Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016 09:37

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» από 11-05-2016 έως και 09-06-2016)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Π.).

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

* Μία (1) θέση Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική με έμφαση στην Τυποποίηση της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 1193058

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173, Α΄), όπως ισχύει.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής τις εργάσιμες ημέρες τηλ. 2105381218 & 2105381509.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι Πειραιά: www.teipir.gr (προκηρύξεις)

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 287/Γ΄/29-3-2016.