψη του συνόλου της εκλογικής διαδικασίας.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν με κάλπη την 21η Ιουνίου 2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Διοίκησης και ώρες 09:00-16:00. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, 22 Ιουνίου 2016 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

 

H αρχική και επαναληπτική εκλογική διαδικασία διενεργείται με κάλπη και σε περίπτωση άγονων των δύο αυτών εκλογικών διαδικασιών, η κεντρική εφορευτική επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου.